V splošnem je prometno-transportna in logistična stroka izrazito interdisciplinarna, dejavnost pa izredno obsežno in natančno regulirana tako, da zahteva poklicna kariera na teh področjih števila specifična dovoljenja, pooblastila, licence, ratinge, spričevala in podobno za izvajanje del in nalog. Te zahteve so razlog usposabljanja mentorjev in kandidatov za mentorje študentom, ki opravljajo študijsko prakso v gospodarskih in negospodarskih subjektih s področja prometa, pomorstva in logistike. Temeljni cilji so zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja študijskih praks ter s tem kakovost diplomantov, njigove hitrejše zaposlitve in integriranje v delovne procese delodajalcev.

 

Namen poletne šole »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« je tako vzpostavitev tesne integracije med domačimi in tujimi visokošolskimi ustanovami, njihovimi visokošolskimi učitelji, strokovnjaki ter gospodarskimi družbami, javno upravo in drugimi ustanovami s področja prometa, pomorstva in logistike za skupno soodvisno razvijanje učinkovitega in uspešnega usposabljanja študentov med izvajanjem študijskih praks.  

 

V okviru namena je temeljni cilj poletne šole »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« je osvajanje metodologij praktičnega usposabljanja študentov med izvajanjem študijske prakse, metodologij njihovega vključevanja v delovne procese in organizacije izvajanja študijske prakse za študente, ki opravljajo študijsko prakso s področja prometa, pomorstva in logistike v pomorskem in prometnem gospodarstvu ter področni javni upravi na temelju teoretičnih izhodišč in primerov dobre prakse v Sloveniji in tujini.  

 

Poletna šola »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« obsega naslednje vsebine:

 1. Metodologije in organizacija izvajanja študijske prakse v pomorstvu, prometu in logistiki
 2. Vloga mentorjev pri izvajanju študijske prakse v pomorstvu, prometu in logistiki
 3. Primeri dobre prakse v pomorstvu, prometu in logistiki:
 • primer dobre prakse v v pomorskem gospodarstvu,
 • primer dobre prakse v špediterskem podjetju,
 • primer dobre prakse v transportno logističnem centru,
 • primer dobre prakse v cestnoprevoznem podjetju,
 • primer dobre prakse v cestnoprevoznem podjetju,
 • primer dobre prakse v v javni upravi,
 • primeri dobre prakse v mednarodnem okolju,
 • primeri dobre prakse v tujih visokošolskih ustanovah.

4. metodologije in organizacija izvajanja študijske prakse v pomorstvu, prometu in logistiki 

 

Trajni cilj poletne šole »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« je zagotavljanje trajne medsebojne integriranosti in trajnega tvornega sodelovaja ter trajnega pretoka visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnjakov in mentorjev med visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini ter gospodarskimi družbami, področnimi javnimi upravami ter drugimi ustanovami s področja prometa, pomorstva in logistike.  

 

Poletna šola »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« uresničuje trajni cilj z angažiranjem visokošolskih učiteljev in strokovnjakov ter mentorjev iz štirih držav, treh visokošolskih zavodov, javne uprave in osmih gospodarskih ni negospodarskih družb s področja prometa-transporta, pomorstva in logistike. 

 

Izjava za javnost

 

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je 21. in 22. junija 2010 izvajala poletno šolo “Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki.” To je bila operacija, ki jo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajana pa je bila po Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in sicer v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Udeleženci poletne šole “Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki” so prišli iz vrste gospodarskih družb, javne uprave in drugih organizacij s področja prometa, pomorstva in logistike. To so bili v prvi vrsti mentorji in kandidati za mentorje študentom, ki pred zaključkom študija opravljajo študijsko prakso, udeleženci pa so prihajali tudi iz kadrovskih služb in služb za razvoj kadrov tovrstnih podjetij, ki študijske prakse študentov organizirajo. Vsi ti kadri iz množice potencialnih delodajalcev diplomantov Fakultete za pomorstvo in promet namreč kvalitativno vplivajo na razvoj uspešnega in učinkovitega študijskega izobraževalnega programa fakultete, katerega sestavni del je študentska študijska praksa, in s tem nezanemarljivo prispevajo h kakavosti in zaposljivosti diplomantov.  

Prometno-transportna in logistična stroka je izrazito interdisciplinarna, dejavnost pa natančno in podrobno regulirana. Prometno-transportna in logistična podjetja ter javne službe in druge organizacije s področja prometa, pomorstva in logistike so zato v precejšnji meri odvisne od kadrov, ki so za svoje delo posebej licencirani. Pred samostojnim izvajanjem del in nalog se morajo tako ti kadri po svojem formalnem akademskem izobraževanju, med zaposlitvijo, večinoma na račun delodajalca, posebej usposabljati in spopolnjevati, kar dokazujejo s specifičnimi potrdili, izkazi, pooblastili in podobnim. Prežemajoči cilj akademskega izobraževanja na visokošolskih ustanovah pa prednjači pred cilji izobraževanja kadrov za pridobitev specifičnih licenc. To pa so izvirni problemi s katerimi se je soočala in na katere je odgovarjala polenta šola “Mentor v prometu, pomorstvu in logiostiki,” saj študentje med izvajanjem obveznih študijskih praks s samostjnim delom niso neposredno vključljivi v delovne procese gospodarskih družb in drugih organizacij s področja prometa, pomorstva in logistike. Poletna šola “Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki” je bila tako orodje prizadevanj Fakultete za pomorstvo in promet za hitrejšo zaposljivost diplomantov fakultete in zlasti za njihovo hitrjše in učinkovitejše vključevanje v delovne procese delodajalcev.  

Kakovost merodajnosti in aktualnosti poletne šole “Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki” je bila zagotavljana z angažiranjem visokošolskih učiteljev in strokovnjakov ter mentorjev iz štirih držav, treh visokošolskih zavodov, javne uprave in osmih gospodarskih ni negospodarskih družb s področja prometa-transporta, pomorstva in logistike. Vsi ti izvajalci so aktivnosti poletne šole izvajali v medsebojno dopolnjujočih se vsebinskih tematikah. Izhodišču je služila tema o vogi mentorjev pri izvajanju študijske prakse v prometu, pomorstvu in logistiki. Primeri dobre prakse v pomorskem gospodarstvu, špediterskih podjetjih, transportno-logističnih centrih, cestnoprevoznem podjetju, aerodromskem podjetju, javni upravi, posebej pa v mednarodnem okolju in v tujih visokošolskih ustanovah, pa so služili aktivni večstranski izmenjavi izkušenj, znanja, mnenj in idej. To je bil porok, da je poletna šola uspela vzpostaviti temelje uspešne in učinkovite organizacije praktičnega usposabljanja študentov med izvajanjem študijske prakse, posebej pa za osvajanje in uveljavljanje metodologij njihovega neposrednejšega vključevanja v delovne procese gospodarskih družb in drugih organizacij s področja prometa, pomorstva in logistike.    

Poletna šola »Mentor v prometu, pomorstvu in logistiki« je zagotovila izhodišča trajne medsebojne integriranosti, trajnega tvornega sodelovaja ter trajnega pretoka visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnjakov in mentorjev med Fakulteto za pomorstvo in promet, visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini ter gospodarskimi družbami, področnimi javnimi upravami ter drugimi organizacijami s področja prometa, pomorstva in logistike. Postavljen je neomajan temelj neposrednega vključevanja gospodarskih družb in drugih organizacij s področja prometa, pomorstva in logistike v prihodnji razvoj visokošolskih izobraževalnih programov fakultete in hkrati neposrednejšega vključevanja strokovnjakov iz teh organizacij v izvajanje študijskih programov fakultete. Fakulteta za pomorstvo in promet s tem tako, tudi z zagotavljanjem uspešnosti in učinkovitosti izvajanja študijskih praks, uresničuje svoje prežemajoče cilje razvoja izobraževalnih programov za poudarjanje kakovsti njenih diplomantov ter s tem njihove hitrejše zaposljivosti in zmožnosti hitrejše integracije v delovne procese delodajalcev. Tehnična inteligenca, ki jo goji in izobražuje Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je namreč gonilo gospodarskega in družbenega razvoja Republike Slovenije.

 

 


datum zadnje spremembe: 02.07.2010