Pogoji za prehajanje med programi

Določbe o prehodih med programi 

Za prehajanje med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
  • obseg razpoložljivih mest,
  • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, in se lahko priznajo v celoti,
  • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu. 

 

1) Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 

Prehodi so možni z vseh nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP in sicer Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika.  Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih  visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje na UL FPP, kot so: Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in Ladijsko strojništvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Prehodi so možni tudi z vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta, in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Za prehod v 2. ali 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Tehnologija prometa mora študent izpolnjevati pogoje, določene v točki 4.6. te vloge, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki jih s svojim sklepom določi Senat UL FPP. 

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa, ki se je vpisal brez mature na univerzitetni študijski program Tehnologija prometa skladno s točko 4.6. te vloge, lahko preide v ta program, če je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na visokošolskem strokovnem študijskem programu in dosegel povprečno oceno opravljenih izpitov najmanj 8,00 (osem), ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki jih s svojim sklepom določi Senat UL FPP.

 

2) Prehod iz univerzitetnih študijskih programov 

Prehodi na bolonjski univerzitetni študijski program Tehnologija prometa so možni iz obstoječih nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov Tehnologija prometa in Transportna logistika na UL FPP. Pri prehodu se upoštevajo ECTS, dosežene v predhodnem študijskem programu, in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Prehodi so možni tudi iz vseh nebolonjskih in bolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. 

Pri prehodu se ocenjuje:

  • ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v novi študijski program,
  • obseg raspoložljivih mest letnika, v kateri prehaja,
  • letnik v prejšnem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse obveznosti in se lahko prizna v celoti. 

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.


datum zadnje spremembe: 01.02.2016