Študenti vpisani v skladu z Merili za vpis in prehode morajo do zaključka študija opraviti s programom predpisane diferencialne izpite. Študenti lahko opravljajo diferencialne izpite v rokih razpisanih za diferencialne izpite (izpitni roki so na vpogled v e-Študentu).

 

Na posamezni diferencialni izpit se študent prijavi preko študentskega informacijskega sistema e-Študent. Rok prijave na izpit je 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Pri prijavljanju oz. odjavljanju izpitov preko sistema e-Študent so v veljavi pravila glede pravočasnosti prijave oziroma odjave (glej prilogo: Prijava/odjava na izpit).

 

Po veljavnem ceniku UL za študijsko leto 2011/2012 znaša posamezno opravljanje diferencialnega izpita 42,30€. Študent je dolžan navedeni znesek plačati s plačilnim nalogom (glej prilogo: Navodilo za izpolnjevanje položnice) pred pristopom k izpitu in referatu poslati fotokopijo potrdila o plačilu diferencialnega izpita tj. najkasneje 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Potrdilu o plačilu diferencialnega izpita, poleg svojega imena in priimka ter vpisne številke, pripiše še predmet, termin izpitnega roka ter nosilca predmeta, na katerega se prijavlja.

 

Študent pošlje dokazilo o plačilu po:

  • faxu: 05/67-67-161 ali 
  • e-mailu:

 

Opozorilo študentom!!

Študentu-ki, ki pred pristopom k opravljanju diferencialnega izpita ne bo pravočasno poravnal-a obveznosti in v predpisanem roku (3 dni pred razpisanim izpitnim rokom) v referat dostavil-a potrdila o plačilu diferencialnega izpita, bo onemogočen pristop k izpitu, ker ga/jo bo referat črtal s seznama prijavljenih.

 

Vrnjene prijave (VP)

V primeru vrnjene prijave (VP) se plačilo izpita prenese na naslednji izpitni rok. Fotokopijo potrdila že plačanega diferencialnega izpita pošlje študent ponovno najmanj 3 dni pred izpitnim rokom. Na kopiji plačilnega naloga, poleg svojega imena in priimka ter vpisne številke, pripiše nov datum izpitnega roka in predmet, ter nosilca predmeta, na katerega se prijavlja.

 


datum zadnje spremembe: 09.02.2012