Poslanstvo, vizija, strategija in kakovost

Poslanstvo Fakultete za pomorstvo in promet

zagotavljanje nacionalno in mednarodno prepoznanega in kakovostnega študija z matičnih področij pomorstvo - transport - promet - logistika, izobraževanje uspešnih kadrov za potrebe slovenske države in gospodarstva ter izpolnjevanje izzivov znanstvenega in tehnično-tehnološkega napredka na področju pomorstva in prometa, izvrševanje poslanstva in strategije Univerze v Ljubljani 2012-2020.

Vizija Fakultete za pomorstvo in promet

ostali bomo najboljša fakulteta za izobraževanje kadrov v pomorstvu, prometu in logistiki zagotavljali bomo pogoje za uspešno znanstveno raziskovalno delovanje fakultete.

Strateške usmeritve

doseganje odličnosti na področjih temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja, stalna skrb za kakovost pedagoškega dela, tudi s povečanjem števila kvalitetnih visokošolskih delavcev in sodelavcev, predvsem s področja pomorstva in tehnologije prometa, sodelovanje z gospodarstvom, državnimi institucijami, resornimi ministrstvi in zunanjimi partnerji,  s stališča vključevanja v strokovne razprave in reševanje širše problematike s področja pomorstva in prometa, povečevanje tržne dejavnosti, poglabljanje sodelovanja s fakultetami v Sloveniji in tujini, odelovanje v mednarodnih izmenjavah študentov in učiteljev v okviru evropskih projektov Erasmus +, Erasmus-Socrates, Leonardo da Vinci in podobno, nadaljevanje in intenziviranje projektov vseživljenjskega učenja.

Kakovost

Univerza v Ljubljani (UL) ima vzpostavljen sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti z namenom kakovostnega delovanja in razvoja vseh svojih dejavnosti in virov v smeri zastavljenih kratkoročnih in strateških ciljev univerze. Pri razvijanju sodelovalne kulture kakovosti Univerza v Ljubljani stremi k sprejemanju kakovosti kot skupni vrednoti in zavezi vseh sodelavcev zavoda, zaposlenih in študentov. Taka kultura kakovosti pomeni pripadnost univerzi, njenemu poslanstvu, vrednotam, viziji in strateškim ciljem.