Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika, ki:  

 • traja 3 leta oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • ima šest izbirnih sklopov (nabor izbirnih predmetov po posamezni prometni panogi), in sicer:
 • Pomorski (izbor treh izbirnih predmetov),
 • Cestni (izbor treh izbirnih predmetov),
 • Splošni (izbor štirih izbirnih predmetov),
 • Železniški (zgolj en izbirni predmet),
 • Zračni (zgolj en izbirni predmet),
 • Logistični (izbor treh izbirnih predmetov).

Predstavitvena brošura.

1. Temeljni cilji študijskega programa 

010.jpgTemeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometa tehnologija in transportna logistika je, da študentom omogoči pridobitev strokovnega znanja, veščin in usposobljenost za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezni del tega študijskega programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju s področja transporta, prometa in transportne logistike.

Izhodišča problematike prometne tehnologije in logistike ter izzivi znanstvenega in tehnično-tehnološkega napredka v skladu s potrebami slovenske družbe in gospodarstva zahtevajo visoko usposobljene strokovne kadre s področja prometne tehnologije in logistike, ki bodo sposobni reševati probleme v praksi. Predvidene usmeritve študija sledijo izraženim potrebam poslovne prakse, študentom pa omogočajo ustrezno izbirnost študija glede na njihove interese.

Predlagani študijski program omogoča oblikovanje tehnološkega profila strokovnjakov za strokovna opravila načrtovanja in vodenja transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportnomanipulacijskih sredstev integralnega prometnega sistema skladno s tehničnotehnološkimi, naravnimi, geoprometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji posameznih prometnih panog prometnega gospodarstva in državne uprave.

 

2. Splošne kompetece, ki se pridobijo s programom 

poligon_1.JPGSplošne kompetence, ki se s študijskim programom pridobijo, so s področja transporta, prometa in transportne logistike za pridobitev sposobnosti:

 • usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri zagotavljanju mobilnosti prebivalstva, načrtovanju transportnih, prometnih in logističnih procesov, optimiziranju prometnega sistema in njegovih podsistemov;
 • sprejemanja širokega interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja naravoslovja; managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij,
 • neposrednega sprejemanja delovnih nalog v praksi ter z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin za nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji,
 •   amostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi,
 • strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v transportnih, prometnih in logističnih procesih,
 • neprekinjenega spremljanja novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja,
 • razumevanja soodvisnosti med prometno tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in prometne infrastrukture,
 • sprejemanja in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev,
 • opravljanja neposrednih delovnih nalog v podjetjih z dejavnostjo transporta, prometa in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih,
 • reševanja tekočih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in drugih problemov v procesih transportnih, prometnih in logističnih storitev,
 • obvladovanja prometnih tehnologij in logistike s specifičnimi postopki, ki se nanašajo na pomorski promet, cestni promet, železniški promet, poštni promet, zračni promet in transportno logistiko. 

 

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom 

Ekskurzija_08_069.jpgPredmetnospecifične kompetence, ki se s programom pridobijo, so s področja integralnega pomorskega, cestnega, železniškega, poštnega, zračnega, in drugih zvrsti prometa. Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sledeče predmetnospecifične kompetence:

 • usvajanje temeljnih znanj iz naravoslovnih predmetov, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za preučevanje in reševanje transportnih, prometnih in logističnih procesov,
 • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov z vsebinami ekonomije, managementa, človeških virov ipd., ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov upravljanja s človeškimi resursi v prometu, izvajanju kalkulacij lastne in prodajne cene transportnih,  prometnih in transportnologističnih storitev ter medsebojnega smotrnega povezovanja vseh udeležencev v prometu in logistiki,
 • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja prava in zavarovalništva, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov prevoznih pogodb, in ostale potrebne dokumentacije v notranjem in medanrodnem prometu posameznih prometnih panog, sestavljanje elementov tehničnih podlag za zavarovanje in odškodninske zahtevke na tem področju,
 • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja tehnike in prometnega inženirstva, ki omogočajo njihovo implementacijo v strokovne in usmeritvene predmete posameznih študijskih smeri ter uporabo pri reševanju problemov eksploatacije prometne infrastrukture, transportnih sredstev, organizacije in tehnologije posameznih prometnih panog,
 • _lowres_priprava_na_voxnjo.jpgusvajanje aplikativnih znanj s področja usmeritvenih predmetov, ki se nanašajo na prometno infrastrukturo, transportna in manipulacijska sredstva, organizacijo in prometno tehnologijo za optimiziranje transportnih, prometnih in logističnih procesov različnih vrst blaga in potnikov v integralnem transportu vseh prometnih panog, kot tudi uporabljanje sodobne informacijske in telekomunikacijske tehnologije v prometu in logistiki,
 • usvajanje specifičnih znanj iz predmetov verjetnost in statistike, varnosti v prometu, upravljanja zalog, upravljanja oskrbovalnih verig, varstvo okolja v prometu ipd. za izvajanje transportnih, prometnih in logističnih procesov na hiter, varen, zanesljiv, racionalen in ekološko neoporečen način,
 • usvajanje specifičnih znanj iz predmetov vojaškega pomorskega, cestnega in železniškega prometa ter vojaške transportne logistike za reševanje problemov vojaškega transporta, prometa in logistike,
 • pridobivanje potrebnih znanj in veščin s področja strokovne prakse posamezne usmeritve za kvalitetno vključitev v delo profesionalnih izzivov v praksi.
1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Človeški viri v prometu 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Gospodarsko pravo 30 15 0 0 0           45 90 3
3 Inženirska grafika in dokumentacija 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Matematične metode I 30 0 45 0 0           75 150 6
5 Osnove prometnega sistema 30 15 30 0 0           75 150 6
6 Prometna ekonomika 30 15 20 0 0           65 130 5
7 Avtomatizacija v prometu           30 5 30 0 0 65 130 5
8 Informatika v prometu           30 5 30 0 0 65 130 5
9 Promet in prostor           30 0 15 0 0 45 90 3
10 Strokovna angleščina I           30 5 30 0 0 65 130 5
11 Tehnična mehanika           30 0 45 0 0 75 150 6
12 Transportna logistika           30 15 30 0 0 75 150 6
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Management v prometu 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Matematične metode II 30 0 45 0 0           75 150 6
3 Prometno inženirstvo 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Prometno logistična infrastruktura 30 15 30 0 0           75 150 6
5 Snovi v transportu 30 0 15 0 0           45 90 3
6 Strokovna angleščina II 30 5 30 0 0           65 130 5
7 Prevozno pravo           30 15 0 0 0 45 90 3
8 Prometne tehnologije           30 15 30 0 0 75 150 6
9 Špedicija           30 15 30 0 0 75 150 6
10 Varstvo okolja v prometu           30 5 15 0 0 50 100 4
11 Verjetnost in statistika           30 5 30 0 0 65 130 5
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Modeliranje in planiranje 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Organizacija dela in projektni management 30 5 30 0 0           65 130 5
3 Upravljanje oskrbovalnih verig 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Diplomska naloga           20 0 0 0 127 100 120 10
5 Strokovna praksa           5 0 0 0 127 127 132 15
3. Izbirni predmeti
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Distribucijska logistika 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Informacijska podpora v logistiki 30 5 30 0 0           65 130 5
3 Poslovanje pomorskih agentov 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Pristanišča in terminali 30 5 30 0 0           65 130 5
5 Promet v urbanih središčih 30 5 30 0 0           65 130 5
6 Tehnologija in organizacija cestnega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
7 Tehnologija in organizacija pomorskega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
8 Tehnologija in organizacija zračnega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
9 Intermodalni transport           30 5 30 0 0 65 130 5
10 Notranji transport in skladiščenje           30 5 30 0 0 65 130 5
11 Transportno zavarovalno pravo           30 5 30 0 0 65 130 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere tri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester in en predmet iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za letni semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. 

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

 

Redni in izredni študij

Redni študij se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika pa bo organiziran na sedežu fakultete v Portorožu ne glede na število vpisanih, v Ljubljani pa, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.

 

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v vseh dodiplomskih študijskih programih na fakulteti, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.05.2007. V primeru, da Komisija za študijske zadeve fakultete ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.    

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve fakultete upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.     V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.    

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, je priznavanje “Strokovne prakse za navtike” in “Strokovne prakse za ladijske strojnike”, ter “Strokovne prakse” (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika) v primeru, da je študent redno zaposlen v organizacijah pomorskega oz. prometnega gospodarstva ali državne uprave s področja pomorstva oz. s področja transport - promet - transportna logistika najmanj eno leto.    

Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, s katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

Študenti morajo doseči za vpis v posamezni letnik naslednje število ECTS:

 • za vpis v 2. letnik najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
 • za vpis v 3. letnik 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 36 ECTS, oziroma v 
 • 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 90 ECTS, pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge. Za opravičljive razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani in Pravilih Fakultete za pomorstvo in promet.

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
 • 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.
   

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Svetovanje in usmerjanje študentov med študijem se bo zagotavljalo z določanjem tutorjev po letnikih študija, posameznih študijskih programih in smereh študija.

Tutorji bodo določeni iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov višjih letnikov.

 


Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

 

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik

50 KT predmetov 1. letnika

36 KT predmetov 1. letnika

3. letnik

60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika

Najmanj skupno 90 ECTS iz 1. in 2. letnika

 

 

Določbe o prehodih med programi

Za prehajanje med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerem je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem programu.
   

1) Prehodi iz študijskih programov za višje strokovno izobraževanje

Prehod iz  študijskih programov za višje strokovno izobraževanje po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/2004) je možen za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika in sicer:

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij iz področja pomorsvo-promet-transport-transportna logistika, mora v 2. letniku opraviti sledeče diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. letnika:

 • Človeški viri v prometu (5 ECTS),
 • Inženirska grafika in dokumentacija (5 ECTS),
 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS).

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti sledeče diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. letnika:

 • Človeški viri v promet (5   ECTS),
 • Prometna ekonomika (5   ECTS),
 • Osnove prometnega sistema  (6 ECTS),
 • Gospodarsko pravo (3 ECTS).

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski strokovni študij s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 2. letniku opraviti sledeče diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. letnika:

 • Matematične metode I (6 ECTS),
 • Inženirska grafika in dokumentacija (5 ECTS),
 • Tehnična mehanika (6 ECTS),
 • Matematične metode II (6  ECTS),
 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS),
 • Avtomatizacija v prometu (4 ECTS).

 

2) Prehodi iz študijskih programov za višješolsko  izobraževanje

Prehod iz višješolskih (starih) študijskih programov  je možen, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na Visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika. Na temelju analize dokazil o vsebini in strukturi predhodnega programa Senat UL FPP na  predlog Komisije za študijske zadeve določi letnik, v katerega se lahko vpiše, in obveznosti, ki jih mora še opraviti.

V 3. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal (diplomiral) višješolski študij iz študijskih programov Višje pomorske in Višje pomorske in prometne šole v Portorožu ali drugih višjih šol v Sloveniji ali tujini in izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika in sicer:

a) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja pomorsvo-promet-transport-transportna logistika, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 2. letnika:

 • Prometno inženirstvo (6 ECTS),
 • Osnove prometnih tehnologij (5 ECTS),
 • Osnove transportne logistike (5 ECTS).

b) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, naravoslovja in sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti  diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 2. letnika:

 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS),
 • Osnove prometnih tehnologij (5 ECTS),
 • Osnove transportne logistike (5 ECTS),
 • Špedicija (5 ECTS).

c) Kdor je končal (diplomiral) višješolski program s področja družboslovja in drugih sorodnih področij, mora v 3. letniku opraviti diferencialne izpite pri naslednjih predmetih 1. in 2. letnika :

 • Tehnična mehanika (6 ECTS),
 • Osnove prometnega sistema (6 ECTS),
 • Verjetnost in statistika (6 ECTS),
 • Prometno inženirstvo (6 ECTS),
 • Osnove prometnih tehnologij (5 ECTS),
 • Osnove transportne logistike (5 ECTS),       
 • Varstvo okolja v prometu (5 ECTS),
 • Transportnologistična sredstva (5 ECTS),
 • Transportnologistična infrastruktura (5 ECTS).

 

3) Prehod iz Visokošolskih strokovnih študijskih programov

Prehodi so možni iz nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL FPP Tehnologija prometa z moduli: pomorski promet, cestni promet, železniški promet, zračni promet, poštni promet in splošna smer; Pomorstvo s smerema: Navtika in Ladijsko strojništvo ter Prometno-energetska tehnika. Prehodi so možni tudi iz vseh akreditiranih bolonjskih  visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje na UL FPP, kot so Navtika in Ladijsko strojništvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehodi so možni tudi iz vseh visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na visokih šolah in univerzah v Sloveniji in tujini. Ta možnost velja za študijske programe, ki trajajo najmanj tri leta in so kreditno ovrednoteni z najmanj 180 ECTS. Pri prehodu se upoštevajo dosežene ECTS in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

 

4) Prehod iz univerzitetnih študijskih programov

Prehodi so možni iz obstoječih in na novo akreditiranih univerzitetnih študijskih programov na Fakulteti za pomorstvo in promet. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja transport-promet-transportna logistika-pomorstvo in drugih področij na univerzah v Sloveniji ali tujini. Pri prehodu se upoštevajo ECTS dosežene v predhodnem študijskem programu in se na podlagi tega določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

O prehodih med študijskimi programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve.

Način študija

Fakulteta izvaja programe kot:

 1. redni študij in
 2. izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.  

Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani.

Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.  

V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur.

Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem.

Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.

 

Naziv študijskega programa Prometna tehnologija in transportna logistika
eVŠ šifra študijskega programa 0000912
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Visokošolski
KLASIUS_SRV 16203 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov (moška oblika) diplomirani inženir promet ne tehnologije (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov (ženska oblika) diplomirana inženirka prom etne tehnologije (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov (okrajšava) dipl. inž. prom. tehnol. ( VS)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/57-2007 (05.10.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-161/2014/11 (21.05.15)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 5.10.2007
FRASCATI 2.3. / T - Druge tehniške discipline

IME KVALIFIKACIJE

DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETNE TEHNOLOGIJE (VS)/

DIPLOMIRANA INŽENIRKA PROMETNE TEHNOLOGIJE (VS)

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja   3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali poklicna matura ali splošna matura.
ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

 

 

Več na povezavi.

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Prometna tehnologija in transportna logistika se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

 • diplomirani inženir prometne tehnologije (VS) / diplomirana inženirka prometne tehnologije (VS), okrajšano: dipl. inž. prom. tehnol. (VS).