Pomorstvo in promet

PRIJAVA IN ZAGOVOR DOKTORSKE TEZENa podlagi 135. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji, dne 27. 6. 2017, sprejel

 

PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UNIVERZE V LJUBLJANI

 

 

PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 

35. člen

Doktorand temo doktorske disertacije prijavi na članici, na kateri je vpisan, oziroma na članici, ki v primeru interdisciplinarnih študijskih programov vodi postopek za pridobitev znanstvenega naslova.

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje:

· podatke o doktorandu,

· podatke o mentorju in morebitnem somentorju,

· ime študijskega programa,

· naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,

· morebitni predlog pisanja v drugem jeziku v skladu s Statutom UL.

 

Priloge:

· izjava mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, ter seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata,

· življenjepis,

· bibliografija doktoranda (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),

· dispozicija doktorske disertacije (od 3 do 5 strani brez literature),

· soglasje etične komisije, če je potrebno.

 

Dispozicija doktorske disertacije obsega:

· predlog naslova disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,

· znanstveno področje teme doktorske disertacije,

· pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo doktorand obravnaval,

· opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:

- prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,

- jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,

- zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,

- opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,

- seznam relevantne literature s področja teme.

 

Doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec, če sta tujca doktorandov mentor ali somentor ali če je tujec član KSDŠ. V primeru študija tujih jezikov in književnosti je lahko predlog teme napisan tudi v drugem jeziku.

 

 

36. člen

Če prijava teme doktorske disertacije ni popolna, se pozove doktoranda, da jo v določenem roku, ki ne sme biti daljši od enega leta, dopolni. V primeru, da doktorand v tem roku prijave ne dopolni, se prijava s sklepom zavrže.

 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA SPREMLJANJE DOKTORSKEGA ŠTUDENTA

 

37. člen

Senat članice v roku 30 dni od prijave teme imenuje KSDŠ, ki spremlja doktoranda od prijave teme doktorske disertacije do ocene in njenega zagovora.

Komisijo sestavljajo najmanj trije ocenjevalci iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so strokovnjaki s širšega področja teme doktorske disertacije, z veljavnim učiteljskim ali znanstvenim nazivom. Najmanj en ocenjevalec mora biti z druge univerze ali druge raziskovalne organizacije, izjemoma z druge članice UL. Če sta mentor in somentor člana KSDŠ, se število članov ustrezno poveča.

Člani komisije, mentor in somentor so se pri svojem delu dolžni izogibati položajem, ki bi lahko pomenili ali pomenijo nasprotje interesov v skladu s Pravilnikom o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL.

Predsednik komisije koordinira delo članov komisije in pripravi skupno oceno ustreznosti teme.

O imenovanju komisije se izda sklep, o tem se pisno obvesti člane komisije, doktoranda, mentorja in somentorja.

 

PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 

38. člen

Doktorand predstavi temo KSDŠ in raziskovalni javnosti.

KSDŠ pripravi zapisnik o predstavitvi, ki vključuje morebitne pripombe ter rok za dopolnitev predloga teme doktorske disertacije, in ga podpiše.

 

POTRDITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 

39. člen

KSDŠ najkasneje v mesecu dni po predstavitvi teme doktorske disertacije oziroma po oddaji dopolnjene dispozicije doktorske disertacije predloži oceno o ustreznosti teme doktorske disertacije. Ocena je praviloma skupna, član komisije lahko poda svoje mnenje tudi ločeno. V primeru, ko je član komisije tujec, ki ne razume slovenskega jezika, se priložita poročili v slovenskem in angleškem jeziku.

 

40. člen

Iz pisne ocene o ustreznosti teme doktorske disertacije morata biti razvidna aktualnost teme in pričakovani prispevek k znanosti.

Ocena vsebuje:

· naslov predlagane teme doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku;

· oceno ustreznosti predlaganega naslova teme in področja disertacije s predvideno vsebino, če je treba vključuje tudi predlog spremembe naslova;

· oceno predlagane teme doktorske disertacije ter osvetlitev njene znanstvene relevantnosti;

· oceno ustreznosti hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj;

· oceno ustreznosti predvidenih metod raziskovanja in njihovo izvedljivost;

· oceno, ali v predlogu za odobritev teme navedena literatura ustrezno podpira predlog raziskav, ki jih doktorand namerava izvesti v okviru disertacije;

· sklep, v katerem sta navedena in utemeljena ocena in področje, na katerem bo lahko pridobljen doktorat znanosti;

· jasno razvidno mnenje članov KSDŠ, ali je predlagana tema doktorske disertacije zastavljena tako, da se lahko od nje pričakuje samostojen in izviren prispevek k znanstvenemu področju;

· oceno ustreznosti mentorja in morebitnega somentorja;

· datum in podpise članov KSDŠ.

 

41. člen

Oceno o ustreznosti teme doktorske disertacije obravnava pristojni organ članice najpozneje v dveh mesecih in senatu članice predlaga, da:

· potrdi pozitivno oceno KSDŠ o ustreznosti teme ali

· doktorandu določi rok, v katerem mora predlagano temo spremeniti, dopolniti ali kako drugače upoštevati pripombe KSDŠ, ali

· zavrne predlog teme v primeru negativne ocene.

KSDŠ po roku, ki ga doktorandu postavi senat članice za spremembo oziroma dopolnitev predloga teme doktorske disertacije, pregleda dopolnjen predlog teme in predloži novo pisno oceno o ustreznosti teme na prvo naslednjo sejo senata. Če doktorand v roku ne odda dopolnjenega predloga teme, mora KSDŠ kljub temu podati oceno predloga teme doktorske disertacije.

Če senat članice sprejme negativno oceno KSDŠ, zavrne predlog teme in se postopek zaključi. Doktorand iste teme ne more ponovno predložiti.

 

42. člen

Ko senat članice sprejme pozitivno oceno o ustreznosti teme doktorske disertacije, članica pošlje prijavo teme (doktorandovo vlogo, življenjepis, bibliografijo, dispozicijo z navedbo glavnih virov, oceno KSDŠ, sklep senata članice in morebitne druge priloge) Senatu UL v potrditev.

Pred obravnavo na Senatu UL obravnava gradivo Komisija za doktorski študij UL, ki jo lahko senat pooblasti za izdajo (ne)soglasij k predlaganim temam doktorskih disertacij. Komisija za doktorski študij UL lahko zahteva od članice, da doktorand v določenem roku prijavo teme doktorske disertacije dopolni ali spremeni oziroma da v določenem roku v soglasju z doktorandom predlaga drugega mentorja in somentorja in da KSDŠ v skladu s tem dopolni ali spremeni oceno o ustreznosti teme.

Senat UL najkasneje v dveh mesecih odloči o predlagani temi in o (ne)soglasju obvesti članico. Soglasje teme velja še dve leti od izgube statusa.

Članica o (ne)soglasju Senata UL k temi doktorske disertacije obvesti doktoranda, mentorja in somentorja ter člane KSDŠ.

PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKOVALNEGA DELA PRED ZAGOVOROM DOKTORSKE DISERTACIJE

 

43. člen

Ko je raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji, doktorand članom KSDŠ, mentorju in somentorju odda osnutek doktorske disertacije in predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku k znanosti.

O predstavitvi se piše zapisnik, v katerem se navedejo ali priložijo pisna vprašanja članov KSDŠ in sklep o uspešnosti/neuspešnosti predstavitve. V primeru potrebnih popravkov osnutka doktorske disertacije KSDŠ doktorandu določi rok za predložitev osnutka, ki ne sme biti daljši od enega leta.

Predstavitev je praviloma javna. Zlasti v primeru podatkov zaupne narave lahko mentor, somentor in doktorand predlagajo, da predstavitev ni javna. V tem primeru je namenjena le članom KSDŠ ter mentorju in somentorju.

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela, ki je bila neuspešna, se lahko ponovi le enkrat.