Pomorski agent - izpit

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki


podatki o plačniku kotizacije

 

samo izpit
priprave na izpit + izpit

 0 + 6 =


Termini: v sredo, 24.10.2018 ob 16:30 uri

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20

Opis:

Rok prijave do vključno: 14.10.2018.

Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov. Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko sklepa za pomorskega agenta oseba, ki opravi strokovni izpit in izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj in izobrazbe, ki jih predpiše minister (Uradni list 120/06, Pomorski zakonik PZ-UPB2, III. Poglavje – pogodba o pomorski agenciji, 659. člen). Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent za sklepanje pogodb o pomorsko prometnem agencijskem poslu ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent za pridobitev naziva pomorski agent pa so opredeljeni v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list 137/06). 

Na osnovi javnega razpisa je z Odločbo o izbiri pooblaščene organizacije za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent, številka 2620-3/2005/215, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot pooblaščeno organizacijo za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent imenovalo Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. 

Strokovni izpiti za pridobitev naziva pomorski agent se bodo predvidoma  izvajali dvakrat letno in sicer v mesecu aprilu in oktobru, po potrebi oziroma v primeru večjega povpraševanja pa tudi večkrat letno. 

Oseba, ki želi pristopiti k strokovnemu izpitu, mora imeti:  

  • a) najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali tri leta delovnih izkušenj na področju pomorstva,

    ali
  • b) najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj šest mesecev delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov ali dve leti delovnih izkušenj na področju pomorstva. 

Cena izpita, v kateri so zajeti materialni in administrativni stroški ter stroški izpitne komisije, znaša 48,00 EUR na posameznega kandidata. 

Fakulteta za pomorstvo in promet bo v mesecu pred posameznim izpitnim rokom  izvedla tudi tečaj  - v marcu za spomladanski izpitni rok in v mesecu septembru za jesenski  izpitni rok, ki bo zajemal konzultacije iz vseh petih vsebinskih sklopov (predvidoma bo to v obsegu 10 ur za vsak vsebinski sklop, skupno torej 50 ur). Vsebinski sklopi so: Osnove pomorskega agencijskega poslovanja, Pogodbe o izkoriščanju ladij, Pomorsko upravno pravo, Osnove trgovskega in finančnega poslovanja, Osnove angleške pomorske terminologije. Cena tečaja znaša 330 EUR (brez DDV) na posameznega kandidata, izvedel pa se bo v primeru, da se bo na tečaj prijavilo vsaj 5 kandidatov. Po prejetju spletne prijavnice bo vsak kandidat preko e-maila podrobneje obveščen o izvedbi tečaja in o samem datumu pričetka tečaja.

Kotizacija:

Cena izpita, v kateri so zajeti materialni in administrativni stroški ter stroški izpitne komisije, znaša 48,00 EUR na posameznega kandidata. 

Cena tečaja znaša 330 EUR (brez DDV) na posameznega kandidata, izvedel pa se bo v primeru, da se bo na tečaj prijavilo vsaj 5 kandidatov. Po prejetju spletne prijavnice bo vsak kandidat preko e-maila podrobneje obveščen o izvedbi tečaja in o samem datumu pričetka tečaja. 

Znesek za plačilo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred izpitnim terminom na transakcijski račun: 

TRR: SI56 011006030709253
BIC (SWIFT) koda: BSLJSI2X
Koda namena: STDY
Namen plačila: tečaj in izpit pomorski agent
Sklic: SI 00 534

Opombe:

 <p>Prosimo, da ob prihodu na izpit predložite potrdilo o plačilu. Plačilo je pogoj za pristop k izpitu.</p>


< nazaj na prejšnjo vsebino