Pogoji za prehajanje med programi

4.     Določbe o prehodih med programi

 

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z določili 38a., 38b. in 41. členom ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega študijskega programa, lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

 

1 Uspešno zaključil nebolonjski študijski program na UL FPP in sicer:

  • dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in Transportna logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik,
  • podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Pomorski sistemi ali Pomorsko inženirstvo ali Morske vede) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

 

2 Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij in je predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim vpisom v 2. letnik drugostopnjeskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in sicer:

  • 1.       Transportni sistemi v pomorstvu                                4 ECTS,
  • 2.       Obalna navigacija                                            7 ECTS,
  • 3.       Ravnanje s tovorom    5 ECTS,
  • 4.       Ladijski motorji                                                      4 ECTS,

ki skupaj obsegajo 20 ECTS.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Pomorski sistemi ali Pomorsko inženirstvo ali Morske vede) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

 

 

3 Možen je tudi prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo.

 

Študenti, ki v okviru prehodov izpolnjujejo pogoje za neposredni vpis v 2. letnik drugostopenjskega magistrskega podiplomskega študija Pomorstvo ali Promet, se lahko vpišejo le na izredni študij.


datum zadnje spremembe: 20.01.2016