Termin oddaje raznih prošenj najkasneje do 17.09.2018

datum: 10.09.2018

prošnja za napredovanje v višji letnik iz opravičljivih pogojev, prošnja za ponovni vpis, prošnja za zamenjavo načina študija, prošnje za podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov.


Termin oddaje raznih prošenj

 • prošnja za napredovanje v višji letnik iz opravičljivih pogojev,
 • prošnja za ponovni vpis,
 • prošnja za zamenjavo načina študija,
 • prošnja za podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov.

najkasneje do 17.09.2018.

Prošnje najdete v svojem VISu. Prošnjo elektronsko izpolnete, natisnete, podpišete in jo skupaj s prilogami dostavite v študentski referat, vendar najkasneje do 17.09.2018.

Dokumentacijo lahko dostavite osebno v študentski referat v času uradnih ur ali pa pošljete s "kopensko pošto" na naslov: Fakulteta za pomorstvo in promet, Študentski referat, pot pomorščakov 4, 6320 Portorož.

Statut UL:

Napredovanje v višji letnik - 151. člen Statuta UL

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

 

Ponovni vpis - 152. člen Statuta UL

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

 

Izjemno napredovanje v višji letnik - 153. člen Statuta UL

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

 • materinstvo,
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

 

Podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov (podaljšanje dodatnega leta) - 239. člen

Status študentu preneha v skladu z zakonom.

Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.:

 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • poseben status študenta,
 • odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.