Navtika (VSS)

Podatki o študijskem programu

 • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Navtika, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir navtike (VS), diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano dipl. inž. nav. (VS).

Predstavitvena brošura.

1. Temeljni cilji študijskega programa

Sl_1.jpgTemeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Navtika je izobraziti profesionalno kompetentne in interdisciplinarno razgledane strokovnjake oz. strokovnjakinje na področju pomorske navigacije s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje ladje oz. nadzor nad pomorsko plovbo skladno z mednarodno Konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov Mednarodne pomorske organizacije (IMO) iz leta 1978 (Konvencija STCW), kakor je bila predelana leta 1995; (vse države članice so podpisnice te konvencije).

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni za pridobitev naziva častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah 500 BT (bruto ton) ali več in 1. častnika krova oz. poveljnika na ladjah večji od 3000 BT.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja navigacije, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju značilnem za univerzitetno izobraževanje.

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 

Sl_6.JPGProgram, ki je interdisciplinaren, saj njegove vsebine združujejo ekonomsko, mednarodno pravno, pomorsko upravno, sociološko, kulturološko, komunikološko in metodološko znanje ter znanje s področja navtike, dajejo široko znanje, ki diplomantom oz. diplomantkam omogoča pridobitev naslednjih sposobnosti: 

 • odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov krova na ladji večji od 500 BT (3. častnik in 2. častnik krova) in 1. častnika krova ter poveljnika ladje na ladji večji od 3000 BT,
 • spoštovanje standardov stražarjenja, predpisane z Mednarodno Konvencijo STCW skladno z delom A – II Kodeksa STCW, - široka razgledanost,
 • analitičnost pri reševanju strokovnih nalog: sposobnost za samostojno analitično delo (še posebej v povezavi z razvojem novih tehnologij), sintetiziranje specifičnih področnih znanj in njihovo uporabo pri reševanju konkretnih problemov, ob tem pa tudi sposobnost za sintetiziranje in postavljanje analitičnih ugotovitev v realne kontekste,
 • uporaba metodoloških orodij: pridobivanje metodološkega znanja in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja, kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost pri izbiranju ključnih varnostnih problemov pri nadzoru pomorske plovbe in pri njihovi analizi,
 • strateška naravnanost: strateško naravnano razmišljanje in načrtovanje, sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, predvidevanja in napovedovanja razvoja dogodkov, iskanja rešitev temeljnih problemov,
 • komunikativnost: sposobnost pisnega in govornega strokovnega izražanja ter jasnega, aktivnega in argumentiranega nastopanja ter poglobljena uporaba strokovne pomorske in navigacijske slovenske in angleške terminologije,
 • reševanje konfliktov: sposobnost obvladovanja, upravljanja in posredovanja konfliktov, sposobnost pogajanja, argumentacije in oblikovanja pogajalskih izhodišč,
 • P5064708.JPGtimsko in skupinsko delo: pripravljenost za sodelovanje, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine, vodenje, kjer se razvijajo kompetence za koordiniranje, organiziranje, delo s sodelavci, svetovanje in upravljanje. ustvarjalnost, zmožnost naklonjenega razumevanja in vživljanja v drugačne kulture, sposobnost navezovanja stikov in obvladovanja formalnih in neformalnih odnosov, sodelovanje in sinergijsko povezovanje različnosti v skupini v novo kvaliteto, emocionalna inteligenca,
 • prožnost obvladovanja sprememb: sposobnost za prožno delovanje v multikulturnih okoljih, pri sodelovanju s tujino, za interdisciplinarnost, razumevanje kulturne pluralnosti,
 • strokovnost: sposobnost razčlenjevanja, določitve zaporedja, usklajevanja delovnih nalog ter izbire metod in načinov dela v skladu s standardi stroke,
 • uporaba pomorskih informacijskih tehnologij: sposobnost izvajanja zahtevnejših postopkov.

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Predmetnospecifične kompetence, ki se s programom pridobijo, so s področja pomorske navigacije. Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sposobnosti:

 • pridobitev temeljnih znanj iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo impletacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za proučevanje in reševanje pomorskih procesov,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami ekonomije pomorstva, poslovanje ladjarja, človeških virov itd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s  človeškimi resursi oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti (sposobnost navezovanja stikov...) ter razumevanje kulturne pluralnosti,
 • Sl_5.JPGpridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami s področja gospodarskega, mednarodnega pomorskega in upravno pomorskega prava, navtičnega prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in mednarodnem pomorskemu prometu, poznavanje poslovnega in pravnega okolja organizacij, podjetij in subjektov na področju pomorstva, poznavanje poslovnih in pravnih procesov,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami pomorske angleščine, ki omogočajo znanje tujih jezikov in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost oz. vodstvene in komunikacijske spretnosti (sposobnost navezovanja stikov...),
 • simulacija_3.jpgpridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami obalne, oceanske ij elektronske navigacije, nauk o ladji, ravnanje s tovorom, konstrukcija in oprema ladje, na ladji, mornarske veščine, usposabljanje na navtičnih simulatorjih, vodenje navigacijske straže, komunikacijske naprave, itd., ki omogočajo opravljanje naslednjih funkcij in sicer: plovbo, ravnanje in razporeditev tovora, nadzor ladijske plovbe in skrb za osebje na ladji in radijske zveze na naslednjih ravneh odgovornosti: vodstvena raven in operativna raven,
 • pridobitev temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami mornarske veščine, usposabljanje na navtičnih simulatorjih, vodenje navigacijske straže, komunikacijske naprave, itd., ki omogočajo strokovno usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, varne radijske zveze, izredne razmere ali preprečitev onesnaževanja morja,
 • pridobitev specifičnih znanj iz predmetov s področja izbirnih predmetov, ki se nanašajo na pomorsko pravo, Ro-Ro in potniške ladje, komunikacijske naprave, Arpa simulator, ravnanje s tovorom, taktična navigacija in pomorska dediščine, - pridobitev potrebnih znanj in veščin s področja strokovne prakse za kvalitetno vključitev v delo profesionalnih izzivov v navigacijski praksi.
1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Gospodarsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Izbrana poglavja fizike in matematike I 30 0 30 0 0           60 120 4
4 Nauk o ladji I 60 0 30 0 0           90 180 6
5 Obalna navigacija 60 0 45 0 0           105 210 7
6 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Izbrana poglavja fizike in matematike II           30 0 30 0 0 60 120 4
8 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 165 6
9 Medicina za pomorce           45 0 30 0 0 75 150 5
10 Mornarske veščine           30 0 45 0 15 90 165 6
11 Oceanska navigacija           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Varnost na ladji           30 15 30 0 0 75 150 5
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva 30 10 20 0 0           60 120 4
2 Ladijske elektronske naprave 45 15 45 0 0           105 210 7
3 Ladijski motorji 30 0 30 0 0           60 120 4
4 Ladijski pomožni sistemi 30 0 30 0 0           60 120 4
5 Nauk o ladji 2 45 15 30 0 0           90 180 6
6 Računalništvo in informatika 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Angleščina za navtike           45 0 30 0 0 75 150 5
8 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
9 Pomorsko pravo           45 30 0 0 15 90 165 6
10 Ravnanje s tovorom           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Vodenje navigacijske straže           60 0 30 0 0 90 180 6
12 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Poslovanje ladjarja 45 15 30 0 0           90 180 6
2 Transportni sistemi v pomorstvu 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Diplomska naloga           0 0 0 0 127 127 127 10
4 Strokovna praksa za navtike           5 30 0 0 127 127 162 14
5 Usposabljanje na navtičnih simulatorjih           15 15 60 0 0 90 180 6
3. Izbirni predmeti
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 ARPA simulator 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
3 Komunikacijske naprave 45 0 30 0 0           75 150 5
4 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Pomorska dediščina 30 15 30 0 0           75 150 5
6 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
7 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
8 Taktična navigacija 30 15 30 0 0           75 150 5
9 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. 

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Navtika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

 

Redni in izredni študij

Visokošolski strokovni redni in izredni študij navtike se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
 

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v vseh dodiplomskih študijskih programih na fakulteti, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.05.2007. V primeru, da Komisija za študijske zadeve fakultete ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.    

 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve fakultete upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.     V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.    

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, je priznavanje “Strokovne prakse za navtike” in “Strokovne prakse za ladijske strojnike”, ter “Strokovne prakse” (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika) v primeru, da je študent redno zaposlen v organizacijah pomorskega oz. prometnega gospodarstva ali državne uprave s področja pomorstva oz. s področja transport - promet - transportna logistika najmanj eno leto.    

Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, s katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

Študenti morajo doseči za vpis v posamezni letnik naslednje število ECTS:

 • za vpis v 2. letnik najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
 • za vpis v 3. letnik 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 36 ECTS, oziroma v 
 • 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 90 ECTS, pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge. Za opravičljive razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani in Pravilih Fakultete za pomorstvo in promet.

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
 • 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika ter opravljene vse vaje in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

 

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Svetovanje in usmerjanje študentov med študijem se bo zagotavljalo z določanjem tutorjev po letnikih študija, posameznih študijskih programih in smereh študija.

Tutorji bodo določeni iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov višjih letnikov.

 


Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik

50 KT predmetov 1. letnika

40 KT predmetov 1. letnika

3. letnik

60 ECTS iz 1. letnika in najmanj

50 ECTS iz 2. letnika

Najmanj skupno 90 ECTS iz 1. in 2. letnika

 

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.

 

1. Prehodi iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje

Prehod iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ul.RS 86/2004) je možen za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Navtika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na predlog Komisija za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij in pridobil pooblastilo za častnika krova na ladji večji od 500 BT ter izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Navtika in sicer:

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja pomorstvo (usmeritev navtika), se vpiše v 2. letnik brez dodatnih diferencialnih vsebin.

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja promet-transport-transportna logistika, mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Obalna navigacija (7 ECTS),
 • Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • Mornarske veščine (6 ECTS).

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja ladijskega strojništva, strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Obalna navigacija (7 ECTS),
 • Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • Varnost na ladji (5 ECTS),
 • Mornarske veščine (6 ECTS).

d) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Izbrana poglavja fizike in matematike I (4 ECTS),
 • Izbrana poglavja fizike in matematike II (4 ECTS),
 • Obalna navigacija (7 ECTS),
 • Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • Mornarske veščine (6 ECTS).

 

2 Prehodi iz višješolskih študijskih programov

Prehod iz višješolskih (starih) študijskih programov je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Navtika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa za višje strokovno izobraževanje Senat UL FPP na  predlog Komisija za študijske zadeve določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je diplomiral iz študijskih programov višje pomorske in višje pomorske in prometne šole ali drugih višjih šol v Sloveniji ali v tujini in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Navtika in sicer:

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja pomorstvo (usmeritev navtika), mora v 3. letniku opraviti diferencialni izpit izpredmeta:

 • Vodenje navigacijske straže (6 ECTS).

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja promet-transport-transportna logistika, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. in 2. letnika:

 • Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • Nauk o ladji 2 (7 ECTS),
 • Ravnanje s tovorom (5 ECTS),
 • Pomorsko pravo (6 ECTS),
 • Vodenje navigacijske straže (6 ECTS),
 • Angleščina za navtike (5 ECTS).

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja ladijskega strojništva, strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. letnika:

 • Ekonomika pomorstva (4 ECTS),
 • Nauk o ladji 1 (6 ECTS),
 • Nauk o ladji 2 (7 ECTS),
 • Ravnanje s tovorom (5 ECTS),
 • Pomorsko pravo (6 ECTS),
 • Vodenje navigacijske straže (6 ECTS),
 • Angleščina za navtike (5 ECTS).

d) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite iz sledečih predmetov 1. in 2. letnika:

 • Inženirska grafika in ladijska dokumentacija (4 ECTS),
 • Pomorska angleščina (5 ECTS),
 • Medicina za pomorce (5 ECTS),
 • Mornarske veščine (6 ECTS).
 • Nauk o ladji 2 (7 ECTS),
 • Ravnanje s tovorom (5 ECTS),
 • Pomorsko pravo (6 ECTS),
 • Vodenje navigacijske straže (6 ECTS).

 

3 Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov

Prehodi so možni iz obstoječih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP in sicer: Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika.

Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje: Navtika, Ladijsko strojništvo in Prometna tehnologija in logistika. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in zahtevano znanje na podlagi STCW konvencije. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

 

4. Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za pomorstvo in promet kot sta Tehnologija prometa in Transportna logistika. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in zahtevki iz Konvencije STCW. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in zahtevki iz Konvencije STCW. Na podlagi tega se določi vstopni letnik študenta.

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

 

Prehod iz Visokošolskih strokovnih študijskih programov

Prehodi so možni iz nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika. Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih  visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje na UL FPP, kot so Navtika in Ladijsko strojništvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

4) Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za pomorstvo in promet. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

Način študija

Fakulteta izvaja programe kot:

 • redni študij in
 • izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.   

Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani. 

Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.   

V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur. 

Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem. 

Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo, razen na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje, kjer opravi vse obveznosti po programu v skupnem obsegu 180 ECTS. Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.

 

Naziv študijskega programa Navtika
eVŠ šifra študijskega programa 0000916
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Visokošolski
KLASIUS_SRV 16203 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8404
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika diplomirani inženir navtik e (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika diplomirana inženirka navt ike (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava dipl. inž. nav. (VS)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije / (11.07.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-141/2013/10 (19.06.14)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 11.07.2007
FRASCATI 2.3. / T - Druge tehniške discipline

IME KVALIFIKACIJE

DIPLOMIRANI INŽENIR NAVTIKE (VS)/

DIPLOMIRANA INŽENIRKA NAVTIKE (VS)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja   3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

 

 

Več na povezavi.

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Navtika se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

 • diplomirani inženir navtike (VS) / diplomirana inženirka navtike (VS), okrajšano: dipl. inž. nav. (VS).