Dogodki in obvestila

MSCA4Ukraine

12.10.2022

 

Nova shema MSCA4Ukraine ponuja štipendije za podporo raziskovalcem iz Ukrajine za nadaljevanje dela v akademskih in neakademskih organizacijah v državah članicah EU in pridruženih državah programa Obzorje Evropa, s hkratnim ohranjanjem povezav z raziskovalnimi in inovacijskimi skupnostmi v Ukrajini.

 

Informativna predstavitev razpisa MSCA4Ukraine je dosegljiva tukaj.

 

Prijave je potrebno oddati s strani gostiteljske institucije (Univerze v Ljubljani) v imenu raziskovalca(ev) iz Ukrajine. Do prijave so upravičeni:

  1. ukrajinski državljani ali osebe brez državljanstva ali državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so imele 24. februarja 2022 stalno prebivališče v Ukrajini;
  2. so bili razseljeni 24. februarja 2022 ali pozneje ali so se pripravljeni izseliti iz Ukrajine;
  3. so podoktorski raziskovalci (bodo imeli doktorski naziv ob začetka štipendiranja) ali doktorski kandidati (vpisani na doktorski študij na visokošolski instituciji v Ukrajini, ki omogoča pridobitev doktorata znanosti. Med obveznimi dokazili mora prijavitelj k prijavi priložiti tudi potrdilo o vpisu doktorskega študenta na gostujoči instituciji (prijaviteljici));  
  4. imajo jezikovno znanje, potrebno za uspešno izvajanje raziskovalnih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, kar potrdi institucija gostiteljica, ki je vložila prošnjo;
  5. raziskovalec/ka lahko sodeluje v eni projektni prijavi, mentor/ica pa lahko sodeluje v več kot eni projektni prijavi;

 

Vloge bo mogoče oddati prek spletnega portala od 24. 10. 2022 dalje. Razpis bo na voljo do porabe vseh razpoložljivih sredstev.

Projekti lahko trajajo od šest (6) mesecev do dveh (2) let. Financiranje je po stroških na enoto, kot to predvideva MSCA PF shema (povezava na delovni program MSCA, str. 75 in str. 83). Vprašanja in odgovori glede razpisa so dostopni na Frequently Asked Questions - SAR Europe.

 

V okviru uspešne pridobitve projekta se od članice in mentorja/mentorice UL pričakuje zaposlitev raziskovalca, podpora raziskovalcu pri kariernemu razvoju (usposabljanja in drugi treningi), organizacija kratkega obiska (»secondment«) v drugi državi (po možnosti v Ukrajini) ter podporo pri reintegraciji raziskovalca v Ukrajino (tudi po zaključku trajanja projekta).

 

Kot to zahteva razpis, bomo prijave koordinirali s strani Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost (»Primary Contact point«) v sodelovanju s kontaktno osebo na članici. Za ustrezno pripravo prijave in oddajo bo odgovoren mentor/ica in kontaktna oseba na članici. Članica mora pred oddajo prijave opraviti tudi intervju z raziskovalcem/ko.

 

Za namen oddaje prijave in podpis dokumenta »Host statement« s strani rektorja UL smo za članice UL pripravili dopolnjen dokument »izjava dekana/je,« (Jo dobite pridekanu/prodekanu)

 

Vse zainteresirane prijavitelje pozivamo, da si natančno preberejo razpisno dokumentacijo, pogoje upravičenosti sodelovanja in pogledajo predstavitev razpisa (tukaj).

 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov msca@uni-lj.si. Nekatera podrobnejša navodila še sledijo, ko bodo objavljeni dokumenti za pripravo prijave na razpis.