Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Strokovna angleščina II


Učni načrt

Predmet obsega 65 kontaktnih ur in je ovrednoten s 5 kreditnimi točkami (ECTS). Kontaktne ure zajemajo:

•   predavanja

•   seminar v predavalnici

•   vaje v računalnici

•   druge učne oblike

 

Pogoji

a) Pogoj za vključitev v delo je predhodno opravljen izpit iz Strokovne angleščine I ter vpis v letnik. 

b) Pogoji za pristop k ustnemu zagovoru (UZ) so navzočnost pri vajah, uspešno predstavljena govorna vaja (GV) v času seminarja in opravljen pisni izpit (PI). Izven ur, predvidenih za seminar, ustnih predstavitev ni mogoče opravljati.

 

Ocenjevanje

 I. metode ocenjevanja

a) govorna vaja, tj. ustna predstavitev z uporabo strokovne terminologije (GV), kar študentje opravijo pri seminarskih urah 

b) pisni izpit (PI), ki ga imajo študentje možnost opraviti bodisi med semestrom z dvema pozitivno ocenjenima kolokvijema bodisi na razpisanih izpitnih rokih 

c) ustni zagovor (UZ): kandidat mora pridobljeno skupno oceno uspešno zagovarjati. V primeru, da je zagovor neuspešen, ima kandidat pravico zagovor ponoviti še enkrat. Če je zagovor tudi drugič neuspešen, se izpit oceni negativno.

 

 II. struktura končne ocene: (PI + GV) + UZ  

PI = 80 % ocene
nGV = 20 % ocene
nUZ = preverba ocene

 

 III. ocenjevalna lestvica: a) končna ocena

1–5 negativno, 6–10 pozitivno  

 

Rezultat [%]

93 – 100   Odlično (10)  

85 – 92     Prav dobro (9)

76 – 84     Prav dobro (8)

68 – 75     Dobro (7)

60 – 67     Zadostno (6)

 

IV. dokumentacija ocene

Kandidat mora opraviti ustni zagovor v dveh tednih po začetku ustnega dela izpita. Če kandidat v tem času ne opravi ustnega zagovora, mu pisni del izpita propade in dobi zanj negativno oceno.

Končna ocena predmeta je enotna in se vpiše v VIS.


Izvajalci

Predavanja

Študentje se usposabljajo za receptivno razumevanje (branje, poslušanje) in produktivno rabo (govor, pisanje) informacij v angleškem jeziku v zvezi s področji, ki jih pokrivata prometna tehnologija in transportna logistika. Obenem spoznavajo terminološko problematiko z omenjenih področij. Učijo se uporabe tujejezičnih virov (slovarjev, glosarjev, strokovnih revij, svetovnega spleta). Pripravijo govorno vajo oz. ustno predstavitev v angleškem jeziku. Razvijajo učne strategije za vseživljenjsko učenje.

 

Študentje se naučijo uporabe strokovnega angleškega jezika na področjih prometne tehnologije in transportne logistike v komunikaciji s tujimi partnerji v pisnem, ustnem in telefonskem poslovanju. Znajo poiskati ustrezne informacije v tujem jeziku v pisnih in spletnih virih. Naučijo se razumevanja strokovnih besedil v angleškem jeziku. Usposobijo se za pisanje krajših besedil v angleškem jeziku in na seminarjih z govornimi vajami ustno predstaviti izbrano temo.

 

VIRI
 

1. Izbor gradiv in spletnih virov, dostopen v spletni učilnici za SANG 2

2. Oldham, Peter W. 2011. Logistics Matters. English für Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung. Berlin. Cornelsen Verlag. ISBN: 978-06-020071-9

3. Banks, David. 2019. A Systemic Funcional Grammar of English. A Simple Introduction. 1st Edition. Routledge: New York and Oxon. ISBN: 978-1-138-60595-4

4. Mascull, Bill. 2010. Business Vocabulary in Use. Intermediate. Second Edition. Cambridge: CUP, ISBN: 0-521-77529-9

5.a) Ashley, A. 2005. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. First Edition. Oxford: OUP, ISBN: 9780194572132 and  5.b) Ashley, A. 2005. Oxford Correspondence Workbook. New Edition. Oxford: OUP, ISBN 0194572145

6. Jones, Leo. 2003. New International Business English: Second Edition: Communication Skills in English for Business Purposes. Student's Book. Cambridge: CUP, 176 str. ISBN: 0-521-77472-1

7. Collin, P.H. 1995. Poslovni slovar: angleško-slovenski, slovensko-angleški / Business Dictionary: English-Slovenian, Slovenian-English; prevod in priredba Majda Ažman-Bizovičar. (Slovarji DZS). Ljubljana: DZS, ISBN 86-341-1560-7

7. Šega, Lidija. 1997. Veliki moderni angleško-slovenski poslovni slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. ISBN: 961-231-051-3

8. Merz, Ludwig and Ulrich Neubauer. 2009. Langenscheidt Praxisworterbuch Logistik Englisch: Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch. München: Langenscheidt. ISBN 978-3-86117-313-7.

8. Druga primerna aktualna literatura.