Tehnologija prometa in logistika

POGOJI ZA DOKONČANJE



Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal.

Eden izmed predmetov je tudi Diplomski projekt, ki ga študent zagovori pri svojemu (izbranemu) mentorju.

 

Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.