Dogodki in obvestila

Vpisno obdobje 2019/2020: Rok za oddajo vlog je sreda, 18.09.2019

05.09.2019

 

Obveščamo vas, da lahko razne vloge, vezane na vpisno obdobje 2019/020 oddate v referatu najkasneje do 18.09.2019.

 

Možni primeri prošnj/ vlog študentov - vpisi v š.l. 2019/2020:

 • Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov
 • Prošnje za ponovni vpis v letnik
 • Prošnje za izjemno napredovanje v višji letnik
 • Prošnje za vpis v dodatno leto
 • Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov – dodatno leto, ponovno 
 • Prošnje za spremembo študijskega programa in/ali načina študija

 

Prošnje najdete v svojem VISu. Prošnjo elektronsko izpolnete, natisnete, podpišete in jo skupaj s prilogami dostavite v študentski referat, vendar najkasneje do 18.09.2019.

 

Dokumentacijo lahko dostavite osebno v študentski referat v času uradnih ur ali pa pošljete s "kopensko pošto" na naslov

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

​Študentski referat

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

*******************************************

Napredovanje v višji letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

--

Ponovni vpis

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

--

Izjemno napredovanje v višji letnik

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

--

Podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov (podaljšanje dodatnega leta)

Status študentu preneha v skladu z zakonom.

Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.:

 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • poseben status študenta,

odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.