Pogoji za prehajanje med programi

Pogoji za prehajanje med programi

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1 Prehodi iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje

 

Prehod iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ul.RS 86/2004) je možen za tiste, ki izpolnjujejo pogoje z vpis na visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

 

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Ladijsko strojništvo in sicer:

 

a) S področja strojništva mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Pomorsko in gospodarsko pravo (4 ECTS),
 • Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • Varnost na ladji (5 ECTS),
 • Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • Mornarske veščine (6 ECTS).

 

b) S področja pomorstva (programa ladijsko strojništvo) mora v 2. letniku opraviti diferencialni izpit iz predmeta:

 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS).

 

c) Iz področja pomorstva (navtika) mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Mehanika in hidrodinamika (7 ECTS),
 • Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS),
 • Termodinamika (4 ECTS).

 

d) S področja promet, transport, transportna logistika mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Nauk o ladji LS (5 ECTS),
 • Človeški viri v pomorstvu (4 ECTS),
 • Pomorska angleščina (4 ECTS),
 • Mornarske veščine za strojnike (7 ECTS),
 • Mehanika in hidrodinamika (7 ECTS),
 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS),
 • Termodinamika in ladijska energetika (5 ECTS).

 

e) S področja drugih programov mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih posebej določi Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

2 Prehodi iz višješolskih študijskih programov

 

Prehod iz višješolskih (starih) študijskih programov je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti. V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je diplomiral iz študijskih programov višje pomorske in višje pomorske in prometne šole ali drugih višjih šol v Sloveniji ali v tujini in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Ladijsko strojništvo in sicer:

 

V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski študijski program in izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolki strokovni študijski program Ladijsko strojnoštvo in sicer:

a) kdor je končal višješolski (stari) program s področja Pomorstvo-smer Ladijsko strojništvo, se lahko vpiše v 3. letnik brez dodatnih diferencialnih vsebin.

 

b) kdor je končal višješolski (stari) program s področja Pomorstvo-smer Navtika, mora opraviti sledeče diferencialne izpite:

 • -         Mehanika in hidrodinamika (7 ECTS),
 • -         Termodinamika in ladijska energetika (5 ECTS),
 • -         Ladijski konstrukcijski elementi (5 ECTS),
 • -         Goriva, maziva in voda (5 ECTS),
 • -         Regulacija in avtomatika (6 ECTS),
 • -         Materiali in varjenje (4 ECTS),
 • -         Angleščina za ladijske strojnike (5 ECTS),
 • -         Ladijski motorji (4 ECTS),
 • -         Vodenje strojne straže (5 ECTS);

 

c) kdor je končal katerikoli višješolski (stari) program s področja strojništva, mora opraviti sledeče  diferencialne izpite:

 • -         Pomorsko in gospodarsko  pravo (4 ECTS),
 • -         Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • -         Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • -         Človeški viri v pomorstvu (5 ECTS),
 • -         Mornarske veščine (6 ECTS),
 • -         Varnost na ladji (5 ECTS),
 • -         Angleščina za ladijske strojnike (5 ECTS),
 • -         Ladijski motorji (4 ECTS),
 • -         Vodenje strojne straže (5 ECTS);

 

d) kdor je končal katerikoli druge višješolske (stare) programe, mora opraviti diferencialne izpite, ki jih posebej določi Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

3 Prehod iz Visokošolskih strokovnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP in sicer: Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika.  Prehodi so možni tudi iz vseh novih akreditiranih visokošolskih strokovnih študijskih programov: Navtika, Prometna tehnologija in transportna logistika (v postopku akreditacije). Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 KT. Pri prehodu se upoštevajo dosežene KT in zahtevano znanje na podlagi STCW konvencije. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

 

4 Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na fakulteti za pomorstvo in promet, kot sta Prometa tehnologija in Transportna logistika. Pri prehodu se upoštevajo zahtevki iz Konvencije STCW ter dosežene ECTS v predhodnem študijskem programu. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo STCW konvencijska določila in dosežene ECTS v predhodnem študijskem programu.

 

 

O prehodih med študijskimi programi odloča senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 


datum zadnje spremembe: 01.02.2016