Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa se lahko vpiše:

  • a)     kdor je opravil maturo,
  • b)    kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • c)      kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.


datum zadnje spremembe: 01.02.2016