Tehnologija prometa in logistika (U)

Upravljanje in vodenje


Učni načrt

 • osnovne definicije vodenja in upravljanja v gospodarskih družbah
 • postopki imenovanja upravnih in vodstvenih organov podjetij
 • managerski proces ter njegove funkcije za uspešno vodenje podjetja;
 • pomen postavljanja ciljev, reševanja problemov in konfliktnih situacij;
 • metode motiviranja in navdihovanja zaposlenih za doseganje skupnih ciljev podjetja;
 • pomen samoanalize vodje kot vodilo za uspešno vodenje skupine;
 • pomen izkoriščanja časa in osebna organiziranost vodje kot zgled in motivacija podrejenim za dosego učinkovitosti;
 • vpliv kadrovskega managementa na krepitev kulture podjetja;
 • proces izbora in razvoja ključnih kadrov pri izgradnji vodilne ekipe;
 • vodja kot kreator dobrih odnosov med zaposlenimi s poudarkom na specifiki transportnih podjetij;
 • osnove čustvene inteligence in vpliv na odnose v skupini
 • obvladovanje čustev v komunikaciji in prepričevanju;
 • elementi uspešne poslovne in osebne  komunikacije v podjetju;
 • pomen dobre priprave in vodenja sestankov za sprejemanje odločitev;

Izvajalci

Predavanja