Da bi Slovenija bolj smotrno izkoristila svojo obmorsko lego, ugoden geoprometni položaj v Evropi, ter omogočila učinkovito funkcioniranje prometnega sistema, bo čedalje bolj potrebovala usposobljene visoko strokovne in znanstvene kadre, ki bodo s svojimi znanji obvladovali teorijo sistemov, teorijo upravljanja in vodenja, problematiko eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, tehnologijo in organizacijo prometa vseh prometnih panog, transportno logistiko,  ekonomiko, varnost prometa in zakonitosti nadaljnjega razvoja prometa v funkciji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja.

 

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je po zahtevah Bolonjske deklaracije sprejela sistem študija. 3+2+3 (tri leta 1. stopnja, dve leti 2. stopnja in tri leta 3. stopnja študija). Skladno s tem so sprejeti za izvajanje ali v postopku akreditacije sledeči študijski programi:

 

1. Visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje, ki trajajo tri leta in so kreditno ovrednoteni s 180 ECTS (Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je dal soglasje za izvajanje 11.07. in 05.10.2007):

 • Navtika,
 • Ladijsko strojništvo,
 • Prometna tehnologija in transportna logistika z smermi:

   Transportna logistika, Tehnologija pomorskega prometa, Tehnologija cestnega prometa, Tehnologija železniškega prometa, Tehnologija poštnega prometa, Tehnologija zračnega prometa.

   

2. Univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa, ki traja tri leta in je kreditno ovrednoten s 180 ECTS

 

NOVO! -Informacije o dodiplomskih študijskih programih Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani

 

3. Podiplomska magistrska študijska programa druge stopnje, ki trajata dve leti in so kreditno ovrednoteni s 120 ECTS (Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je dal soglasje za izvajanje 5.10.2007):

 • Pomorstvo s smermi:
 • Pomorski sistemi, Pomorsko inženirstvo, Morske vede.
 • Promet s smermi:
 • Prometna tehnologija, Transportna logistika, Prometna varnost

   

  Informacije o podiplomskih študijskih programih 2. stopnje Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani študijskega leta 2014/2015 najdete v informativni brošuri.


   

4. Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet, ki traja tri leta in je kreditno ovrednoten s 180 ECTS (je v postopku akreditacije).

Študij na UL FPP se organizira in izvaja v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Fakultete za pomorstvo in promet.

 

 


datum zadnje spremembe: 01.02.2016