Pogoji za prehajanje med programi

Določbe o prehodih med programi

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1) Prehodi iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje

 

Prehod iz  študijskih programov za višje strokovno izobraževanje po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/2004) je možen za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

 

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika in sicer:

 

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij iz področja pomorsvo-promet-transport-transportna logistika, mora v 2. letniku opraviti sledeče diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. letnika:

 • Človeški viri v prometu (5 ECTS),
 • Inženirska grafika in dokumentacija (5 ECTS),
 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS).

 

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti sledeče diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. letnika:

 • Človeški viri v promet (5   ECTS),
 • Prometna ekonomika (5   ECTS),
 • Osnove prometnega sistema  (6 ECTS),
 • Gospodarsko pravo (3 ECTS).

 

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti sledeče diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. letnika:

 • Matematične metode I (6 ECTS),
 • Inženirska grafika in dokumentacija (5 ECTS),
 • Tehnična mehanika (6 ECTS),
 • Matematične metode II (6  ECTS),
 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS),
 • Avtomatizacija v prometu (4 ECTS).

 

2) Prehodi iz študijskih programov za višješolsko  izobraževanje

 

Prehod iz višješolskih (starih) študijskih programov  je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

 

V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski študij iz študijskih programov Višje pomorske in Višje pomorske in prometne šole v Portorožu ali drugih višjih šol v Sloveniji ali tujini in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika in sicer:

 

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja pomorsvo-promet-transport-transportna logistika, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 2. letnika:

 

 • Prometno inženirstvo (6 ECTS),
 • Osnove prometnih tehnologij (5 ECTS),
 • Osnove transportne logistike (5 ECTS).

 

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti  diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 2. letnika:

 

 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS),
 • Osnove prometnih tehnologij (5 ECTS),
 • Osnove transportne logistike (5 ECTS),
 • Špedicija (5 ECTS).

 

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. in 2. letnika :

 • Tehnična mehanika (6 ECTS),
 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS),
 • Verjetnost in statistika (6 ECTS),
 • Prometno inženirstvo (6 ECTS),
 • Osnove prometnih tehnologij (5 ECTS),
 • Osnove transportne logistike (5 ECTS),       
 • Varstvo okolja v prometu (5 ECTS),
 • Transportnologistična sredstva (5 ECTS),
 • Transportnologistična infrastruktura (5 ECTS).

 

3) Prehod iz Visokošolskih strokovnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika. Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih  visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje na UL FPP, kot so Navtika in Ladijsko strojništvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

4) Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

 

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za pomorstvo in promet. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.


datum zadnje spremembe: 01.02.2016