Način ocenjevanja

Način ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja in pridobljenih veščin.  

 

Oblike preverjanja znanja so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik UL FPP, ki ga potrjuje Senat UL FPP. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom UL.  

 

Oceno pri vsakem predmetu sestavljajo naslednji elementi:

1. Predavanja:

  • › ocena samostojnega dela študenta (seminar, domači projekti idr.) - vsaj 20% ocene,
  • › preverjanje znanja (pisno ali ustno): sprotno preverjanje znanja - za vsakih 3 ECTS predmeta vsaj enkrat oziroma končno preverjanje - največ 80 % ocene.

Študent mora pri vsakem preverjanju znanja doseči pozitivno oceno.    

 

2. Vaje:

  • › ocena samostojnega dela študenta (izdelani projekti, študije, elaborati terenskega ali drugega dela idr.) - vsaj 20 % ocene,
  • › preverjanje znanja (pisno ali ustno): sprotno preverjanje znanja - za vsakih 3 ECTS predmeta vsaj enkrat oziroma končno preverjanje - največ 80 % ocene.

  Študent mora pri vsakem preverjanju znanja doseči pozitivno oceno.    

 

Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s Statutom Univerze v Ljubljani, in sicer:

  • › 10 – (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),
  • › 9 – (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),
  • › 8 – (prav dobro: solidni rezultati),
  • › 7 – (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),
  • › 6 – (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),
  • › 5 do 1 – (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).

 

Študent uspešno opravi preverjanje znanja, ko je ocenjen od zadostne (6) do odlične (10).


datum zadnje spremembe: 01.02.2016