Tehnologija prometa in logistika (U)

Notranji transport in skladiščenje


Učni načrt

1. Uvodne in vsebinske predmetne opredelitve: definicije in pojmovne razmejitve, vsebina in razvoj notranjega transporta in skladiščenja.

2. Tehnološke posebnosti notranjega transporta in skladiščenja: povezovanje notranjega transporta in skladiščenja s proizvodno in logistično dejavnostjo, tehnologija notranjega transporta in skladiščenja z neprekinjenim in prekinjenim delovanjem, kakovost storitev notranjega transporta in skladiščenja, vrste manipuliranega substrata in posebnosti tehnoloških zahtev posameznih prometnih panog.

3. Skladišča: vloga skladišč v premagovanju časa, vrste škladišč s stališča namena, vrste blaga, zahtevanih dejavnikov kvalitete skladiščenja, stopnje avtomatizacije,

organizacija in poslovanje skladišč pristopi k načrtovanju novih in modernizaciji obstoječih skladišč, vloga IT v skladiščnem poslovanju, vloga notranjega transporta v proizvodni logistiki, vrste regalnih skladišč, standardizacija poslovanja v skladišč

4.  Tehnologija dela v skladiščih: posebnosti tehnoloških postopkov skladiščenja kosovnega, raztresitega, hlajenega, lahko pokvarljivega, tekočega, plinastega, nevarnega,               paletiziranega in

kontejneriziranega blaga. 

5. Pravne, organizacijske, zdravstvene in varnostne zahteve za delo v skladiščih.


Izvajalci

Predavanja