Dogodki in obvestila

Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani v letu 2022

24.08.2022

 

Bliža se čas, ko bo Univerza v Ljubljani izbirala najboljša študentska dela za Prešernove nagrade študentom UL.

 

Postopek izbora določata Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani in Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani, do katerih dostopate preko naslednje spletne strani . 

 

Obrazca za predloge (obrazec za članice in obrazec za kandidate) za Prešernove nagrade študentom za leto 2022, ki vsebuje tudi privolitev avtorja k obdelavi osebnih podatkov, sta za leto 2022 tudi objavljena na naslednji povezavi.

Predlagamo, da jih uporabite že v prvi fazi izbora.

 

 

Članice UL posredujete svoje predloge komisiji do 10. oktobra 2022, na način kot je določen v pravilniku.

 

Kontaktna oseba na rektoratu UL je Tina Drganc, 01 2418 642, tina.drganc@uni-lj.si.

 

****

Način oddaje in postopke izbora določata pravilnik in poslovnik. V nadaljevanju vas želimo spomniti na nekatere postopke in roke ter informacijo o rokovniku dela Komisije Za Prešernove nagrade Študentom UL.

 

 1. Do 10. septembra 2022 študenti članici univerze predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado. Za nagrade se lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena med 1. 9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta (2. člen pravilnika), to je v 2022 med vključno 1.9. 2021 in vključno 31.8.2022.
 2. Do 10. oktobra 2022 članica univerze predloži komisiji najboljša dela, ki so po njeni oceni najprimernejša za nagrado.

 

Članice univerze predlagana dela za Prešernovo nagrado pred oddajo na komisijo Univerze v Ljubljani preverijo glede plagiatorstva in pri tem uporabijo ista orodja kot pri zaključnih delih na članici.

 

****

Vsaka članica univerze lahko predlaga do dve deli; članice, ki imajo vpisanih več kot 2.500 študentov, pa lahko predlagajo največ tri dela (3. člen pravilnika). V letu 2022 lahko do tri dela predlagajo članice: UL BF, UL EF, UL FF in UL PEF.

 

Pri interdisciplinarnih programih delo predlaga tista članica univerze, s katere prihaja mentor ali somentor, če mentor prihaja z druge univerze (3. člen pravilnika).

 

Članica univerze vsakemu predlaganemu delu priloži zahtevane obrazce in podatke (3. člen pravilnika) ter predlaga po enega kvalificiranega ocenjevalca za člana področne komisije za vsako področje, za katerega predlaga vsaj eno delo. Področij je 6, in sicer: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biomedicina in biotehnika, humanistika in izobraževanje, družboslovje (3. člen pravilnika). Končna razvrstitev predlaganih del po področjih in sestava področnih komisij je v pristojnosti komisije. Odgovornost članice je, da od predlaganih ocenjevalcev pridobi privolitev za delo v področnih komisijah in zagotovi, da bodo delo v teh komisijah lahko opravili v času od predvidoma druge polovice oktobra 2022 do sredine meseca novembra 2022.

 

Predloge za nagrado dostavite na način v skladu z določbami pravilnika (3. člen), in sicer:

 • Obrazce za članice in obrazce za kandidate iz 3. člena tega pravilnika pošljejo članice po klasični pošti na naslov rektorata UL (oba morata biti v celoti izpolnjena in podpisana, obrazec za članice tudi vsebovati tudi pečat članice UL)
 • Izjavo/e iz 3. člena pravilnika pridobijo za nagrajena dela članice od nagrajenca/-ev in jo/jih trajno hranijo v svojem arhivu.
 • Dela morajo članice predložiti komisiji tako, da jih shranijo na posebej določenem prostoru na internem portalu UL, kamor shranijo tudi vse zahtevane obrazce in dokumente. Izjemoma, kadar gre za podatkovno preobsežno delo, ki ga ni mogoče ločiti in shraniti v več zaključenih celotah (delih) oziroma se v elektronskem zapisu izgubi preglednost dela, ali gre za umetniško stvaritev ali drugo oblikovno delo, pri katerem je izgled v fizični obliki pomemben za ocenjevanje, lahko članica ob predhodnem soglasju strokovne službe UL in predsednika komisije predloži delo na podatkovnem nosilcu ali v fizični obliki. Predhodno soglasje mora članica pridobiti pred potekom roka za oddajo predlogov na UL.

V skladu s 3. členom pravilnika, predlogi članic vsebujejo:

 1. izpolnjene obrazce iz 3. člena tega pravilnika,
 2. predlagana dela,
 3. strokovne ocene ocenjevalcev (oceni ocenjevalcev naj ne bosta preobsežni (do 2 strani) in naj bosta podpisani.
 4. morebitno dodatno dokumentacijo (npr. bibliografija avtorja/-ev, vključno z navedbo morebitne objave predlaganega dela ali s potrdilom o sprejemu v objavo).

Predlagano delo mora biti pripravljeno v skladu z določbami pravilnika (kot npr. navaja 5. člen, pri pisnih delih zaporedje poglavij in povzetka ter navedba besedila iz 5. odstavka 5. člena pravilnika). Dela, ki kandidirajo na področju umetnosti, so lahko predložena v drugih formatih.

 

Če dela niso predložena v zahtevani obliki, strokovna služba opozori članice, naj jih v petih dneh pošljejo v zahtevani obliki. Predlogov, ki ne bodo predloženi z vsemi predpisanimi vsebinami ter v zahtevani obliki in v predpisanem času, komisija ne bo obravnavala.

 

Komisija skrbi, da so glede na predložena dela med nagrajenimi, kolikor je mogoče, upoštevana vsa področja znanosti in umetnosti visokošolskega študija. Znotraj posameznih področnih skupin pa upošteva tudi število predloženih del in število študentov na posameznih področjih.

 

Komisija imenuje za posamezna področja področne komisije, ki pregledajo in ocenijo predloge. Člane področnih komisij predlagajo članice UL. Če je v isti področni komisiji več članov z iste članice UL, imajo skupaj en glas. Da se lahko ustrezno ocenijo vsa predložena dela, so za člana področnih komisij lahko imenovani tudi člani iz vrst komisije in drugi predstavniki s članic UL.

 

Za člana področne komisije ne sme biti imenovan mentor ali poprejšnji ocenjevalec predloženega dela. Član področne komisije se vzdrži ocenjevanja in razvrščanja del s članice, s katere prihaja (6. člen poslovnika).

 

Področja za razvrstitev predloženih del so navedena v 3. členu pravilnika, merila za ocenjevanje predloženih del pa v 4. členu pravilnika.

****

Rokovnik:

 • Do 10. septembra 2022 kandidati oddajo svoja dela na članicah.
 • Do 10. oktobra 2022 članice predložijo komisiji dela, ki so po njihovi oceni najprimernejša za nagrado, in predloge za člane področnih komisij.
 • Od 11. oktobra 2022 dalje predlagana dela pregledajo člani komisije, zadolženi za posamezna področja, in podajo predloge o razvrstitvi del v področja.
 • Od predvidoma 19. oktobra 2022 do predvidoma 16. novembra 2022 se komisija sestane dvakrat. Prvič pregleda prispele predloge za nagrade, razvrsti dela po področjih in imenuje področne komisije ter člane področnih komisij za oceno nalog. Na drugem sestanku obravnava poročila področnih komisij in odloči o nagradah.
 • Do 22. novembra 2022 komisija obvesti članice univerze o prejemnikih nagrad.
 • Zadnji teden novembra 2022 imajo članice čas, da pripravijo predstavitve nagrajencev in njihovih del. Na univerzi poskrbimo za listine, trdo vezavo nagrajenih del in organizacijo podelitve nagrad ob tednu univerze.
 • Svečana podelitev nagrad bo potekala ob tednu univerze v začetku meseca decembra 2022.

****