Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Prometno logistična infrastruktura


Učni načrt

 • Opredelitev prometno logistične infrastrukture kot podsistema prometnega sistema in podsistemov prometno logistične infrastrukture.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture cestnega prometa: razvoj in  klasifikacija cestnega omrežja, eksploatacijske karakteristike cest, elementi ceste, spodnji in zgornji ustroj ceste, posebnosti cestne infrastrukture v urbanih središčih.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture železniškega prometa: razvoj, klasifikacija prog, elementi železniške proge, spodnji in zgornji ustroj prog, prometna mesta na progi.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture zračnega prometa: razvoj in klasifikacija letališč, elementi letališč in letališki terminali, karakteristike zračnega prostora in zračnih poti, infrastruktura kontrole zračnega prometa.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture vodnega prometa: razvoj in klasifikacija infrastrukture pomorskega prometa in prometa po notranjih plovnih poteh, karakteristike pomorskih in notranjih plovnih poti, elementi pristanišč in pristaniških terminalov.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture cevovodnega in žičniškega prometa: razvoj, klasifikacija, elementi.
 • Osnovne karakteristike infrastrukture poštnega prometa.
 • Osnovne karakteristike tovornih, potniških in intermodalnih prometno logističnih terminalov.
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih karakteristik, načrtovanje in eksploatacijo prometno logistične infrastrukture:

a) prometnih omrežij in koridorjev

b) posameznih prometnih panog:

 • vodnega (pomorskega, rečnega),
 • kopenskega (cestnega, železniškega), 
 • zračnega, 
 • cevovodnega in žičniškega prometa,
 • poštnega, kontrole zračnega prometa, 

c) prometno logističnih (tovornih, potniških, intermodalnih) terminalov.


Temeljna literatura

 1. Zgonc, B.: Železniška infrastruktura, UL FPP, Portorož, 2012, 222 str., ISBN: 978‐9616044‐95‐0 
 2. Pavlin, S.: Aerodromi I, UZ FPZ, Zagreb, 2002, 250 str., ISBN:953‐6790‐64‐5
 3. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, L., Đaković, N.: Osnove vodnega prometa, UZ FPZ, Zagreb, 1997, 225 str., ISBN: 953‐6221‐57‐8.
 4. Kolenc, J.: Infrastruktura cestnega prometa, UL FPP, Portorož, 1997, 204, ISBN: 9616044‐24‐9

Izvajalci

Predavanja