Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Predstavitev fakultete

fpp_belikriz

Fakulteta za pomorstvo in promet je integralni del Univerze v Ljubljani. Začetki Univerze segajo v 16. stoletje, vendar je bila kot samostojna institucija formalno ustanovljena leta 1919. Je največja visokošolska ustanova v Sloveniji, na kateri študira skoraj 38 tisoč študentov in dela več kot 6 tisoč zaposlenih. 

 

Fakulteta za pomorstvo in promet je visokošolski zavod, ki opravlja znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost pretežno s področja pomorstva in prometa, junija 2020 smo praznovali 60 letnico delovanja.

 

Leta 1960 je bil sprejet zakon o ustanovitvi Višje pomorske šole (VPŠ) v Piranu. Poleg navtičnega in strojnega oddelka, ki delujeta od ustanovitve, je na VPŠ deloval Poslovni oddelek, ki se je v šolskem letu 1977/1978 preoblikoval v samostojni program Tehnologija prometa.

 

Pomembni mejniki v razvoju so leto 1992, ko je bila z zakonom ustanovljena Visoka pomorska in prometna šola (VPPŠ), leto 1993, ko je bil sprejet zakon o visokem šolstvu, ki visokošolske zavode loči na univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole in leto 1995, ko je Državni zbor sprejel odlok, s katerim se je Visoka pomorska in prometna šola preimenovala v Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (skrajšano ime ULFPP).

 

Fakulteta za pomorstvo in promet ima danes vseslovenski in tudi širši značaj v dodiplomskem izobraževanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih kadrov s področja pomorstva in prometa, podiplomskem izobraževanju magistrov stroke in doktorjev prometnih znanosti, ter znanstveno raziskovalni dejavnosti s področja prometnih znanosti. Fakulteta je zaključila s prenovo vseh dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje v skladu z bolonjsko deklaracijo in dva podiplomska magistrska študijska programa 2. stopnje ter doktorskim študijskim program 3. stopnje. 

 

Prometna dejavnost doživlja velike tehnične, tehnološke in organizacijske spremembe. Spreminja se koncept transporta, procesi prometnih tehnologij posameznih prometnih panog pa se nenehno posodabljajo. Transportna logistika je s svojo strukturo in funkcijami zajela celotno gospodarstvo in družbene dejavnosti. Razvoj znanosti zlasti na področju operacijskih raziskav in informatike zagotavlja oskrbo po principih just in time, kar omogoča vse večjo konkurenčnost prometnih storitev.

 

V pomorskem prometu prihaja do vse večje uporabe informatike in avtomatizacije. Ladje postajajo vse bolj avtomatizirane in specializirane. Spremembam na tržišču pomorskih prevozov so se prilagodila pristanišča, ki postajajo najpomembnejši logistični člen v transportni verigi.

 

Da bi Slovenija bolj smotrno izkoristila svojo obmorsko lego, ugoden geoprometni položaj v Evropi, ter omogočila učinkovito funkcioniranje prometnega sistema, bo čedalje bolj potrebovala usposobljene visoko strokovne in znanstvene kadre, ki bodo s svojimi znanji obvladovali teorijo sistemov, teorijo upravljanja in vodenja, problematiko eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, tehnologijo in organizacijo prometa, transportno logistiko, ekonomiko in varnost prometa, prometno ekologijo idr.

 

Fakulteta pri delovanju na vseh področjih svojega dela sledi Strategiji Univerze v Ljubljani 2012-2020.

 

Na dodiplomski univerzitetni, visokošolske študijske programe, na podiplomska magistrska študijska programa in na doktorski študijski program Fakultete za pomorstvo in promet je vpisanih okoli 500 rednih in izrednih študentov. Izredni študij poteka na sedežu fakultete v Portorožu ter v dislocirani enoti  v Ljubljani.

 

Študij na UL FPP je organiziran in izvajan v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Fakultete za pomorstvo in promet.

 

Univerzitetni študijski program Tehnologija prometa je mednarodno verificiran pri evropskem združenju inženirjev in tehnikov FEANI. Študentje, ki končajo ta program lahko pridobijo naziv EVROING. Pomorski programi pa so verificirani pri mednarodni pomorski organizaciji IMO in izvajani v skladu s standardi kakovosti mednarodne konvencije STCW 1995, presoje redno izvaja Evropska pomorska varnostna agencija.