Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Organizacija dela in projektni management


Učni načrt

Opredelitev znanstvene teorije organizacije in osnovnih pojmov organizacije. Pojmovanje organizacije kot urejene združbe z opredeljeno strukturo in procesi, ki omogočajo njeno delovanje. 

Vpliv družbenoekonomskega sistema, tehnično tehnološkega napredka in oblike lastnine na upravljanje, vodenje in organiziranost podjetij. Opredelitev organizacijskih funkcij v podjetjih in organizacijskih struktur ter njihov vpliv na interno komuniciranje, opredelitev stroškovnih mest in delovnih mest.

Projektni management v poslovnem odločanju. Klasična teorija organizacije in sodobnejši pristopi k teoriji organizacije in organiziranosti podjetij.

Organizacija       podjetja kot sestav razmerij med ljudmi in bistveno določilo organizacije. Prvinska razmerja v organizaciji in vpliv na delovne procese.

Temeljne funkcije v transportnih podjetjih, njihova organiziranost in konfliktna mesta. Pomen organizacijskih znanj za uspešnost vodenja podjetja. Pomen ciljev, ki oblikujejo strukturo organiziranosti in ne nasprotno.


Izvajalci

Predavanja