Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Podatki o študijskem programu

 • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Navtika, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir navtike (VS), diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS).

Predstavitvena brošura.

1. Temeljni cilji študijskega programa

Sl_1.jpgTemeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Navtika je izobraziti profesionalno kompetentne in interdisciplinarno razgledane strokovnjake oz. strokovnjakinje na področju pomorske navigacije s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje ladje oz. nadzor nad pomorsko plovbo skladno z mednarodno Konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije (IMO) iz leta 1978 (Konvencija STCW), kakor je bila predelana leta 1995; (vse države članice so podpisnice te konvencije).

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni za pridobitev naziva častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah 500 BT (bruto ton) ali več in 1. častnika krova oz. poveljnika na ladjah večji od 3000 BT.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja navigacije, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju značilnem za univerzitetno izobraževanje.

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 

Sl_6.JPGProgram, ki je interdisciplinaren, saj njegove vsebine združujejo ekonomsko, mednarodno pravno, pomorsko upravno, sociološko, kulturološko, komunikološko in metodološko znanje ter znanje s področja navtike, dajejo široko znanje, ki diplomantom oz. diplomantkam omogoča pridobitev naslednjih sposobnosti: 

 • odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov krova na ladji večji od 500 BT (3. častnik in 2. častnik krova) in 1. častnika krova ter poveljnika ladje na ladji večji od 3000 BT,
 • spoštovanje standardov stražarjenja, predpisane z Mednarodno Konvencijo STCW skladno z delom A – II Kodeksa STCW, - široka razgledanost,
 • analitičnost pri reševanju strokovnih nalog: sposobnost za samostojno analitično delo (še posebej v povezavi z razvojem novih tehnologij), sintetiziranje specifičnih področnih znanj in njihovo uporabo pri reševanju konkretnih problemov, ob tem pa tudi sposobnost za sintetiziranje in postavljanje analitičnih ugotovitev v realne kontekste,
 • uporaba metodoloških orodij: pridobivanje metodološkega znanja in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja, kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost pri izbiranju ključnih varnostnih problemov pri nadzoru pomorske plovbe in pri njihovi analizi,
 • strateška naravnanost: strateško naravnano razmišljanje in načrtovanje, sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, predvidevanja in napovedovanja razvoja dogodkov, iskanja rešitev temeljnih problemov,
 • komunikativnost: sposobnost pisnega in govornega strokovnega izražanja ter jasnega, aktivnega in argumentiranega nastopanja ter poglobljena uporaba strokovne pomorske in navigacijske slovenske in angleške terminologije,
 • reševanje konfliktov: sposobnost obvladovanja, upravljanja in posredovanja konfliktov, sposobnost pogajanja, argumentacije in oblikovanja pogajalskih izhodišč,
 • P5064708.JPGtimsko in skupinsko delo: pripravljenost za sodelovanje, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine, vodenje, kjer se razvijajo kompetence za koordiniranje, organiziranje, delo s sodelavci, svetovanje in upravljanje. ustvarjalnost, zmožnost naklonjenega razumevanja in vživljanja v drugačne kulture, sposobnost navezovanja stikov in obvladovanja formalnih in neformalnih odnosov, sodelovanje in sinergijsko povezovanje različnosti v skupini v novo kvaliteto, emocionalna inteligenca,
 • prožnost obvladovanja sprememb: sposobnost za prožno delovanje v multikulturnih okoljih, pri sodelovanju s tujino, za interdisciplinarnost, razumevanje kulturne pluralnosti,
 • strokovnost: sposobnost razčlenjevanja, določitve zaporedja, usklajevanja delovnih nalog ter izbire metod in načinov dela v skladu s standardi stroke,
 • uporaba pomorskih informacijskih tehnologij: sposobnost izvajanja zahtevnejših postopkov.

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Predmetnospecifične kompetence, ki se s programom pridobijo, so s področja pomorske navigacije. Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sposobnosti:

 • pridobitev temeljnih znanj iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo impletacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za proučevanje in reševanje pomorskih procesov,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami ekonomije pomorstva, poslovanje ladjarja, človeških virov itd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s  človeškimi resursi oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti (sposobnost navezovanja stikov...) ter razumevanje kulturne pluralnosti,
 • Sl_5.JPGpridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami s področja gospodarskega, mednarodnega pomorskega in upravno pomorskega prava, navtičnega prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in mednarodnem pomorskemu prometu, poznavanje poslovnega in pravnega okolja organizacij, podjetij in subjektov na področju pomorstva, poznavanje poslovnih in pravnih procesov,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami pomorske angleščine, ki omogočajo znanje tujih jezikov in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti (sposobnost navezovanja stikov...),
 • simulacija_3.jpgpridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami obalne, oceanske ij elektronske navigacije, nauk o ladji, ravnanje s tovorom, konstrukcija in oprema ladje, na ladji, mornarske veščine, usposabljanje na navtičnih simulatorjih, vodenje navigacijske straže, komunikacijske naprave, itd., ki omogočajo opravljanje naslednjih funkcij in sicer: plovbo, ravnanje in razporeditev tovora, nadzor ladijske plovbe in skrb za osebje na ladji in radijske zveze na naslednjih ravneh odgovornosti: vodstvena raven in operativna raven,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami mornarske veščine, usposabljanje na navtičnih simulatorjih, vodenje navigacijske straže, komunikacijske naprave, itd., ki omogočajo strokovno usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, varne radijske zveze, izredne razmere ali preprečitev onesnaževanja morja,
 • pridobitev specifičnih znanj iz predmetov s področja izbirnih predmetov, ki se nanašajo na pomorsko pravo, Ro-Ro in potniške ladje, komunikacijske naprave, Arpa simulator, ravnanje s tovorom, taktična navigacija in pomorska dediščine, - pridobitev potrebnih znanj in veščin s področja strokovne prakse za kvalitetno vključitev v delo profesionalnih izzivov v navigacijski praksi.
1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Gospodarsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
4 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Tehniška matematika 1 30 0 30 0 0           60 120 4
6 Terestrična navigacija 60 0 45 0 0           105 210 7
7 Astronomska navigacija           30 0 30 0 0 60 120 4
8 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 180 6
9 Medicina za pomorce           45 0 30 0 0 75 150 5
10 Pomorski praktikum (N)           45 0 60 0 0 105 210 7
11 Računalništvo in informatika (N)           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Tehniška fizika           30 0 30 0 0 60 120 4
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja 45 10 20 0 0           75 150 5
2 Elektronska navigacija 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Ladijske elektronske naprave 30 15 15 0 0           60 120 4
4 Ladijski motorji (N) 30 0 30 0 0           60 120 4
5 Nauk o ladji 2 45 15 30 0 0           90 180 6
6 Tehniška matematika 2 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Angleščina za navtiko           45 0 30 0 0 75 150 5
8 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
9 Ladijski pomožni sistemi           30 0 30 0 0 60 120 4
10 Pomorsko pravo           45 30 0 0 0 75 150 5
11 Ravnanje s tovorom           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vodenje navigacijske straže           30 0 45 0 0 75 150 5
13 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Ladijske komunikacijske naprave 30 0 30 0 0           60 120 4
5 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
6 Transportni sistemi v pomorstvu 30 15 30 0 0           75 150 5
7 Diplomska naloga (SS)           0 0 0 0 150 150 300 10
8 Projektno delo na navtičnih simulatorjih (SS)           30 15 60 0 0 105 210 7
9 Strokovna praksa za navtike (SS)           5 0 0 0 200 35 240 8
10 Varnost na ladji (SS)           45 15 30 0 0 90 180 6
3. letnik - Izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Pomorski informacijski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Ravnanje s tovorom 2 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmet/Splošni izbirni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
2 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. 

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnosti, izmenjave znanja in povezovanja študentov različnih članic naše univerze.

Zato vsako leto pripravimo seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Nekateri od teh predmetov so prav posebej akreditirani le za študente drugih članic. Pri drugih predmetih bodo izbirne predmete skupaj poslušali študenti matičnih in gostujočih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

Poleg v tem seznamu predstavljenih predmetov si lahko študenti izberejo tudi druge predmete na drugih članicah, enako kot so to delali do sedaj.

1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Gospodarsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
4 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Tehniška matematika 1 30 0 30 0 0           60 120 4
6 Terestrična navigacija 60 0 45 0 0           105 210 7
7 Astronomska navigacija           30 0 30 0 0 60 120 4
8 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 180 6
9 Medicina za pomorce           45 0 30 0 0 75 150 5
10 Pomorski praktikum (N)           45 0 60 0 0 105 210 7
11 Računalništvo in informatika (N)           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Tehniška fizika           30 0 30 0 0 60 120 4
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Elektronska navigacija 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Ladijske elektronske naprave 30 15 15 0 0           60 120 4
3 Ladijski motorji (N) 30 0 30 0 0           60 120 4
4 Nauk o ladji 2 45 15 30 0 0           90 180 6
5 Tehniška matematika 2 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Angleščina za navtiko           45 0 30 0 0 75 150 5
7 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
8 Ladijski pomožni sistemi           30 0 30 0 0 60 120 4
9 Pomorsko pravo           45 30 0 0 0 75 150 5
10 Ravnanje s tovorom           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Varnost na ladji (VS)           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vodenje navigacijske straže           30 0 45 0 0 75 150 5
13 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijske komunikacijske naprave 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Projektno delo na navtičnih simulatorjih (VS) 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Diplomska naloga (VS)           0 0 0 0 0 150 150 5
4 Strokovna praksa za navtike (VS)           5 0 0 0 0 115 120 4
5 Vojaška delovanja           80 50 40 0 0 100 270 9
6 Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika           60 40 40 0 0 100 240 8
7 Vojaški obrambni sistemi           40 30 0 0 0 80 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmeti/Professional elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Pomorski informacijski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Ravnanje s tovorom 2 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
3. letnik - Splošni izbirni predmeti/General elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja 45 10 20 0 0           75 150 5
2 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
3 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Transportni sistemi v pomorstvu 30 15 30 0 0           75 150 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. 

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnosti, izmenjave znanja in povezovanja študentov različnih članic naše univerze.

Zato vsako leto pripravimo seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Nekateri od teh predmetov so prav posebej akreditirani le za študente drugih članic. Pri drugih predmetih bodo izbirne predmete skupaj poslušali študenti matičnih in gostujočih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

Poleg v tem seznamu predstavljenih predmetov si lahko študenti izberejo tudi druge predmete na drugih članicah, enako kot so to delali do sedaj.

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Navtika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

 

Redni in izredni študij

Visokošolski strokovni redni in izredni študij navtike se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
 

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v vseh dodiplomskih študijskih programih na fakulteti, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.05.2007. V primeru, da Komisija za študijske zadeve fakultete ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.    

 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve fakultete upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.     V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.    

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, je priznavanje “Strokovne prakse za navtike” in “Strokovne prakse za ladijske strojnike”, ter “Strokovne prakse” (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika) v primeru, da je študent redno zaposlen v organizacijah pomorskega oz. prometnega gospodarstva ali državne uprave s področja pomorstva oz. s področja transport - promet - transportna logistika najmanj eno leto.    

Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, s katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je trenutno vpisan.

 

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik naslednje število ECTS:

 

 • za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
 • za vpis v 3. letnik doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

 

Izjemno napredovanje v višji letnik.

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 

 • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 40 ECTS, oziroma v
 • 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 100 ECTS (60 ECTS iz 1. letnika in 40 ECTS iz 2. letnika), pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge.

Za opravičljive razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

 

 

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
 • 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

Prehajanje med programi se ureja skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi.

O vlogah študentov za prehod med programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Način študija

Fakulteta izvaja programe kot:

 • redni študij in
 • izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.   

Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani. 

Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.   

V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur. 

Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem. 

Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo, razen na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje, kjer opravi vse obveznosti po programu v skupnem obsegu 180 ECTS. Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.

 

Naziv študijskega programa Navtika
eVŠ šifra študijskega programa 0000916
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Visokošolski
KLASIUS_SRV 16203 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8404
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika diplomirani inženir navtik e (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika diplomirana inženirka navt ike (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava dipl. inž. nav. (VS)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije / (11.07.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-141/2013/10 (19.06.14)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 11.07.2007
FRASCATI 2.3. / T - Druge tehniške discipline

IME KVALIFIKACIJE

DIPLOMIRANI INŽENIR NAVTIKE (VS)/

DIPLOMIRANA INŽENIRKA NAVTIKE (VS)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja   3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

 

 

Več na povezavi.

Ime

Navtika

Ime v angleščini

Nautical Studies

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški)

diplomirani inženir navtike (VS)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski)

diplomirana inženirka navtike (VS)

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava)

(dipl. inž. nav. (VS))

Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (poimenovanje v angleškem jeziku in okrajšava)

Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.)