Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Poslanstvo, vizija, strategija in kakovost

STRATEGIJA FPP

Strategija FPP izhaja iz strategije Univerze v Ljubljani, ki opredeljuje izhodišča, cilje, odgovornosti, finančne okvirje in spremljanje izvajanja strategije. 
 

Strategija izhaja iz treh ključnih sestavin:

 • poslanstva,
 • vrednot in
 • vizije.

POSLANSTVO FPP

FPP goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na področjih znanosti. Na temelju lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vrhunske znanstvenike in strokovnjake. Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti z drugimi univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami ter gospodarstvom. Tako prispeva svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje med študente in druge uporabnike.
 

Sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z vlado, lokalnimi skupnostmi ter ustanovami civilne družbe. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju.
 

VREDNOTE FPP

FPP utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje, izobraževanje in javno delovanje utemeljuje na vrednotah:
 

 • akademske odličnosti oziroma zagotavljanja čim višje kakovosti,
 • akademske svobode sodelavcev in študentov, posebej svobode ustvarjalnosti,
 • avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in cerkva,
 • humanizma in človekovih pravic vključujoč enakost možnosti in solidarnost ter
 • etičnega in odgovornega odnosa.
   

VIZIJA FPP

FPP bo kot osrednja visokošolska in raziskovalna ustanova v Republiki Sloveniji na področju pomorstva, tehnologije prometa in transportne logistike s svojo usmeritvijo utrdila svoj položaj v Sloveniji in širšem okolju. Z naborom prenovljenih študijskih programov, vrhunskim kadrom, mednarodnim sodelovanjem, sodobnim informacijskim okoljem, povezovanjem študija z raziskovanjem in prakso, skrbjo za kakovost in razvito obštudijsko dejavnostjo bo še povečala svojo privlačnost za študente. S poudarkom na uporabnosti znanja in zaposljivosti diplomantov bo okrepila raziskovalno razvojno sodelovanje s prakso in postala iskan partner industrijskih in drugih organizacij. To bo storila tako z avtonomnim in samoiniciativnim prizadevanjem, kot z izboljšanjem medsebojne povezanosti in sodelovanja z drugimi članicami UL.
 

Fakulteta je kot članica Univerza v Ljubljani dolžna slediti in izvajati strategijo UL. Posamezna odstopanja (FPP) od zastavljene strategije UL imajo negativen učinek na razvoj in kakovost Fakultete. Vsi zaposleni so zato dolžni dati svoj prispevek k izpolnjevanju strategije Fakultete za pomorstvo in promet.
 

Vizija razvoja fakultete je predvsem v nadaljnjem zagotavljanju pogojev za kontinuirano izboljšanje kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela.
 

Pedagoško delo

Usmerjeno mora biti v  kakovostno izvajanje in razvijanje študijskih programov, delo s študenti (študentski projekti, vključevanje študentov v projekte, obštudijska dejavnost,…), izdajateljsko dejavnost (objava študijskih gradiv, skript in monografij), poudarjanje projektnega in problemsko usmerjenega dela s študenti 2. stopnje, promocijo dejavnosti pomorstva, tehnologije prometa in transportne logistike ter razvoj obštudijskih dejavnosti (študentska organizacija, klubi, dogodki,…).
 

Študijski programi

Dolžnost FPP je, da spremlja lokalni in globalni razvoj pomorstva, prometa in logistike, ter temu prilagaja učne vsebine in študijske programe. S prilagajanjem učnih vsebin in študijskih programov mora FPP ostati (postati) prepoznavna - vodilna izobraževalna in raziskovalna inštitucija na področju pomorstva, tehnologije prometa in transportne logistike v Sloveniji.
 

Pri izobraževanju pomorščakov je potrebno zagotoviti izvajanje zahtev Mednarodne pomorske organizacije, zato morajo učni programi v celoti izpolnjevati zahteve iz STCW konvencije. Izobraževalne programe na prvi stopnji pomorstva je potrebno sistemsko prilagajati zahtevam STCW konvencije in pri tem sodelovati z URSP.
 

Spodbujati je treba ekskurzije študentov v podjetja in druge ustanove ter na tak način dopolnjevati študijske programe.
 

Znanstveno raziskovalno delo

Fakulteta mora biti vodilna institucija na področju raziskav s področja pomorstva, prometa in transportne logistike. Projekti oz. projektno delo morajo biti ena od strateških usmeritev fakultete in kateder. Temeljni cilji:
 

 • razvoj posameznika na raziskovalnih področjih, znanstvene in strokovne objave in prenos znanj v prakso,
 • redno napredovanje v znanstvenih in akademskih nazivih,
 • povezovanje v raziskovalne delovne skupine ter
 • ohranitev programske skupine kot pomembnega kazalnika raziskovalne odličnosti fakultete.
   

Kadrovska politika

Cilji na področju kadrovanja, ki jih podpira UL FPP in izhajajo iz strategije UL, so:
 

 • izboljšanje notranje kadrovske politike upoštevaje kombinacijo odličnih dosežkov pri znanstvenem, pedagoškem in razvojnem delu,
 • večja fleksibilnost v razmerju med obsegom pedagoškega in raziskovalno razvojnega dela posameznika,
 • povezovanje razvojno raziskovalnega dela med članicami,
 • pridobitev mladih in podoktorskih raziskovalcev tako domačih kot iz tujine, 
 • zaposlitev vsaj enega mednarodno uveljavljenega raziskovalca ter izmenjava naših s tujimi institucijami.
   

Prostorski razvoj

Prostorski razvoj fakultete mora biti pretežno usmerjen v kakovost izvajanja pedagoške in raziskovalne dejavnosti. V preteklih letih so bile izvedene pomembne investicije v prenovo učilnic in kabinetov v drugem nadstropju, čaka nas še prenova amfiteatra, ki se bo izvedla v 2019. Pomembe investicije so še podaljšanje pomola pred čolnarno, postavitev opreme za usposabljanje na morju ter prenova delavnice in simulatorja, ki se bo izvedla do konca leta 2020.

 

Dr. Peter Vidmar, iz Programa dela za obdobje 2019-21