Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Matematične metode II


Učni načrt

Osnovni cilj predmeta je podaja temeljev matematičnih osnov in metod, ki se najpogosteje uporabljajo pri preučevanju procesov v prometu.


Izvajalci

Predavanja

Snov posameznih poglavij je:

  • Določeni integral,

  • Vektorji,

  • Diferencialne enačbe,

  • Matrike.

 Dodatna gradiva za vaje:

 Priporočena literatura:

  • A. Turnšek, Tehniška matematika, 2. dopolnjena izdaja, Fakulteta za strojiništvo, Ljubljana, 2007, 306 str., ISBN 978-961-6536-20-2

  • I. Vidav, Višja matematika I, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 477 str., ISBN 978-961-212-031-3

  • R. Jamnik, Matematika, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 527 str. ISBN 978-961-212-122-8

  • P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2001, ISBN 961-6238-07-8