Pomorstvo in promet

PREDMETNIKKoda

Predmet

ECTS

Temeljni izbirni predmeti programa

TIP1

Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu

10

TIP2

Modeli in simulacije v prometu

10

TIP3

Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov

10

TIP4

Matematične metode v pomorstvu in prometu

10

Izbirni predmeti področja Pomorstvo

IPO1

Izbrane vsebine navtičnih znanosti

10

IPO2

Pomorsko inženirstvo

10

IPO3

Pomorski sistemi

10

IPO4

Moderne metode v oceanografiji

10

Izbirni predmeti področja Promet

IPR1

Prometne tehnologije

10

IPR2

Transportna logistika

10

IPR3

Prometna varnost

10

IPR4

Celostna prometna politika

10

Izbirni predmeti programa

IPP1

Sistemi in procesi v cevovodnem transportu

10

IPP2

Sistemi in procesi v cestnem prometu

10

IPP3

Sistemi in procesi v zračnem prometu

10

IPP4

Metodologija planiranja pristaniških sistemov

10

IPP5

Razvoj avtonomnih vozil (se ne razpiše)

10

IPP6

Ljudje v pomorstvu in prometu

10

IPP8

Transportno ekonomske analize

10

IPP11

Upravljanje oskrbovalnih verig

10

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

010

Numerične metode

10

108

Mehanika leta (se ne razpiše)

10

312

Procesi varjenja

10

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Napredna ekonometrija

12

 

Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode za poslovne vede

12

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA na Univerzi v Ljubljani

 

Požari in vplivi na okolje

10

Izbirni predmeti iz podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija in doktorata STATISTIKA na Univerzi v Ljubljani

 

Multivariatna analiza

5

 

Anketna metodologija

5

 

Načrtovanje in analiza poskusov

5

 

Izbirnost:

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet nima usmeritev, temveč znanstveni področji Pomorstvo in Promet ki imata posebno strukturirane učne enote z možnostjo izbire in sicer:

  • enega izmed štirih predmetov iz skupine temeljnih predmetov TIP,
  • dva izmed osmih predmetov iz skupine predmetov področja (IPO ali IPR),
  • dva izmed 21 (13 z UL FPP in 8 iz študijskih programov drugih fakultet UL) izbirnih predmetov programa.

Skladno s tem ima celotni študijski program vse vsebine izbirne.

 

 Kreditno ovrednotenje študijskega programa po letnikih:

Učna enota/ Oblika Obveznosti v urah ECTS
Letnik-semester KU SD ŠO
1. LETNIK
1. semester
Predmeti TIP ORG 90 160 250 10
Raziskovalno delo IRD 60 440 500 20
Skupaj 1. semester 150 600 750 30
2. semester
Predmeti IPO in IPR ORG 180 320 500 20
Poročanje o RD ORG 30 95 125 5
Raziskovalno delo IRD 25 200 125 5
Skupaj 2. semester 235 515 750 30
Skupaj 1. letnik 385 1115 1500 60
2. LETNIK
3. semester
Predmet IPP ORG 180 320 500 20
Raziskovalno delo IRD 25 225 250 10
Skupaj 3. semester 105 545 750 30
4. semester
Priprava doktorske teze ORG 25 100 125 5
Raziskovalno delo IRD 75 550 625 25
Skupaj 4. semester 100 650 750 30
Skupaj 2. letnik 205 1195 1500 60
3. LETNIK
5. semester
Raziskovalno delo IRD 100 650 750 30
Skupaj 5. semester 100 650 750 30
6. semester
Raziskovalno delo IRD 100 650 750 30
Skupaj 6. semester 100 650 750 30
Skupaj 3. letnik 200 1300 1500 60
4. LETNIK
7. semester
Raziskovalno delo IRD 100 650 750 30
Skupaj 7. semester 100 650 750 30
8. semester
Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor ORG 25 100 125 5
Raziskovalno delo IRD 75 550 625 25
Skupaj 8. semester 100 650 750 30
Skupaj 4. letnik 200 1300 1500 60