Pogoji za prehajanje med programi

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

 

Prehodi med študijskimi programi so mogoči med drugostopenjskima podiplomskima magistrskima študijskima programoma Pomorstvo in Promet Fakultete za pomorstvo in promet in drugih fakultet skladno z ZVŠ, Merili za prehode med študijskimi progranmi in drugimi predpisi.

 

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, obseg razpoložljivih mest, letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti, minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1 Uspešno zaključil nebolonjski študijski program na UL FPP in sicer:

dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in Transportna logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik, podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik.

 

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

  

2 Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij in je predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim vpisom v 2. letnik drugostopnjeskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in sicer:

  •          1.        Tehnologija prometa:                          8 ECTS,
  •          2.        Transportna logistika:                          6 ECTS,
  •          3.        Inteligentni transportni sistemi:            4 ECTS,
  •          4.        Prometna varnost:                                5 ECTS,

ki skupaj obsegajo  23 ECTS.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Prometna tehnologija ali Transportna logistika ali Prometna varnost) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

 

3 Možen je tudi prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

 

 

Študenti, ki v okviru prehodov izpolnjujejo pogoje za neposredni vpis v 2. letnik drugostopenjskega magistrskega podiplomskega študija Pomorstvo ali Promet, se lahko vpišejo le na izredni študij.


datum zadnje spremembe: 20.01.2016