Promet

Psihologija prometa


Učni načrt

 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Psihologija prometa

Course title:

Traffic Psychology

 

 

 

 

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

2. stopnja Promet

Prometna varnost

2

3

 

 

 

 

 

Vrsta predmeta / Course type

Obvezni predmet usmeritve

 

 

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

 

 

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

 

ECTS

15

15

15

0

15

60

 

5

 

Nosilec predmeta / Lecturer:

izr. prof. dr. Matija Svetina

 

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Vaje / Tutorial:

slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

 

 

Prerequisits:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija

 

 

 

Vsebina:

 

 

Content (Syllabus outline):

Predmet je sestavljen iz teoretičnega pregleda in praktičnih prikazov vloge psiholoških dejavnikov obnašaja v prometu.

 

Uvodni del predmeta vsebuje predstavitve modelov in teorij psihologije prometa ter opredelitev vsebine in predstavitev osnovnih raziskovalnih prostopov pri proučevanju človeških dejavnikov prometne varnosti. V nadaljevanju se študentje seznanijo s poglavji o stališčih, procesiranjem informacij in vlogi iraconalnih misli v različnih prometnih situacijah, motivaciji in čustvovanju, pozornosti, učenjem, avtomatizacijo vedenja in oblikovanjem navad v prometu, komunikaciji v prometu, konformiranjem, pritiskih in pričakovanjih drugih ljudi glede obnašanja v prometu. Študentje spoznajo tudi najpomembnejše dejavnike obnašanja otrok, mladostnikov, mladih voznikov in starejših udeležencev v prometu ter psihološke in socialne dejavnike, ki so povezani z različnimi vlogami v prometu: pešec, kolesar, motorist, voznik, sopotnik. V zadnjem delu študentje dobijo vpogled v vlogo in uporabnost psihologije v kontekstu prometne varnosti in se seznanijo z nekaterimi pomembnimi vprašanji, npr. psihološki dejavniki in psihološke posledice prometnih nesreč, prometna vzgoja.

 

Pri praktičnem delu predmeta študentje analizirajo konkretne primere in prometne situacije pri katerih dobijo vpogled v ozadje psiholoških mehanizmov obnašanja v prometu: pozornost, utrujenost, pričakovanja, napake komunikacije, agresivnost, iracionalno odločanje, simbolni in statusni vidiki vozila, avtomatizacija vedenja, oblikovanje navad, obnašanje v prometnih zastojih, v predorih, rizično obnašanje, kot je npr. prehitevanje, varnostna razdalja, tekmovanje, utrujenost, alkohol in droge, izražanje nezadovoljstva soudeležencem v prometu; psiholoških učinkov kaznovanja; prehajanja med perspektivami in vlogami v prometu (npr. voznik in pešec) in podobno.

 

 


Izvajalci

Predavanja