Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

POGOJI ZA PREHAJANJEPrehajanje med programi se ureja skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. 

O vlogah študentov za prehod med programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve po postopku, ki je določen v Statutu UL. 

Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.