Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika

POGOJI ZA VPISV prvostopenjski univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika se lahko vpiše:

  • a) kdor je opravil splošno maturo;
  • b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: ekonomski tehnik, elektrotehnik, geodetski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, ladijski strojni tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja in izpit iz splošne mature iz predmeta: informatika, računalništvo, ekonomija, elektrotehnika, kemija ali geografijaizbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi;
  • c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
  • uspeh pri predmetu splošne mature: 20 % točk.