Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

 

Redni in izredni študij

Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.


datum zadnje spremembe: 01.02.2016