Pomorstvo

Morska geologija in geotehnologija


Učni načrt

Študent  bo v okviru predmeta pridobil potrebna osnovna znanja o geološki zgradbi  Zemlje, posebno oceanov in morij, o procesih, ki se odvijajo na morskem dnu, o mineralnih surovinah, ki so v morju ali pod njim (rude, nafta…) ter o tehnologiji njihovih raziskav in pridobivanja. Študent bo sposoben  uporabljati osvojene pristope (metode, tehnike) v geotehnološkem delu v morju. 


Izvajalci

Predavanja