Osebe brez statusa v študijskem letu 2018/2019

datum: 15.10.2018

nadaljevanje študija po prekinitvi študija v študijskem letu 2018/2019


A) VODENJE EVIDENCE OSEBE BREZ STATUSA

 

vsi, ki v študijskem letu 2018/2019 ne boste imeli statusa študenta, v omenjenem študijskem letu pa nameravate opravljati svoje študijske obveznosti, morate študentskemu referatu, preko svojega VISa, oddati Prošnjo za nadaljevanje študija, in sicer za:

  1. Osebe brez statusa do dveh let
  2. Osebe brez statusa po dveh letih
  3. Osebe brez statusa po desetih letih 

Prošnjo, po 10.10.2018, izpolnete v vašem VISu, jo natisnete, podpišete in vrnete na naslov referata, bodisi s "kopensko" pošto ali skenirano po eMailu .

 

Prošnja bo obravnavana na redni seji Komisije za študijske zadeve (dodiplomski študij, 2. stopnja) oziroma Komisije za razvojno in raziskovalno delo (podpiplomski študij) vsako prvo sredo v mesecu. Prošnja mora v referat prispeti do zadnjega torka v tekočem mesecu.

 

B) OPRAVLJANJE IZPITOV

 

Študent, ki mu je v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu, s statutarnimi določili programa prenehal status študenta, ker ni napredoval v višji letnik oz. diplomiral v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pridobi pravico opravljati manjkajoče obveznosti kot oseba brez statusa v študijskem letu, v katerem je bil izdan sklep o nadaljevanju oz. dokončanju študija (obrazec Prošnja za vodenje evidence osebe brez statusa).

Študent lahko opravlja izpite v razpisanih rednih oz. izrednih izpitnih rokih (izpitni roki so na vpogled v e-Študentu).

Prijava na izpit je možna le preko VISa, po opravljenem izpitu (po vnešenih rezultatih) na dom prejmete račun za plačilo izpita osebe brez statusa. Ne plačujte vnaprej!!

Skladno s Cenikom storitev Cenik storitev UL FPP za 2018/2019  je oseba brez statusa dolžna plačati posamezen pristop k izpitu, in sicer:

  • prvo, drugo, tretje opravljanje izpita v višini: 61,10€
  • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita: 183,40 €

 

C) STROŠKI ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA

8.

ZAKLJUČNO DELO Z ZAGOVOROM (samo za osebe brez statusa)

 

8.1.

visokošolski strokovni program, 1. stopenjski program (VS)

         509,00 €

8.2.

univerzitetni program, 1. stopenjski program (UN)

         637,40 €

8.3.

2. stopenjski program

         956,80 €

V skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL (z dne 25.01.2018) bo UL FPP s 01.10.2018 pričnela z zaračunavanjem stroškov zagovora diplomskih in magistrskih del ​tako rednim kakor tudi izrednim študentom, ki po zaključku zadnjega vpisanega letnika oziroma dodatnega leta zagovarjajo omenjena dela.  

Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, lahko brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Stroški zagovora se ne zaračunajo do konca veljavnosti teme doktorske disertacije.