MOŽNOSTI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V MEDNARODNEM OKOLJU

Program ERASMUS je podprogram novega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), ki nudi podporo univerzam za razvoj evropske razsežnosti študija. 
Od študijskega leta 2007/2008 se študentje v okviru programa Erasmus lahko odločijo za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Tovrstno usposabljanje je bilo v preteklosti del programa Leonardo da Vinci.

KDO? 
Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent/ka, so; vpis na Univerzo v Ljubljani(status študenta na UL)i. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta/ke, primernost prakse ( ki naj bi bila v navezi s študijem), znanje jezika države v katero odhaja na prakso itd. 
Vsak študent bo lahko le enkrat v času študija opravljal Erasmus prakso in enkrat Erasmus izmenjavo. Erasmus študijska praksa bo lahko poteka tudi v kombinaciji z Erasmus študijsko izmenjavo.

KAM? 
To pomeni, da lahko študentje opravijo del ali celotno študijsko prakso v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA (Islandija, Liechtenstein, Norveška)*;  ali v Turčiji, na Hrvaškem ali v Švici ( od leta 2011/12).
Študent/ka si izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel/a opravljati Erasmus študijsko prakso. Nekatere fakultete imajo v ta namen že podpisane sporazume s podjetji in organizacijami po Evropi.

KAM NE? 
Usposabljanje ni mogoče v naslednjih institucijah:

Evropske institucije; Organizacije, ki vodijo EU programe in Diplomatska predstavništva RS v tujini ter izpostave slovenskih podjetij/organizacij v tujini.

Študenje/ke si iščete delodajalca ( ki mora biti v državah EU) sami. V pomoč so vam lahko ponudbe in kontaktni naslovi ter iskalniki, objavljeni na naših spletnih straneh.

Vsaj mesec pred pričetkom opravljanja prakse mora študent/ka ( ki mu je bila odobrena prijava na fakulteti) Službi za mednarodno sodelovanje UL posredovati prijavno dokumentacijo za pridobitev Erasmus finančne pomoči:

 podpisano Izjavo podjetja o opravljanju študijske prakse (Acceptance Conformation - Organization). Potrdi ga delodajalec; Delovni plan in Obveza o zagotavljanju kakovosti (Training Agreement and Quality Commitment). Potrdijo ga organizacija, ki zagotavlja prakso, matična fakultete in študent/ka; Obrazec za pridobitev finančne pomoči 2013/14; fotokopijo bančne izkaznice potrdilo o šolanju za študijsko leto 2013/14 in Majhno sliko za dokumente;

Obravnavane bodo le popolno izpolnjene in potrjene ter čitljive vloge.Vso prijavno dokumentacijo skupaj( razen v izjemnih primerih) pošljete na Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ( za Erasmus prakse).

Po prejemu ustrezne dokumetacije, študentu/ ki ( ki je upravičen do finančne pomoči) posredujemo Pogodbo o finančni pomoč v okviru programa VŽU/Erasmus (Placement Contract). En izvod pogodbe je dložan študent/ka vrniti in po prejemu le te je možno izplačilo (80%) štipendije.

Po opravljeni praksi v tujini študent/ka predloži:

poročilo študenta ( narrative report from student to institution),  potrdilo o opravljeni poti na/ iz mobilnosti ( boarding passi, vozovnica za vlak ipd.) in potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju /Confirmation letter (ki ga izda podjetje oz. organizacija) in

Po prejemu dokumentacije po opravljeni praksi je možno izplačilo preostanka (20%)štipendije.

 

 


datum zadnje spremembe: 29.01.2013