II. Razpis za zbiranje predlogov 2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in Norveški Finančni Mehanizem 

Obveščamo vas, da je CMEPIUS, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil II. Razpis za zbiranje predlogov 2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM, s predvidenim rokom upravičenosti od 15.5.2014 do 15.7.2015. Gre za razpis, ki se časovno delno pokriva s prvim razpisom.

 

Dokumentacijo razpisa vam posredujemo v priponki, objavljena pa je tudi na spletni strani: http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

 

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

 

Univerza v Ljubljani, se kot visokošolska institucija lahko prijavi na akcije;

-        1. Pripravljalni obiski

-        2. Projekti med- institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu in

-        3. Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

 

Za prve dve akciji  članice, na podlagi pooblastila rektorja, posredujemo prijavo neposredno na Cmepius in kasneje tudi sami urejamo vso vodenje dokumentacije in poročanje nacionalni agenciji. Službi za mednarodno sodelovanje UL posredujemo le kopijo prijave. 

Za akcijo Projekti mobilnosti v visokem šolstvu bo prijavo bo (na podlagi prejetih posameznih prijav članic) pripravila in posredovala Služba za mednarodno sodelovanje UL, ki bo odgovorna tudi za izplačila dotacij študentom in osebju UL.

Kontakna oseba je Urška Ravnik , tel: 01 2418 572 ali urska.ravnik@uni-lj.si. 

Ker je v okviru II. razpisa za vse prijavitelje za Akcijo Mobilnosti v visokem šolstvu na voljo le 424.906€, smo primorani že ob prijavi uvesti omejitve prijav in financiranja in sicer za::

  • Mobilnosti študentov z namenom študija ( članica posreduje do 5 rangiranih prijav za mobilnosti z namenom študija, ki traja do največ 5 mesecev)
  •  Mobilnosti študentov z namenom prakse (članica posreduje do 5 rangiranih prijav za mobilnosti z namenom prakse, ki traja do največ 3 mesece)
  • Mobilnost osebja z namenom poučevanja (članica posreduje do 2 rangirani prijavi za mobilnosti z namenom usposabljanja, ki trajajo do največ 6 dni)
  • Mobilnost osebja z namenom usposabljanja (članica posreduje do 2 rangirani prijavi za mobilnosti z namenom usposabljanja, ki trajajo do največ 6 dni) 

 

Razpis za zbiranje predlogov 2014 Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM 

Prijavnica MOBILNOST OSEBJA EGP- NFM 2014

 

 Prijavnica EGP-NFM 2014  študij-praksa 

 

 

Program EEA - Norveški finančni mehanizem

 

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

 

Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.

 

Akcije
 
a) Individualna mobilnost
 
 mobilnost študentov za študij
 1 - 12 mesecev
 
mobilnost študentov za usposabljanje (praksa)
 2 tedna - 5 mesecev
 
mobilnost osebja za poučevanje
 1 - 4 tednov
 
mobilnost osebja za usposabljanje
 1 - 4 tednov
 
mobilnost osebja za raziskovanje
 1 - 6 mesecev
 
pripravljalni obiski
 2 - 5 dni
 
b) Študijski obiski (skupine)
 3 - 5 dni
 
c) Izmenjava strokovnjakov
 3 dni - 2 tedna
 

Kdo se lahko prijavi?

  • Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov;
  • Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
  • Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo.

 

Upravičeni stroški

Dotacije so namenjene delnemu kritju stroškov, ki nastanejo z izvajanjem aktivnosti. Upravičeni stroški so: potni stroški, stroški bivanja in organizacijski stroški. Višina največjih upravičenih zneskov je predstavljena v prilogi Okvirna sredstva glede na akcijo, državo in čas trajanja obiska.

Zahtevano je sofinanciranje v višini 10 % le pri ukrepih Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.  Za ukrep Individualne mobilnosti ni potrebno sofinanciranje stroškov.

 


Več informacij o programu najdete na http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/norveski-financni-mehanizem-eea-grants.aspx

 


datum zadnje spremembe: 08.01.2014