Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Diplomska naloga (PTTL)


Učni načrt

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za prevzem in izdelavo diplomske naloge so določeni v Pravilih UL FPP in Navodilih za izdelavo diplomske naloge na UL FPP. 

Vsebina:

Postopek prevzema, vsebine dela, izdelave, zagovora in ocene diplomske naloge je posebej reguliran v Pravilih UL FPP in Navodilih za izdelavo diplomske naloge na UL FPP, ki jih je sprejel senat UL FPP.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Vsa razpoložljiva strokovna literatura.

Cilji in kompetence:

Diplomska naloga je pisni izdelek, v katerem študent strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen s temo diplomske naloge. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe in strokovnega naziva diplomirani inženir (ka) prometne tehnologije, transportne logistike, navtike in ladijskega strojništva mora študent UL FPP izdelati in uspešno obraniti svojo diplomsko nalogo.

Predmetno specifične kompetence določajo, da se tema diplomske naloge izdeluje s področja posameznega visokošolskega strokovnega študijskega programa kot je: Prometna tehnologij z smermi,  Transportna logistika, Navtika in Ladijsko strojništvo.

Posebnosti:

Diplomska naloga je pogoj za zaključek študija na vseh študijskih programih.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent mora pridobiti znanje in sposobnost za samostojno definiranje problema, določanje ciljev in metod dela ter obdelavo izbranega teoretničnega ali praktičnega predmeta dela.

Metode poučevanja in učenja:

Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela študenta s pomočjo mentorja in razpoložljive literature. Temo diplomske naloge in mentorja, na predlog študenta, določi Komisija za študijske zadeve UL FPP s pisnim sklepom.

Načini ocenjevanja:

Izdelano diplomsko nalogo in njen zagovor oceni komisija, ki jo v skladu z Pravili UL FPP in Izpitnim pravilnikom, določi dekan UL FPP.

Po uspešnem zagovoru diplomske naloge se daje številčna ocena naloge, ocena njenega zagovora in končna ocena diplomske naloge skladno s Pravili UL FPP. Ocena  6-10 je pozitivna in ocena 1-5 negativna.


Izvajalci

Predavanja