Diplomska naloga in magistrsko delo

Ko študent zaključi z izdelavo zaključnega dela (po »Navodilih« in v dogovoru z mentorjem), da delo vezati enem vezanem izvodu tiskan obojestransko ter v dveh izvodih v elektronski obliki (na CDju v PDF formatu).

V primeru, da ima študent somentorja mora predati en izvod diplomske naloge na CDju v PDF formatu (zgoščenki) več.

 

Doktorska disertacija

Po sprejemu ocene doktorske disertacije in določitve komisije za zagovor doktorske disertacije na senatu UL FPP doktorand študentskemu referatu predloži 8 vezanih izvodov disertacije in en izvod na zgoščenki (CD), kadar so v komisiji za zagovor poleg predsednika še trije člani, oziroma po en dodatni izvod za vsakega nadaljnjega člana komisije za zagovor (somentorja).  


Ob oddaji doktorske disertacije mora doktorand na nujno poslati v wordu:

 • napisan življenjepis napisan v tretji osebi ednine na max pol (1/2) strani lista formata A4 ter
 • napisano kratko prezentacijo doktorske disertacije na max pol (1/2) strani lista formata A4.

 

Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del potekajo skladno s poslovnikom zagovorov diplomskih nalog za tekoče študijsko leto. Za zagovor zaključnega dela kandidat izpolni obrazec: ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA ZA ZAGOVOR.

Odda ga v referatu skupaj s prilogami skladno s Poslovnikom zagovorov zaključnih del za tekoče študijsko leto.

 

Sklep o zagovoru zaključnega dela

»Sklep o zagovoru zaključnega dela« prejme študent na domači naslov. V sklepu so navedena imena članov komisije, dan zagovora in ura zagovora. (Dan in ura zagovora sta dokončna). Vso dokumentacijo (dostavljeno ob vpisu) in potrdilo o diplomiranju študent prejme na domači naslov dva do tri dni po zagovoru DN.

 

Obvezne priloge

 

Obvezne priloge pri predaji diplomskih nalog:

 • 1- TISKAN, VEZAN IZVOD: 1 izvod diplomske naloge in magistrskega dela/ 8 izvodov doktorske disertacije,
 • 2- CD: 2 ali 3* izvodi diplomske naloge/ 1 izvod doktorske disertacije (v PDF formatu); * v primeru somentorstva,
 • 3- dokazilo o plačilu zagovora (za osebe brez statusa po prekinitvi več kot 2 leti),
 • 4- študentska izkaznica; Veza na študensko izkaznico: pravilnik študentska izkaznica 2006,
 • 5- kratek življenjepis napisan v 3. osebi na največ polovici (1/2) strani lista formata A4 in kratko predstavitev dela na največ polovici (1/2) strani lista formata A4 - poslati v Word-ovem dokumentu na referat@fpp.uni-lj.si (samo doktorji znanosti).

 

Podpisi na tiskanem vezanem izvodu zaključnega dela

Zaključno delo mora biti podpisano s strani:

 • avtorja zaključnega dela,
 • "lektorja" (jezikovni pregled);
 • mentorjev podpis najkasneje ob zagovoru,
 • poročevalcev pri doktorski disertaciji.

 

 

 

 


datum zadnje spremembe: 15.03.2018