Pomorstvo

Zbornik 2014/2015

 

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU POMORSTVO

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski podiplomski študijski program POMORSTVO, ki:

 • ima tri smeri:
           Pomorski sistemi,
           Pomorsko inženirstvo,
           Morske vede,
 • traja 2 leti, oziroma 4 semestre,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir pomorstva, magistrica inženirka pomorstva, okrajšano mag. inž. pom.

 

2. TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POMORSTVO 

Temeljni cilji drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa Pomorstvo kompleksno zajemajo zakonsko opredeljene cilje magistrskega študija, raziskovalno strokovne elemente, značilnosti sodobnega in okolju prijaznega pomorstva ter mednarodno uveljavljene, vsebinsko strokovne in nivoju študija opredeljene cilje. Med temeljnimi cilji študijskega programa Pomorstvo gre izpostaviti:

 • poglabljanje znanja na posameznih strokovnih, ustrezno izbranih ali v posamezne module zaokroženih sorodnih vsebinah;
 • usposabljanje za samostojno iskanje novih virov znanja tako na znanstvenem, kot na strokovnem področju;
 • usposabljanje za uporabo najsodobnejših znanstveno raziskovalnih metod, vključujoč najsodobnejše analitične postopke v novih in spremenjenih okoliščinah;
 • usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna področja pomorstva;
 • razvijanje samostojnih kritičnih in kreativnih pogledov ter refleksij, nanašajoče se na sodobne probleme razvoja pomorstva v procesih globalizacije in specializacije posameznih področjih v pomorstvu ob sodobnih trendih pomorskih procesov, eksploatacije pomorske infrastrukture in varnosti pomorskega prometa, upoštevajoč varovanje morskega okolja;
 • razvijanje lastnosti samostojnega in odgovornega vodenja ter povezovanja skupinskega dela.

Dodati velja še razvijanje odgovornosti do poklica; odgovornosti do varnosti pomorskega prometa,  odgovornosti do varnosti eksploatacije pomorskih sredstev in pomorske infrastrukture, odgovornosti do okolja in razvijanje soodgovornosti do uravnoteženega razvoja naše države ter ohranjanja našega pomorstva v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.

 

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

3. KOMPETENCE, KI SE PRIDOBIJO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM POMORSTVO

Splošne kompetence podiplomskega študijskega programa Pomorstvo se nanašajo na usposobljenost diplomanta po končanem študiju, med njimi gre posebej izpostaviti:

 • splošno obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov v pomorstvu,
 • kritična presoja uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi;
 • kritično ovrednotenje uporabnosti eksaktnih znanstvenih metod in njihovih rezultatov;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja ter posledice reševanja problemov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova aplikacija,
 • avtonomnost v raziskovalnem in strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem  pomorskem okolju,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, timskega dela (v nacionalnem in v mednarodnem okolju).
 • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev;
 • analiza, vrednotenje in dokumentiranje različnih tehnoloških rešitev;
 • načrtovanje, izvajanje in nadzor tehnoloških odločitev.

 

Predmetnospecifične kompetence smeri Pomorski sistemi. Študentje se usmerijo v študij sodobnih pomorskih tehnologij, povezanih z mednarodnim sistemom pomorske varnosti, pomorske komunikacije, pomorske pravne ureditve in teorije modeliranja in simulacije ter oceanografije oz. meteorologije.   Študijski program na magistrski študijski ravni zagotavlja vsebinsko nadgradnjo kompetenc, ki jih razvije študent na prvi stopnji študija znotraj študijskega področja Navtika, hkrati pa je oprt na krepitev profesionalne samozavesti in odličnosti diplomanta. Uravnotežena struktura študijskih vsebin v usmeritvi zagotavlja pridobivanje znanja in sposobnosti, ki jih diplomant potrebuje za samostojno, ustvarjalno in profesionalno reševanje zahtevnih tehnološko razvojnih problemov v pomorski navigaciji. Uspešen zaključek študija kandidatu omogoča nadaljevanje izobraževanja na ustreznih doktorskih programih.

 

Izmed predmetno specifičnih kompetenc je potrebno posebej izpostaviti sposobnost samostojnega koordiniranja zahtevnih tehnoloških projektov v pomorstvu in pomorskih sistemih, reševanje problemov v pomorsko navigacijski stroki s pomočjo znanstvenih metod, prenašanje teoretičnih izsledkov v pomorsko navigacijsko prakso, sposobnost za študij na področjih pomorske navigacije, pomorskega prava, pomorske ekonomije in pomorske logistike na doktorski ravni.

 

Predmetnospecifične kompetence smeri Pomorsko inženirstvo. Predmetnik usmeritve inženirstvo je nastal na podlagi mednarodnih izkušenj in mednarodno primerljivih študijskih programov, ki se izvajajo v Evropi. Pomorsko inženirstvo tako nudi študentom visoko raven splošnega in aplikativnega znanja s področja pomorskega inženirstva.

 

Z vidika predmetno-specifičnih kompetenc je potrebno posebej izpostaviti:

 • razumevanje temeljne discipline pomorsko inženirstvo ter njene povezanosti z različnimi pod disciplinami: Požarna varnost, Sistemi integrirane propulzije, Kogeneracija ladijskega postrojenja, Optimizacija ladijskega pogona, Digitalna elektronika, Termodinamika, Mehanika pomorskih konstrukcij, Strojni simulator, Inteligentni ladijski motorji, Diagnostika in vzdrževanje Krizne situacije na morju,…
 • sposobnost za reševanje konkretnih problemov s področja pomorskega inženirstva s pomočjo znanstvenih metod in postopkov,
 • poznavanje, razumevanje zgodovinskega razvoja pomorstva in pomorskega inženirstva,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst pomorskega inženirstva.

 

Posledično splošnim in predmetno specifičnim kompetencam se znanja iz področja Pomorsko inženirstvo vežejo na najzahtevnejša strokovna in razvojno raziskovalna dela, ki na svojem delovnem področju zahtevajo poglobljena znanja iz pomorskega inženirstva, eksploatacije ladijskega postrojenja, kontrolo in vodenje avtomatiziranih delovnih procesov v pomorstvu  in podobno.

 

Predmetnospecifične kompetence smeri Morske vede. V pomorstvu se danes vse več poudarka namenja morskemu  okolju, ekologiji in onesnaževanju morja, morskim virom, ohranjanju biotične raznovrstnosti, poseljenosti podmorja, zagotavljanju pridelave varne hrane, sledljivosti, toksikologiji, gospodarjenju z obalnim področjem, energiji iz morja, morski geologiji in geotehnologiji… Morske vede so v primerjavi z ostalimi področji pomorstva še posebej raznovrstno in zajema celoten krogotok snovi in energije v sistemu morje – rastline – živali – človek.  Zato so cilji usmeritve:

 • prispevati k trajnostnemu razvoju pomorstva s specifičnim poudarkom na ohranjanju morskega okolja,
 • z novim učnim in didaktičnim pristopom predstaviti in doseči ključne kvalifikacije kot so zmožnost timskega dela, interdisciplinarno razmišljanje in samostojno delovanje z usmeritvijo prispevati k modernemu in praktično orientiranemu reševanju problemov.
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike  morskih ved,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov.

V okviru usmeritve Morske vede bomo izobrazili in usposobili kadre za zahtevna strokovna dela s področja morskih ved v povezavi z okoljskimi vprašanji in razvojem obalnega področja. Diplomant bo po končanem študiju strokovnjak z nadgrajenimi znanji in kompetencami, ki jih je razvijal že na dodiplomskem študiju različnih področjih. Usposobljen bo za kakovostno analizo in sintezo ter iskanja in predvidevanja rešitev problemov, v obvladovanju metod in postopkov za samostojno raziskovalno delo, kritično in kreativno presojo ter za ustrezno odločanje, upoštevajoč prevladujoče okoliščine. Diplomant bo po končanem magistrskem študiju sposoben nadaljevati študij na doktorski stopnji, kjer bo še poglobil raziskovalno dejavnost. Vključenost v mednarodno izmenjavo študentov bo diplomantom omogočila poznavanje pomena morskih ved v širšem evropskem in svetovnem prostoru in jim omogočila vpetost v mednarodno strokovno in znanstveno sodelovanje.

 

Diplomanti bodo po končanem magistrskem študiju pridobili takšno in tolikšno teoretično in praktično znanje, da bodo po končanem izobraževanju dosegli spodaj navedene specifične kompetence, hkrati pa bodo sposobni za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

 

Predmetno specifične kompetence usmeritve Morske vede: Diplomant bo sposoben samostojno iskati optimalne rešitve problemov na svojem strokovnem področju z analiziranjem stanja, povezovanjem teorije in prakse,… Obvladal bo raziskovalne pristope in posebnosti raziskovanja na področju morskih ved.  Etičnost in zavezanost profesionalni etiki sta še posej poudarjeni lastnosti, ki jih študent pridobi, saj so rezultat celotnega poznavanja morskih ved na področju onesnaževanja morskega okolja nesprejemljivo ter bodo zato načela etičnosti in tudi druge vrednote še posebej izpostavljene.

 

Študentje bodo v času študija pridobili predmetno specifične kompetence, ki zajemajo predvsem so sposobnost analitičnega, kritičnega in samostojnega reševanja problemov na področju pomorskih sistemov, pomorskega inženirstva in morskih ved, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj s področja  pomorskih sistemov, pomorskega inženirstva in morskih ved s širšim področjem pomorstva kot gospodarsko panogo, sposobnost odgovornega dela upoštevajoč vse zakonske in etične kriterije.

 

4. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA POMORSTVO

 

Študent mora za dokončanje študija opraviti vse obveznosti pri 14 učnih enotah, ki jih je vpisal in sicer pri:

 • 4 obveznih predmetih programa iz 1. semestra,
 • 6 obveznih predmetih izbrane usmeritve iz 2. in 3. semestra,
 • 1 izbirnem predmetu programa v 2. semestru, ki šteje najmanj 7 ECTS in je lahko eden od obveznih predmetov 2. semestra druge usmeritve istega programa (Za primer usmeritve Pomorski sistemi so to lahko predmeti 2. semestra usmeritve Prometno inženirstvo in sicer: Požarna varnost, Sistemi integrirane propulzije, Kogeneracija ladijskega postrojenja, iz 2. semestra usmeritve Morske vede pa so to lahko predmeti: Ekologija morja, Morska geologija in geotehnologija ali Onesnaževanje morja.),
 • 2 izbirnih predmetih usmeritve v 3. semestru, ki sta skupaj ovrednotena z najmanj 14 ECTS iz bloka izbirnih predmetov usmeritve ter
 • izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

***

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji programa kompleksno zajemajo zakonsko opredeljene cilje magistrskega študija, raziskovalno strokovne elemente, značilnosti sodobnega in okolju prijaznega pomorstva ter mednarodno uveljavljene, vsebinsko strokovne in nivoju študija opredeljene cilje.

Med temeljnimi cilji študija je potrebno izpostaviti:

· poglabljanje znanja na posameznih strokovnih, ustrezno izbranih ali v posamezne module zaokroženih sorodnih vsebinah;

· usposabljanje za samostojno iskanje novih virov znanja tako na znanstvenem, kot na strokovnem področju;

· usposabljanje za uporabo najsodobnejših znanstveno raziskovalnih metod, vključujoč najsodobnejše analitične postopke v novih in spremenjenih okoliščinah;

· usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna področja pomorstva;

· razvijanje kritičnih in kreativnih pogledov ter refleksij, nanašajoče se na sodobne probleme razvoja pomorstva v procesih globalizacije in specializacije posameznih področjih v pomorstvu ob sodobnih trendih pomorskih tehnologij in procesov, eksploatacije pomorske infrastrukture in varnosti pomorskega prometa, upoštevajoč varovanje morskega okolja;

· razvijanje lastnosti samostojnega in odgovornega vodenja ter povezovanja skupinskega dela.

K temu je potrebno dodati še razvijanje odgovornosti do poklica; odgovornosti do varnosti pomorskega prometa,  odgovornosti do varnosti eksploatacije pomorskih sredstev in pomorske infrastrukture, odgovornosti do okolja in razvijanje soodgovornosti do uravnoteženega razvoja naše države ter ohranjanja našega pomorstva in pomorske dediščine v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

od 2020/2021 dalje

Splošne kompetence programa se nanašajo na usposobljenost diplomanta po končanem študiju. Med splošnimi kompetencami podiplomskega študijskega programa Pomorstvo so posebej izpostavljene:

 • splošno obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov v pomorstvu;
 • kritična presoja uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi;
 • kritično ovrednotenje uporabnosti novih znanstvenih metod in njihovih rezultatov;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja ter posledice reševanja problemov, razvoj kritične in samokritične presoje;
 • koherentno obvladovanje temeljnih znanj s področja pomorstva, sposobnost povezovanja znanj iz različnih področij in nadalje njihova uporaba v realnem svetu;
 • samostojnost v raziskovalnem in strokovnem delu;
 • nadgradnja in razvoj novih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še prav posebej na področju komunikacij v mednarodnem  pomorskem okolju;
 • predanost k etiki poklica;
 • sodelovanje in delo v skupini (v lokalnem kot v mednarodnem okolju);
 • vključevanje različnih organizacijskih znanj za podporo uspešnim poslovnim odločitvam;
 • analiza, vrednotenje in dokumentiranje različnih tehničnih in tehnoloških rešitev;
 • načrtovanje, izvajanje in nadzor tehničnih in tehnoloških odločitev.

 

Predmetno specifične kompetence 

Diplomanti bodo po končanem magistrskem študiju pridobili teoretična in praktična znanja v obsegu, da bodo po končanem izobraževanju lahko dosegli spodaj navedene posebne kompetence in hkrati bodo pripravljeni na nadaljnjo možnost vpisa na doktorski študij.

Študentje si bodo med študijem pridobili predmetno specifične kompetence, ki zajemajo predvsem sposobnost analitičnega, kritičnega in samostojnega reševanja problemov na področju pomorstva, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj iz različnih področji  pomorstva. Diplomanti bodo tako sposobni odgovornega dela na področju pomorstva in sorodnih panog, kjer bodo sposobni upoštevati vse zakonske in etične kriterije, ki se zahtevajo od takih kadrov.

Usmeritve v študijski smeri:

 

Pomorski sistemi

 

 

1. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Mednarodni sistem pomorske varnosti

45

15

45

30

135

9

270

2

Pomorska pravna ureditev

45

45

0

15

105

7

210

3

Modeli in simulacije

45

45

0

15

105

7

210

4

Oceanografija in meteorologija

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

75

75

120

450

30

900

5

Tržišča v pomorskem sistemu

45

15

15

30

105

7

180

6

Projektiranje plovil in plovnih poti

45

15

15

30

105

7

180

7

Pomorska logistika

45

30

30

30

135

9

210

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

180

Skupaj

360

210

135

195

900

60

1800

 

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

3. semester

180

45

45

180

450

30

900

8

Pomorska komunikacija

30

15

15

15

75

5

150

9

Preiskava pomorskih nesreč

45

0

0

30

75

5

150

10

Projektna naloga iz pomorskih sistemov

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

195

45

45

630

900

60

1800

Skupaj program

555

255

180

825

1800

120

3600

 

 

2. letnik- izbirni predmeti

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

11

Pomorska arbitraža (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Pomorsko zavarovanje

45

15

15

30

105

7

210

13

Logistika pomorskega potniškega prometa (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

14

Pomorske tehnologije (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Reševanje in zaščita na morju

45

15

15

30

105

7

210

  

Pomorsko inženirstvo

 

 

1. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Mednarodni sistem pomorske varnosti

45

15

45

30

135

9

270

2

Pomorska pravna ureditev

45

45

0

15

105

7

210

3

Modeli in simulacije

45

45

0

15

105

7

210

4

Oceanografija in meteorologija

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Požarna varnost

45

15

15

30

105

7

210

6

Sistemi integrirane propulzije

45

15

15

30

105

7

210

7

Kogeneracija ladijskega postrojenja

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Optimizacija ladijskega pogona

30

15

15

15

75

5

150

9

Digitalna elektronika v pomorstvu

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz pomorskega inženirstva

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Skupaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

11

Prenos toplote in snovi

45

15

15

30

105

7

210

12

Izbrana poglavja iz hidromehanike

45

15

15

30

105

7

210

13

Diagnostika in vzdrževanje

45

15

15

30

105

7

210

14

Inteligentni ladijski motorji (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Krizne situacije na morju (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

16

Simulator pogonskega stroja (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210


 

Morske vede

 

 

1. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Mednarodni sistem pomorske varnosti

45

15

45

30

135

9

270

2

Pomorska pravna ureditev

45

45

0

15

105

7

210

3

Modeli in simulacije

45

45

0

15

105

7

210

4

Oceanografija in meteorologija

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Ekologija morja

45

15

15

30

105

7

210

6

Morska geologija in geotehnologija

45

15

15

30

105

7

210

7

Onesnaževanje morja

45

15

45

130

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

3. semester

195

60

60

135

450

30

900

8

Morski viri

45

15

15

0

75

5

150

9

Propad in zaščita materialov

45

15

15

0

75

5

150

10

Projektna naloga iz morskih ved

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

210

60

60

570

900

60

1800

Supaj program

570

255

210

765

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

EC

TS

 

P

S

V

D

11

Ekotoksikologija morja

45

15

15

30

105

7

210

12

Gospodarjenje z obalnim področjem (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Energija iz morja

45

15

15

30

105

7

210

14

Geografski informacijski sistem (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

*******

Predmetnik Pomorstvo, 2. stopnja (pričetek veljave s študijskim letom 2020/2021)

1. letnik:

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1. semester

1

Izbrana poglavja iz višje matematike

TURNŠEK Aleksej

60

0

30

0

30

120

240

8

2

Obalno in priobalno inženirstvo

VIDMAR Peter, GRM Aleksander

45

0

45

0

15

105

210

7

3

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov

TWRDY Elen

45

45

0

0

15

105

210

7

4

Matematično modeliranje in simulacije

BATISTA Milan

60

0

30

0

30

120

240

8

2. semester

5

Energija v pomorskem prometu

KATRAŠNIK Tomaž

55

5

30

0

30

120

240

8

6

Integrirani navigacijski sistemi

BATAGELJ Boštjan 

45

15

30

0

30

120

240

8

7

Onesnaževanje morja.

BAJT Oliver

45

15

30

0

15

105

210

7

 

Obvezni izbirni predmet (OIP)

 

45

15

30

0

15

105

210

7

SKUPAJ

400

95

225

0

180

900

1800

60

DELEŽ

22%

5%

13%

0%

10%

50%

100%

 

 

Obvezni izbirni predmet (OIP)

2. semester

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

8

Pomorska logistika.

TWRDY Elen

45

15

30

0

15

105

210

7

9

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje

VIDMAR Peter

45

15

30

0

15

105

210

7

 

2. letnik:

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

3. semester

 

10

Meritve v pomorstvu

DIMC Franc

45

15

15

0

15

90

180

6

11

Ladijska hidromehanika.

GRM Aleksander

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Izbirni predmet

 

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Izbirni predmet

 

45

15

15

0

15

90

180

6

20

Projektna naloga iz pomorstva

 

15

0

0

0

75

90

180

6

4. semester

21

Magistrsko delo

 

15

0

0

435

450

900

30

SKUPAJ

210

60

60

0

570

900

1800

60

DELEŽ

11%

4%

4%

0%

31%

50%

100%

 

 

Izbirni predmeti

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

3. semester

12

Kemija in pomorstvo

BAJT Oliver

45

15

15

0

15

90

180

6

13

Pomorska pravna ureditev.

PAVLIHA Marko

45

30

0

0

15

90

180

6

14

Sistemi integrirane propulzije.

VIDMAR Peter

45

15

15

0

15

90

180

6

15

Oceanografija in meteorologija.

MALAČIČ Vlado

45

15

15

0

15

90

180

6

16

Tehnični nadzor v pomorstvu

VIDMAR Peter

45

15

15

0

15

90

180

6

17

Regulacija in krmiljenje dinamike plovil

DIMC Franc

45

15

15

0

15

90

180

6

18

Računska mehanika v pomorstvu

GRM Aleksander

45

0

30

0

15

90

180

6

19

Avtonomna plovila

POTOČNIK Primož 

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Učne enote programa:

Obvezne skupne učne enote programa (študent opravi 9 predmetov).

Izbrana poglavja iz višje matematike.

Obalno in priobalno inženirstvo.

Energija v pomorskem prometu.

Integrirani navigacijski sistemi.

Onesnaževanje morja.

Meritve v pomorstvu.

Ladijska hidromehanika.

Projektna naloga iz pomorstva.

Magistrsko delo.

Obvezni skupni učni enoti obeh programov (študent opravi 2 predmeta).

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov.

Matematično modeliranje in simulacije.

Izbirni skupni učni enoti obeh programov (študent izbere in opravi 1 predmet).

Pomorska logistika.

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje.

Izbirne učne enote programa (študent izbere in opravi 2 predmeta).

Kemija in pomorstvo.

Pomorska pravna ureditev.

Sistemi integrirane propulzije.

Oceanografija in meteorologija.

Tehnični nadzor v pomorstvu.

Računska mehanika v pomorstvu.

Regulacija in krmiljenje dinamike plovil.

Avtonomna plovila.

 

Izbirnost predmetov:

Študent ima možnost izbire predmetov v skupni vrednosti 19 ECTS oz. 15,83 % celotnega študijskega programa po sledečem:

 • v 2. semestru študent, poleg treh obveznih učnih enot,  izbere še en (1) OIP - obvezni izbirni predmet  (7 ECTS) iz skupine obveznih izbirnih predmetov obeh študijskih programov
 • v  3. semestru študent, poleg treh obveznih učnih enot, iz bloka izbirnih predmetov programa izbere še dva (2) predmeta, ki sta skupaj ovrednotena z 12 ECTS.

 

 

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z določili 38a., 38b. in 41. členom ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega študijskega programa, lahko vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

 

1 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja »Transportne storitve,« ki je ovrednoten s 180 ECTS.

 

2 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:

 • visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS.

 

3 Uspešno zaključil nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet in sicer:

 • visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 ECTS,
 • visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 ECTS,

 

4 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij »Naravoslovje, matematika in računalništvo« ali »Tehnika«, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer:

 1. Transportni sistemi v pomorstvu 4 ECTS,
 2. Obalna navigacija 7 ECTS,

ki skupaj obsegajo 11 ECTS; kandidat pa jih opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo.

 

5 Uspešno zaključil bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 ECTS, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja in sicer:

 1. Transportni sistemi v pomorstvu    4 ECTS,
 2. Obalna navigacija                             7 ECTS,
 3. Ravnanje s tovorom                         5 ECTS,
 4. Ladijski motorji                                4 ECTS,

ki skupaj obsegajo 20 ECTS; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo.

 

6 Uspešno zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru ko pride do izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo naslednji kriteriji:

 • za kandidate pod točko 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 število točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu,
 • za kandidate pod točko 1.4, 1.5, pa 75% točk doseženih na študijskem programu prve stopnje oz. nebolonjskem visokošolskem strokovnem programu in 25% točk doseženih na dodatnih študijskih obveznostih.

 

Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalo in pomnožijo z 10 (maksimalno je 100 točk).

*****

od 2020/2021

Pogoji za vpis.

 

Na podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet, Železniški promet, Letalski promet, Pomorski promet, Poštni promet, oziroma strokovnega področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.

 

 1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.«

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

 1. za kandidate iz 1. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega izpita). V primeru, da kandidat nima ocene diplomskega izpita, se upošteva samo povprečna ocena,
 2. za kandidate iz 2. točke pogojev za vpis se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (75%) in uspeh pri dodatnih študijskih obveznostih (25%). Točke se izračunajo tako, da se povprečne ocene študija oz. dodatnih študijskih obveznosti  zaokrožijo na eno decimalko natančno in pomnožijo z 10 tako, da je najvišje možno število točk 100.

 

 

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.

 

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Pomorstvo, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik programov

2. stopnjePOM, PROM predmetov 1. letnika

45 KT

30 KT

 

Pogoji za ponavljanje 

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 20 ECTS.

Pogoji za dokončanje 

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

*****

od 2020/2021 dalje

Pogoji za napredovanje po programu .

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

 

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa Statut UL.

 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

 

4.     Določbe o prehodih med programi

 

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo se, v skladu z določili 38a., 38b. in 41. členom ZVŠ ter opredelitvami  strokovnega področja tega študijskega programa, lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

 

1 Uspešno zaključil nebolonjski študijski program na UL FPP in sicer:

 • dodiplomski univerzitetni študijski programi: Tehnologija prometa in Transportna logistika (4-letni 240 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik,
 • podiplomski specialistični študij Prometnih ved na UL FPP (1-letni 60 ECTS) z direktnim vpisom v 2. letnik.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Pomorski sistemi ali Pomorsko inženirstvo ali Morske vede) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

 

2 Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij in je predhodno zaključil kateri koli visokošolski strokovni študijski program z neposrednim vpisom v 2. letnik drugostopnjeskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in sicer:

 • Transportni sistemi v pomorstvu: 4 ECTS,
 • Obalna navigacija: 7 ECTS,
 • Ravnanje s tovorom: 5 ECTS,
 • Ladijski motorji: 4 ECTS,

ki skupaj obsegajo 20 ECTS.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS. Preostalih 30 ECTS pridobijo tako, da opravijo obveznosti treh (3) obveznih in dveh (2) izbirnih predmetov 2. letnika izbrane usmeritve (Pomorski sistemi ali Pomorsko inženirstvo ali Morske vede) drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Pomorstvo. Naslednjih 30 ECTS (do skupno 120 ECTS kolikor obsega študijski program) pridobijo z raziskovalnim delom ter pripravo in zagovorom magistrske naloge.

 

 

3 Možen je tudi prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki je primerljiv s področji pomorstvo-promet-transport-logistika in se izvajajo na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo.

 

Študenti, ki v okviru prehodov izpolnjujejo pogoje za neposredni vpis v 2. letnik drugostopenjskega magistrskega podiplomskega študija Pomorstvo ali Promet, se lahko vpišejo le na izredni študij.

 

***

od 2020/2021 dalje

Pogoji za prehajanje med programi.

 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi:

 • če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo,
 • če kandidat, ki prihaja iz drugega programa, izpolnjuje pogoje iz pogojev za napredovanje po programu. V tem primeru, se upoštevajo opravljene primerljive vsebine iz učnih načrtov, ki jih kandidatu, ki prihaja iz drugega programa, Komisija za študijske zadeve FPP prizna kot opravljene izpite.

Redni in izredni študij.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati magistrsko delo.

 

 

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000913
Naziv študijskega programa Pomorstvo
Stopnja Druga stopnja
Vrsta programa Magistrski
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 17003 - Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 2
Število ECTS 120
KLASIUS-P glavni 8404
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava magister inženir pomorstva  
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika magistrica inženirka pomorstva
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika mag. inž. pom.
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/57-2007 (05.10.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-161/2014/11 (21.05.15)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 5.10.2007

 

IME KVALIFIKACIJE

MAGISTER INŽENIR POMORSTVA/

MAGISTRICA INŽENIRKA POMORSTVA

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje

Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja   2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Transportni sistemi v pomorstvu 4 KT, Obalna navigacija 7 KT; obveznosti skupaj obsegata 11 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Transportni sistemi v pomorstvu 4 KT, Obalna navigacija 7 KT, Ravnanje s tovorom 5 KT, Ladijski motorji 4 KT; obveznosti skupaj obsegajo 20 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.
ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

 

Več na povezavi.

MAGISTER INŽENIR POMORSTVA/

MAGISTRICA INŽENIRKA POMORSTVA