Pomorstvo in promet
2022/2023

PRIJAVA IN ZAGOVOR DOKTORSKE TEZEObrazec: PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

-----

 

Senat Univerze v Ljubljani je v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami) na 36. redni seji, dne 30.03.2021 sprejel PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UNIVERZE V LJUBLJANI

 

Postopek prijave in potrditve dispozicije doktorske disertacije

 

35. člen

 

Doktorand po dogovoru z mentorjem in morebitnim somentorjem prijavi dispozicijo doktorske disertacije v skladu z navodili članice UL, ki vodi postopek za pridobitev doktorata znanosti. Doktorand lahko na istem študijskem področju doktorskega študijskega programa, do oddaje doktorske disertacije v ocenjevanje, največ dvakrat prijavi dispozicijo doktorske disertacije. Drugič doktorand lahko prijavi ali novo dispozicijo doktorske disertacije ali aktualizirano dispozicijo doktorske disertacije, do katere se je enkrat že opredelil senat članice. Ponovna prijava zavrnjene dispozicije doktorske disertacije ni mogoča.

 

Če senat članice UL ali Senat UL zavrne dispozicijo doktorske disertacije, ki jo je doktorand drugič prijavil, doktorskega programa na tem področju ne more več zaključiti.

 

36. člen

 

Doktorand odda vlogo s predlogom dispozicije doktorske disertacije pristojnemu organu v skladu z navodili članice.

 

Vloga vsebuje podatke o doktorandu ter:

 

1. dispozicijo doktorske disertacije (3 do 7 strani besedila ter seznam najpomembnejše literature in virov), ki obsega:

  •  naslov disertacije v slovenskem in angleškem jeziku oziroma drugem tujem jeziku v primeru študija tujega jezika in književnosti;
  •  znanstveno področje doktorske disertacije;
  •  opredelitev raziskovanja, ki vključuje: - kratek pregled ožjega znanstvenega področja in prikaz dotedanjih raziskav na področju doktorske disertacije in namen raziskave; - jasno predstavljene hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje s kratko obrazložitvijo; - zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja; - opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirnega prispevka k znanosti; - seznam relevantne literature s področja doktorske disertacije;
  •  osnutek načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu s 50. členom tega pravilnika;

2. predlog za mentorstvo in morebitno somentorstvo, soglasje mentorja in morebitnega somentorja ter navedbo njunih 3 do 5 znanstvenih referenc s področja teme doktorske disertacije;

 

3. življenjepis doktoranda z bibliografijo (seznam najpomembnejših znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih objav ter del);

 

4. soglasje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko ali druge etične komisije ali dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje poskusov na živalih, kadar narava predlagane teme doktorske disertacije to zahteva;

 

5. morebitni predlog za odobritev pisanja doktorske disertacije v angleškem jeziku oziroma v drugem tujem jeziku v primeru študija tujih jezikov v skladu s 44. členom tega pravilnika.

 

Ob prijavi vloge za potrditev dispozicije doktorske disertacije doktorand priloži še druge zahtevane dokumente v skladu z navodili članice UL.

 

Vloga za potrditev dispozicije doktorske disertacije je napisana v slovenskem jeziku. Če kandidat prosi za odobritev pisanja doktorske disertacije v angleškem jeziku, mora v skladu s 44. členom tega pravilnika priložiti dispozicijo doktorske disertacije in svoj življenjepis tudi v angleškem jeziku. Če je doktorand tujec, sta lahko dispozicija in življenjepis napisana samo v angleškem jeziku.

 

Če prijavna dokumentacija ni popolna, pristojni organ članice doktoranda pozove, da jo v določenem roku, ki ne sme biti daljši od enega leta, dopolni. Če v tem roku dokumentacije ne dopolni, se vloga za potrditev dispozicije doktorske disertacije s sklepom zavrže.

 

 

 

Študent v svojem VISu temo odda pod ZAKLJUČEK ŠTUDIJA – Prijava teme.

 

Pod Dispozicijo NUJNO naloži v Word formatu napisano svojo dispozicijo zaključnega dela.

študent

 

Profesor prijavljene teme vidi pod ZAKLJUČNA DELA – Prijave diplomske teme.

mentor

 

 

Postopkovnik:

  • Študent prijavo elektronsko izpolni.
  • Pod Dispozicijo NUJNO naloži svojo dispozicijo zaključnega dela v Word formatu (ime dokumenta ne sme vsebovati šumnikov!!).
  • Študent prijavo teme natisne in podpiše.
  • Prijavo nato podpiše tudi mentor.
  • Prijavo in Dispozicijo odda v študentski referat (poslati s kopensko pošto na sedež fakultete, poslati na  ali dostaviti osebno v času uradnih ur na okencu študentskega referata).

 

3. stopnja

Kandidat se na Pripravo in zagovor doktorske teze (PDT) prijavi z obrazcem. Prijavo obravnava Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi katere kandidatu določi komisijo za oceno priprave in zagovora doktorske teze (komisijo za oceno ustreznosti kandidata, teme in mentorja/somentorja, podrobneje komisijo) v sestavi treh članov. Ta komisija predvidoma zaseda v isti sestavi kot Komisija za oceno poročanja o RD. Izbrani mentor je član imenovane komisije. Termin priprave in javnega zagovora doktorske teze mentor uskladi z ostalima članoma komisije ter kandidatom. Doktorand opravi Pripravo in zagovor doktorske teze (PDT), na katerem predstavi doseženi napredek pri pripravi doktorske disertacije. Pripravo in zagovor doktorske teze se oceni z oceno uspešno ali neuspešno.

 

Obrazec Prijava teme kandidat odda tudi v wordu (natipkano, brez podpisov) ter isti obrazec s podpisi kandidata in mentorja (ter somentorja) na mail: referat@fpp.uni-lj.si.