Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje po programu

Študenti morajo doseči za vpis v posamezni letnik naslednje število ECTS:

  • za vpis v 2. letnik najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
  • za vpis v 3. letnik 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

 

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

  • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 40 ECTS, oziroma v 
  • 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 90 ECTS, pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge. Za opravičljive razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani in Pravilih Fakultete za pomorstvo in promet.

 

Pogoji za ponavljanje letnika

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

  • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
  • 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

 

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Svetovanje in usmerjanje študentov med študijem se bo zagotavljalo z določanjem tutorjev po letnikih študija, posameznih študijskih programih in smereh študija.

 

Tutorji bodo določeni iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov višjih letnikov.

 

***************************************************

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik

50 KT

predmetov 1. letnika

40 KT

predmetov 1. letnika

3. letnik

60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika

Najmanj skupno 90 ECTS

iz 1. in 2. letnika

 datum zadnje spremembe: 10.01.2019