Sredstva Evropske komisije v pogodbi za Erasmus mobilnost, v nadaljevanju Erasmus dotacije, so namenjene izključno sofinanciranju stroškov upravičenih aktivnosti mobilnosti upravičenih visokošolskih učiteljev v skladu z Nacionalnim akcijskim načrtom Slovenije. Dotacije v nobenem primeru ne krijejo vseh stroškov mobilnosti.

 

Visokošolski učitelji, ki želijo na mobilnost z namenom poučevanja morajo izpolniti in pravočasno oddati Erasmus koordinatorju prijavnico. Prijava mora biti odobrena s strani dekanje Fakultete za pomorstvo in promet.  Mobilnost lahko poteka na eni izmed partnerskih institucij s katero imamo sklenjeno bilateralno pogodbo o sodelovabju na področju mobilnosti visokošolskega osebja.

 

Pred odhodom v tujino mora vsak visokošolski učitelj izpolniti delovni plan (Aneks V.2), ki ga potrdita institucija gostiteljica in matična fakulteta. Na podlagi aneksa vam Služba za mednarodno sodelovanje UL posreduje v podpis pogodbo za dotacijo, iz katere so razviden pravice in dolžnosti upravičenca dotacije.

 

Po vrnitvi je potrebno Službi za mednarodno sodelovanje  posredovati izpolnjeno poročilo (Aneks B), potrdilo gostujoče instutucije in vse račune ter obračunan potni nalog. Izbrani visokošolski učitelji po predložitvi vseh potebnih dokazil (delovni plan, poročilo, potrdilo tuje institucije, obračunan potni nalog, kopije računov) dobijo na žiro račun kjer so zaposleni pogodbeno dotacijo.

 

 

Erasmus dotacija je lahko dodeljena izključno upravičenim visokošolskim učiteljem, ki so državljani katere koli v VŽU programu sodelujoče države ali imajo v eni od teh držav status begunca, osebe brez državljanstva ali stalno bivališče.

 

Visokošolski učitelji morajo biti zaposlenim na visokošolski instituciji nosilki Erasmus univerzitetne listine, ki izvršijo del pedagoških aktivnosti v okviru odobrenega programa mobilnosti (bilateralni ali drugi sporazum) v drugi državi sodelujoči v VŽU programu na instituciji, ki je tudi nosilka Erasmus univerzitetne listine.

 

Visokošolski učitelji morajo v tujini opraviti najmanj 5 učnih ur pedagoških aktivnosti in največ 6 tednov.

 

Delovni plan morata pred odhodom v tujino potrditi in podpisati tako matična fakulteta, kot tudi institucija gostiteljica. Pred podpisom pogobe ga posredujete v Univerzitetno službo za mednarodno dejavnost.


datum zadnje spremembe: 11.03.2010