Poletna šola »Promet, pomorstvo in logistike 21. stoletja« obsega naslednje vsebine:

 

Modul 3: Pristopi k oblikovanju sodobne transportne logistike in optimiranju logističnih verig

Modul, usklajen z ukrepi evropske prometne politike zagotavljanja trajne mobilnosti, poudarja dominantne trende v logistiki s praktično implementacijo sodobnih interdisciplinarnih sistemskih rešitev in inteligentnih sistemov v integrirane logistične procese ter njihovo racionalno in učinkovito vodenje in upravljanje.

1.    Operativni in strateški pomen logistike ter njene povezave z marketingom, logistične aktivnosti, marketing/logistični koncept vodenja, marketinški splet, logistični servis v marketinškem spletu, koncept totalnih stroškov, servis za odjemalce, razmerje med stroški in logističnim servisom, logistična povezava s proizvodnjo, logistični postponement, logistična in proizvodna integracija.

2.    Logistika in inteligentni transportni sistemi v cestnem prometu. Inteligentne rešitve v cestnem prometu v funkciji razvoja logistike. Aplikativnost inteligentnih tehnologij v logistične in prevozne sisteme.

3.    Tipi zunanjega izvajanja logističnih storitev 3PL vs. 4PL. Metodologija izvedbe odločitve »naredi sam ali kupi«. Inteligentno zunanje izvajanje logističnih storitev.

4.    Socialna zakonodaja v cestnem prometu, njene spremembe in vpliv na načrtovanje dela cestnih prevoznikov. Uvedba digitalnih tahografov in možnost prenosa podatkov o delu voznika v realnem času na način upravljanja z voznim parkom.

 

Modul 4: Poslovna inteligenca v transportu in logistiki

Sodobni trendi razvoja programskih rešitev za podporo učinkovitemu poslovanju podjetij, posebno pa odločitvenim procesom so predstavljeni z integracijo teoretičnih izhodišč in praktičnih izkušenj (primerov) na področja uporabe informacijskih tehnologij, posebno za generiranje rešitev aplikacij poslovne inteligence in korporativnega upravljanja v poslovanju, s poudarkom na prometu-transportu in logistiki.

1.    Sodobni poslovni izzivi podjetij, zlasti v luči upravljanja in optimizacije poslovnih procesov s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije

2.    Poslovna inteligenca (BI – Business Intelligence) in korporativno upravljanje (EPM – Enterprise Performance Management)

3.    Vloga in pomoč informacijskih rešitev v različnih procesih podjetij (operativno upravljanje, strateško upravljanje, planiranje, …)

4.    Uporaba rešitev poslovne inteligence in korporativnega upravljanja na področju logistike/transporta

5.    Demonstracija orodij s področja poslovne inteligence na primerih s področja logistike/transporta

6.    Izvedba projektov s področja poslovne inteligence in postavitev kazalnikov uspeha (KPI – Key Performance Indicators) za učinkovito povrnitev investicij (ROI – Return On Investment)

7.    Prihodnost na področju poslovne inteligence in korporativnega upravljanja

 

Modul 5: Sistemi brezpilotnih letal

Modul je usklajen z razvijajočimi se standardi EuroCAE WG-73 Unmanned Aircraft Systems; v osnovah temelji pa na raziskovalnemu projektu MORS BPLETALA 1, RR-07-019 št. 631-44/2007. Gre za osvajanje aktualnih obstoječih teoretičnih in praktičnih znanj ter razumevanje raziskovalnih in razvojnih dosežkov na področju tehnologij brezpilotnih letal ter na področju normativnih in tehničnih pogojev izvrševanja letalskih operacij brezpiltonih letal skozi eksperimentiranje uporabnosti in varnosti tehnologije brezpilotnih letal.

1.    Definicija sistema brezpilotnega letala in letalske operacije sistema brezpilotnega letala

2.    Aplikativnost tehnologije sistemov brezpilotnih letal

3.    Normativni in tehnični pogoji izvrševanja letalskih operacij sistemov brezpilotnih letal

4.    Varnost (ekvivalentna) letalskih operacij sistemov brezpilotnih letal

5.    Konstrukcijske specifikacije brezpilotnega letala za zmanjšanje potenciala poškodovanja ljudi

6.    Etičnost uporabe sistemov brezpilotnih letal

7.    Prihodnost razvoja sistemov brezpilotnih letal

 

Modul 6: Angleški jezik v transportu in logistiki

Cilj modula je spoznavanje strokovne terminologije za potrebe pomorskega gospodarstva ter s področij tehnologije prometa in transportne logistike in praktično uporabo predstavljene terminologije s pomočjo konverzacije o temah s teh področij.

1.    Obravnava zahtevnejših terminov (zlasti večpomenke in sopomenke) s področja zunanje pomorske komunikacije (ladja-kopno) za potrebe VTS operaterjev ter pomorsko poslovno-pravno terminologijo za potrebe pomorskih agentov, posrednikov, vkrcevalcev, špediterjev, prekladalcev, carinikov, zavarovalcev itd.

2.    Obravnava strokovnih terminov s področij tehnologije prometa in transportne logistike na temelju aktualnih besedil

3.    V konverzaciji udeleženci aktivno uporabljajo termine, ki so jih usvojili v prvem in drugem delu

 

Modul 7: Pravo transporta in logitike

Modul predstavlja aktualna teoretična znanja na področju prava transporta in logistike, zlasti tudi logistično pravo, kot novo pravno panogo. Istočasno so posebnega poudarka deležni praktični prikazi najnovejših dogajanj in rešitev na področju prevoznega prava (Montrealska konvencija v letalstvu, Rotterdamska pravila, Atenska konvencija o prevozu potnikov) ter novosti, ki jih prinašjo Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane v Lizboni dne 13. decembra 2007 (temeljno o pravni naravi Evropske unije po Lizbonski pogodbi in začetek veljavnosti pogodbe) ter razvoj na področju Evropskega in mednarodnega prevoznega prava.

1.    Temelji delovnega prava

2.    Temelji prava Evropske unije

3.    Pravna terminologija v slovenščini in angleščini

 

Modul 8: Retorika, učenje in pisno izražanje

Temeljni cilj modula je neposredno aplikativno osvajanje osnov retorike, »kvantnega učenja« ter preciznega in celostnega pisanja esejev, mnenj, poročil in drugih pisnih izdelkov, kakor tudi poslovni korespondenci (oblikovanje vlog, prošenj, priprava življenjepisov itd.)

1.    Osnove retorike

2.    Kako izboljšati odnose med zaposlenimi

3.    Osnove klenega, preciznega pisanja

4.    Poslovna korespondenca, oblikovanje vlog, prošenj

5.    Priprava življenjepisov (CV, resume)

 


datum zadnje spremembe: 28.04.2010