Dogodki in obvestila

Vpisno obdobje 2022/2023 - redno napredovanje v višji letnik, ponovni vpis, podaljšanje statusa, izjemno napredovanje v višji letnik ter ostale vloge.

24.08.2022

 

1) Redno napredovanje v višji letnik oz vpis v dodatno leto (absolvent) - vpisi v š.l. 2022/2023:

 

1.1 Napredovanje v višji letnik 

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. Ko študent opravi pogoje za vpis v višji letnik, prejme s strani študentskega referata vabilo k vpisu.

 

1.2 Dodatno leto (absolvent)

Študent zaključnega letnika, ki izpolnjuje pogoje za vpis v dodatno leto (v leto absolventa), prejme s strani študentskega referata vabilo k vpisu.

 

2) Ostale vrste vpisa - vpisi v š.l. 2022/2023:

Obveščamo vas, da lahko razne vloge, vezane na vpisno obdobje 2022/2023, oddate v svojem VISu z obveznimi prilogami, ki jih tudi naložite v svoj VIS, najkasneje do 14.09.2022.
Ugotovitvene sklepe pričakujte v četrtek, 22.09.2022.

**
Možni primeri prošenj/ vlog študentov - vpisi v š.l. 2022/2023:

 • Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov,
 • Prošnje za ponovni vpis v letnik (ob izpolnjenem pogoju za ponovni vpis),
 • Prošnje za izjemno napredovanje v višji letnik,
 • Prošnje za vpis v dodatno leto,
 • Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov – dodatno leto, ponovno,
 • Prošnje za spremembo študijskega programa in/ali načina študija.

Prošnje najdete v svojem VISu. Prošnjo najkasneje do 14.09.2022 v svojem VISu elektronsko izpolnete ter OBVEZNO prošnji v VISu priložite dokazilo o opravičljivem razlogu. Upoštevane bodo zgolj prošnje, ki bodo popolne, se pravi, da bodo prošnji v VISu priložena tudi ustrezna dokazila. V kolikor bo prošnja ustrezna, se bo v vašem VISu status prošnje iz "prošnja izpolnjena in še neoddana" spremenil v "oddana prošnja". Sledite statusu prošnje v vašem VISu!

Ugotovitveni sklep na vse prošnje (razen prošnje za podaljšanje statusa) se zaračuna skladno s točko 6.4 Cenika storitev UL FPP za študijsko leto 2022/2023 v višini 99,20 EUR.

 

2.1 Ponovni vpis

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

Pogoji za ponavljanje - 1. stopnja:

 • vpis v 1. letnik – najmanj 20 ECTS iz 1. letnika ter
 • vpis v 2. letnik – doseženih 60 ECTS iz 1. letnika ter opravljene vse vaje in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika. 

Pogoji za ponavljanje - 2. stopnja:

 • vpis v 1. letnik – najmanj 30 ECTS iz 1. letnika.

 

2.2 Izjemno napredovanje v višji letnik


Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.


Pogoji za izjemno napredovanje - 1. stopnja:

 • vpis v 2. letnik – najmanj 40 ECTS iz 1. letnika + dokazilo o opravičljivem razlogu,
 • vpis v 3. letnik – najmanj 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 40 ECTS iz 2. letnika + dokazilo o opravičljivem razlogu.

Pogoji za izjemno napredovanje - 2. stopnja:

 • vpis v 2. letnik – najmanj 40 ECTS iz 1. letnika + dokazilo o opravičljivem razlogu.

Ugotovitveni sklep na vse prošnje se zaračuna skladno s točko 6.4 Cenika storitev UL FPP za študijsko leto 2022/2023 v višini 99,20 EUR.

 

2.3 Podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov (podaljšanje dodatnega leta)


Status študentu preneha v skladu z zakonom.

Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

 

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.:

 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • poseben status študenta,

odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP (za 1. in 2. stopnjo) ali Komisija za razvojno in raziskovalno delo UL FPP (za 3. stopnjo).

 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.