Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Izbirni predmeti

Logo_MIZS_slo            logo UL         SL Financira Evropska unija_PANTONE

 

Projekt "UL za trajnostno družbo (ULTRA)" sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Evropska unija - nextGenerationEU.

 

 

Predstavitev novih izbirnih predmetov

Predstavljeni so izbirni predmeti, ki so nastali ali pa so bili prenovljeni znotraj projekta ULTRA. Predmeti so urejeni najprej po programih (PTLL, POM), znotraj vsakega študijskega programa pa po abecedi nazivov predmetov.  

 

Študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika (PTTL):

PAMETNA ORODJA ZA PROMET IN LOGISTIKO

Nosilke predmeta: izr. prof. Evelin KRMAC, doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN, izr. prof. Marina ZANNE

 

Zakaj izbrati ta predmet?

 • Ker povezuje tri skupine najpomembnejših znanj in veščin, ki jih potrebujete za delovanje v transportno logističnem okolju, t.j. operacijske raziskave, ekonometrijo in informatiko.
 • Ker vključuje veliko praktičnega dela študentov (delo na terenu – zbiranje podatkov in opazovanje poslovnih aktivnosti v konkretnem transportno logističnem podjetju – in v računalniški učilnici, kjer se uporabijo konkretna programska orodja).
 • Ker je namen predmeta študente opolnomočiti z znanji in veščinami za reševanje sodobnih transportno logističnih izzivov

SODOBNE TEHNOLOGIJE V ZRAČNEM PROMETU

Nosilec predmeta: doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK

 

Vsebina predmeta zajema ključna tehnološka področja v zračnem prometu, ki se navezujejo na organizacijo tovornega in potniškega prometa, delovanja letališč, letalske logistike in letalskih prevoznikov. Poudarek je na implementaciji sodobnih tehnologij v zračnem prometu, ob digitalizaciji in trajnostnem delovanju panoge.

 

Predmetno specifične vsebine zajemajo sisteme zračnega prometa in sodobne pristope načrtovanja letalske logistike. Obravnavane so prometno-gospodarske značilnosti ter vplivi na delovanje letalske industrije. Poudarek je na digitalni integraciji deležnikov letalskega prevoza. Študent spozna tehnološke pristope in trende razvoja letališč, njihove infrastrukture, upravljanja prometnih tokov in določanja zmogljivosti sistema, ter rešitve trajnostnega delovanja letališč.

 

V sklopu predmeta študent pripravi seminarsko nalogo ob sodelovanju z izbranim podjetjem iz letalske industrije. Izražen je velik interes podjetij za tovrstno sodelovanje s študenti. Študent lahko izbere tudi dodatni izbirni predmet z vsebino letalskega prometa, ki ga izvaja Fakulteta za strojništvo (Sistemi na letalu) in s tem zaokroži vsebine tehnološkega in tehničnega vidika letalskega prometa.


SODOBNE TEHNOLOGIJE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Nosilec predmeta: dr. Peter JENČEK, višji predavatelj

 

Predmet obravnava zelene in trajnostne sodobne železniške prometne sisteme, pri tem pa se osredotoča na pristope in orodja za oblikovanje in upravljanje železniških prometnih podsistemov in njihove ključne značilnosti. Obravnavane vsebine vključujejo:

 • značilnosti in vlogo sodobnih železniških prometnih sistemov v prometnih sistemih,
 • železniška vozila in njihove značilnosti,
 • tehnologijo in organizacijo dela v potniškem in tovornem železniškem prometu,
 • vodenje železniškega prometa in interoperabilnost železniškega sistema,
 • intermodalni tovorni železniški promet,
 • varnost in zaščito v železniškem prometu,
 • vpliv železniškega prometa na človeka in okolje,
 • sodobne zelene prometne tehnologije, digitalne tehnologije in avtomatizacijo v železniškem prometu ter odpornost železniškega sistema.

Predmet predstavlja enega od dveh povezanih izbirnih predmetov, ki ju v okviru študija trajnostne železniške mobilnosti izvajata Fakulteta za pomorstvo in promet (izbirni predmet Sodobne tehnologije v železniškem prometu) in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (izbirni predmet Projektiranje in gradnja železnic) Univerze v Ljubljani.


Študijska programa Navtike (N) in Ladijskega strojništva (LS):

TEHNIČNE MERITVE

Nosilec predmeta: doc. dr. Franc DIMC

 

Merjenje je bistvena evalvacijska dejavnost na poti razvojno-raziskovalnega ustvarjanja. Vsako hipotezo, vsako konstrukcijo, izvajanje ali neizvajanje tehničnih in zakonskih predpisov je treba preveriti z meritvami. Meroslovje kot veda o merjenju predpisuje upoštevanje omejene točnosti merilnih instrumentov in razpršenosti rezultatov zaradi merilne negotovosti zato, da v primerljivem rezultatu prikažemo dejstva o merjencu, ne želja ali celo laži. Po meroslovnem začetku nadaljujemo pa s primeri merjenj iz pomorske in industrijske prakse, vsak izdela projektno nalogo.

 

Zavedanje omejitev točnosti merilnih naprav in potreba po primerljivosti rezultatov omogoča tudi kritičen pogled na omejitve sistemov vodenja.  Namen predmeta je, da se študentu v zgoščeni obliki prikažejo fizikalne osnove in tehnične izvedbe merskih metod s katerimi se ladijski ali energetski strojnik in tudi navtik v praksi soočajo. Določanje izkoristka naprav je sistematičen proces, s stališča sonaravnosti posebno zanimiv pri napravah, ki vsaka porabi veliko energije in pri napravah, ki jih množično uporabljamo.

več o predmetu