Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Podatki o študijskem programu

 • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Pomorsko strojništvo, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir ladisjkega strojništva (VS), diplomirana inženirka ladisjkega strojništva (VS), okrajšano dipl. inž. lad. stroj. (VS).

Predstavitvena brošura.

 1. Temeljni cilji študijskega programa

 

Sl_2.jpg

Splošna smer:

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Pomorsko strojništvo je izobraziti profesionalno kompetentne in tehnično razgledane strokovnjake na področju strojništva s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje, upravljanje in vzdrževanje strojnih ter energetskih sistemov na ladjah in v primerljivih industrijskih panogah na vodstvenem nivoju. Celoten program izobraževanja temelji na zahtevah Konvencije STCW, ki jo je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) leta 1978 ter nazadnje predelala leta 2018 (vse države članice IMO so podpisnice konvencije STCW), in na smernicah inženirskega združenja FEANI.

S programom diplomant oz. diplomantka pridobi znanje, veščine in sposobnosti, ki so na svetovni in evropski ravni dogovorjeni verodostojni kriteriji za pridobitev naziva častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več in 1. častnika stroja oz. upravitelja stroja na ladjah s pogonsko močjo stroja 3000 kW ali več. Ustrezna izbira predmetov diplomantu oz. diplomantki omogoča pridobitev znanja, veščin in sposobnosti za vodstveno delo v strojnih in energetskih sistemih primerljivih industrijskih in storitvenih obratov.

Študijski program je namenjen predvsem srednješolskim generacijam, ki se želijo usposobiti za visoko strokovna opravila s področja pomorskega strojništva, nimajo pa nagnjenja k raziskovalno-teoretskem študiju, značilnem za univerzitetno izobraževanje.

 

Vojaška smer:

Izobraževanje častnikov je eden od gradnikov hitro in intenzivno razvijajočega se dela v vojski. Študij na Vojaški smeri omogoča diplomantom, da pridobijo temeljne strokovne kompetence na področju častniškega dela ter kompetence za druga dela na področju vojaškega vodenja in seveda, da v svojo bodočo prakso prenesejo teoretična spoznanja s področja pomorskega strojništva. Prvi cilj študijskega programa na Vojaški smeri je pridobitev znanj, veščin in sposobnosti s področja vojaških ved, pogojev za pridobitev naziva častnik. Drugi cilj Vojaške smeri je pridobitev specifičnih znanj s področja veščine vojskovanja in vojaškega vodenja in reševanja taktičnih problemov. Program daje diplomantu oz. diplomantki široko znanje, ki omogoča pridobitev naslednjih sposobnosti: optimiziranja svojih nalog v skladu z zahtevami STCW in FEANI ter spoznanji na področju pomorskega strojništva, odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov na osnovnih dolžnosti poveljnika voda, sposobnost upravljanja in vodenja delovnih procesov in usposabljanja skupine, sposobnost poveljevanja, sposobnost navdihovanja in motiviranja ter sprejemanja odločitev, sposobnost prepoznavanja izhajajočih nalog pri uresničevanju poslanstva in vodenja vojaški enot tako, da se lahko sooči s situacijo in oblikuje taktično rešitev. Razvite sposobnosti diplomanta oz. diplomantke omogočajo zaposlitve v okviru Slovenske vojske.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 

Splošna smer:

Pomorski strojnik je strokovnjak, ki mora dobro poznati okolje izbranega področja in imeti individualne sposobnosti, kot so komunikativnost in znanje tujih jezikov, pisanje raznovrstnih strokovnih poročil, odlikovati pa ga mora sposobnost timskega dela in poznavanje konkretnih veščin pri reševanju problemov.

Splošne kompetence pridobljene s študijskim programom Pomorskega strojništva so:

 • odgovornost opravljanja neposrednih delovnih nalog častnikov ladijskega stroja na ladji oz. upravitelja stroja v strojnici s pogonom, večjim od 3000 kW oz. vodstvenega dela v primerljivem industrijskem ali storitvenem obratu, razumevanje standardov stražarjenja v strojnici z ladijsko posadko ali v strojnici, ki je občasno brez posadke, predpisanih s kodeksom Konvencije STCW ali delovnih standardov v primerljivem industrijskem obratu po smernicah FEANI, razumevanje in uporabo delovnega pomorskega jezika (pomorska angleščina) in argumentativne ter pogajalske veščine, ki dajejo posebno primerjalno prednost, strokovna usposobljenost za naloge, ki so jim dodeljene za ravnanje z opremo, ki je nujno potrebna za varno eksploatacijo in vzdrževanje ladijskega pogona in ladijskih energetskih sistemov na ladji ali na kopnem, v izrednih razmerah ali za preprečitev onesnaževanja morja in obale, razumevanje in spoštovanje kulturne raznolikosti, načrtovanje in uresničevanje strategij v strojnih službah v podjetjih in organizacijah, uravnavanje odnosov med najvišjim vodstvom ladje in zaposlenimi v ladijski strojnici, ugotavljanje in analiza stališč in zadovoljstva zaposlenih, skrb za izvajanje politik in programov ladijskega podjetja, varnosti in zdravja pri delu v strojnici, pomoč pri reševanju organizacijskih problemov na ladji, konfliktov med zaposlenimi v strojnici ali v podjetju, sprejemanja širokega interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja obvladovanja podsistemov ladijskega pogona in industrijskih energetskih postrojev, naravoslovja, managementa, informacijsko komunikacijske tehnologije, prava, okoljevarstva in drugih področij, neposredno sprejemanje delovnih nalog v praksi ter, z obvladanjem dodatnih teoretičnih in metodoloških vsebin, nadaljevanje neposrednega študija na drugi stopnji, samostojno uporabo teoretičnih znanj v reševanju praktičnih problemov v praksi, strokovne analize in sinteze rešitev ter posledic v navtičnih in pomorskih procesih ter v specifičnih procesih primerljivih industrijskih panog, neprekinjeno spremljanje novih znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja, razumevanja soodvisnosti med pomorsko tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in pomorske infrastrukture, sprejemanje in reševanja okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju, timsko delo, komunikacijske sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih in prometnih storitev.

 

Vojaška smer:

 

Na Vojaški smeri se splošni del programa izvaja enakovredno kot na Splošni smeri. Predvidene kompetence za pridobitev sposobnosti s področja strojništva se na enak način navezujejo na zahteve konvencije STCW in smernice FEANI, navedene v Splošni smeri.

 

3. Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 

Splošna smer:

Nabor predmetno specifičnih kompetenc pridobljenih s programom Pomorskega strojništva omogoča:

1. uspešno opravljanje nalog, s katerimi se pri svojem delu srečujeta ladijski strojnik in strojnik v podjetju,

2. usposobljenost za obvladovanje velikih energetskih postrojenj tako na različnih vrstah ladij kot tudi na kopnem,

3. pridobitev znanja za pripravo, vodenje in vzdrževanje pogona ladje, pri čemer so zajeta znanja iz:

 • optimalnega obratovanja energetskega postrojenja, ekonomike pomorskih podjetij, naročanje in skladiščenje rezervnih delov, strateško servisiranje komponent, vodenje strojne dokumentacije;

pridobitev znanja za pripravo podpornih energetskih sistemov, ki zajemajo:

 • generiranje in distribucija električne energije, komprimiranje zraka za pogon orodij, strojev ter uporabo v avtomatiki in regulacijski tehniki, generiranje in ekonomična poraba pare, skladiščenje, obdelava in priprava goriv ter maziv, hlajenje energetskih sistemov z uporabo različni toplotnih menjalnikov, obdelava fekalnih in zaoljenih vod, generiranje, tretma ter distribucija pitne vode, sisteme hidravlike;

pridobitev znanja za ravnanje in vzdrževanje privezne, tovorne in druge palubne opreme, kot so:

 • sidrni in pritezni vitli, tovorne sohe s pripadajočo opremo, tovorna dvigala, cevovodi, ventili in različne črpalke v sistemu ravnanja s tovorom, sistemi odpiranja, zapiranja in tesnjenja skladišč, sistemi ventilacije, ohlajevanja/gretja ter klimatizacije skladiščnih in bivalnih prostorov, uporaba inertnih plinov;

pridobitev znanja iz varnosti na ladji:

 • nevarnost pred požari ter obvladovanje požarov, preživetje na morju, iskanje in reševanje na morju, balastne operacije na ladji, obremenitve ladijskega trupa ter stabilnost ladje ob naplavljanju ali nasedanju, preprečevanje onesnaženja z ladij ter ukrepanje ob slednjem.

 

Vojaška smer:

Predmetnospecifične kompetence, ki se s smerjo pridobijo, so s področij pomorsko strojniških in vojaških ved.

Pri izobraževanju po vojaški smeri študenti pridobijo sledeče predmetnospecifične kompetence:

 • usvajanje že na Splošni smeri opredeljenih znanj ter dognanj na področjih organizacije in izvajanja strojne službe na ladji in v proizvodnih procesih ter sposobnost povezovanja izsledkov s teh področij iz civilne sfere v vojaško; usvajanje temeljnih znanj iz vojaških predmetov, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljnih strokovnih in usmeritvenih predmetih za preučevanje in reševanje vojaških nalog, izvajanje procesov načrtovanja in izvajanja vojaških delovanj v nacionalnem in mednarodnem okolju, v miru in vojni, ter vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov; usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz področij vojaškega delovanja (taktike, operatike), vojaške geografije in vojaške tehnologije oborožitvenih sistemov, ki omogočajo reševanje taktičnih nalog, organiziranja bojnega in nebojnega delovanja, kritičnega vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov; usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja osnov vojaškega vodenja, poveljevanja in kontrole, vojaške didaktike, vojaške psihologije ter vojaške sociologije, ki omogočajo njihovo implementacijo v procesih upravljanja človeških virov, izvajanje vojaško strokovnih nalog na področju vodenja in poveljevanja ter izvajanje vojaškega usposabljanja enot na varen, zanesljiv in racionalen način; usvajanje specifičnih znanj iz vsebin vojaške strategije, vojaške zgodovine, vojaških politik, vojaškega, vojnega in humanitarnega prava ter o oblikah institucionalnega delovanja vojaških institucij; usvajanje specifičnih znanj metod raziskovanja vojaške veščine, reševanje vojaških problemov taktičnega delovanja enot, logistike ter oskrbe in osnove metod operacijskega raziskovanja ter modeliranja taktičnih rešitev; pridobivanje potrebnih znanj in temeljnih veščin s področja vojaških ved za kvalitetno vključitev v vojaško organizacijo in pričetek poklicnega dela častnika SV.

 

1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
3 Osnove pomorskega prava 30 30 0 0 0           60 120 4
4 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Tehniška matematika 1 30 0 30 0 0           60 120 4
6 Tehniška mehanika 1 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 180 6
8 Materiali in varjenje           30 0 30 0 0 60 120 4
9 Pomorski praktikum (PS)           45 15 45 0 0 120 225 8
10 Računalništvo in informatika (PS)           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Tehniška fizika           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Termodinamika in ladijska energetika           45 0 30 0 0 75 150 5
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Goriva, maziva in voda 45 0 15 0 15           75 150 5
2 Ladijski motorji (PS) 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Ladijski strojni elementi 45 15 30 0 0           90 180 6
4 Numerične metode v tehniki 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Regulacija in avtomatika 45 15 30 0 0           90 180 6
6 Tehniška matematika 2 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Angleščina za pomorsko strojništvo           45 0 30 0 0 75 150 5
8 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
9 Delovni, hladilni in pomožni stroji           45 15 30 0 0 90 180 6
10 Tehniška mehanika 2           30 0 30 0 0 60 120 4
11 Vodenje strojne straže           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Hidravlika in pnevmatika 45 0 30 0 0           75 150 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Plinski in parni sistemi 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
7 Diplomska naloga (SS)           0 0 0 0 150 150 300 10
8 Strokovna praksa za strojnike (SS)           5 0 0 0 200 35 240 8
9 Tehniške meritve           30 15 45 0 0 90 180 6
10 Varnost na ladji (SS)           45 15 30 0 0 90 180 6
3. letnik - Izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Pomorski informacijski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Vibracije in nihanja ladij 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmet/Splošni izbirni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja 45 10 20 0 0           75 150 5
2 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
3 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Transportni sistemi v pomorstvu 30 15 30 0 0           75 150 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. 

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnosti, izmenjave znanja in povezovanja študentov različnih članic naše univerze.

Zato vsako leto pripravimo seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Nekateri od teh predmetov so prav posebej akreditirani le za študente drugih članic. Pri drugih predmetih bodo izbirne predmete skupaj poslušali študenti matičnih in gostujočih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

Poleg v tem seznamu predstavljenih predmetov si lahko študenti izberejo tudi druge predmete na drugih članicah, enako kot so to delali do sedaj.

1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
3 Osnove pomorskega prava 30 30 0 0 0           60 120 4
4 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Tehniška matematika 1 30 0 30 0 0           60 120 4
6 Tehniška mehanika 1 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 180 6
8 Materiali in varjenje           30 0 30 0 0 60 120 4
9 Pomorski praktikum (PS)           45 15 45 0 0 120 225 8
10 Računalništvo in informatika (PS)           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Tehniška fizika           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Termodinamika in ladijska energetika           45 0 30 0 0 75 150 5
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Goriva, maziva in voda 45 0 15 0 15           75 150 5
2 Ladijski motorji (PS) 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Ladijski strojni elementi 45 15 30 0 0           90 180 6
4 Numerične metode v tehniki 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Regulacija in avtomatika 45 15 30 0 0           90 180 6
6 Tehniška matematika 2 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
8 Delovni, hladilni in pomožni stroji           45 15 30 0 0 90 180 6
9 Tehniška mehanika 2           30 0 30 0 0 60 120 4
10 Varnost na ladji (VS)           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Vodenje strojne straže           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Hidravlika in pnevmatika 45 0 30 0 0           75 150 5
2 Plinski in parni sistemi 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Diplomska naloga (VS)           0 0 0 0 0 150 150 5
4 Strokovna praksa za strojnike (VS)           5 0 0 0 0 85 90 3
5 Vojaška delovanja           80 50 40 0 0 100 270 9
6 Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika           60 40 40 0 0 100 240 8
7 Vojaški obrambni sistemi           40 30 0 0 0 80 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmeti/Professional elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Pomorski informacijski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Vibracije in nihanja ladij 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
3. letnik - Splošni izbirni predmeti/General elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja 45 10 20 0 0           75 150 5
2 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
3 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Transportni sistemi v pomorstvu 30 15 30 0 0           75 150 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. 

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnosti, izmenjave znanja in povezovanja študentov različnih članic naše univerze.

Zato vsako leto pripravimo seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Nekateri od teh predmetov so prav posebej akreditirani le za študente drugih članic. Pri drugih predmetih bodo izbirne predmete skupaj poslušali študenti matičnih in gostujočih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

Poleg v tem seznamu predstavljenih predmetov si lahko študenti izberejo tudi druge predmete na drugih članicah, enako kot so to delali do sedaj.

Splošna in Vojaška smer:

V prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Pomorsko strojništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.

 

Redni in izredni študij

 

Visokošolski strokovni redni in izredni študij ladijskega strojništva se bo izvajal na sedežu fakultete v Portorožu.

Splošna smer:

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Pomorsko strojništvo, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Pri priznavanju znanja pridobljenega pred vpisom bo Komisija za študijske zadeve UL FPP upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje), primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava, ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom je priznavanje predmeta »Strokovna praksa za strojnike« v primeru, da je študent redno zaposlen v organizacijah pomorskega gospodarstva ali državne uprave s področja pomorstva najmanj eno leto. Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, iz katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

 

Vojaška smer:

Kandidatu/študentu se iz nabora predmetov v 6. semestru lahko prizna predmet glede na znanje, dokumentirano pridobljeno v različnih oblikah strokovnega izobraževanja pred začetkom vojaške smeri.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je trenutno vpisan.

 

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik naslednje število ECTS:

 • za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 50 ECTS iz 1. letnika, za vpis v 3. letnik doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

 

Izjemno napredovanje v višji letnik.

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 40 ECTS, oziroma v 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 100 ECTS (60 ECTS iz 1. letnika in 40 ECTS iz 2. letnika), pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge.

Za opravičljive razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

 

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS, 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

Splošna smer:

Prehajanje med programi se ureja skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. O vlogah študentov za prehod med programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve po postopku, ki je določen v Statutu UL. Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

 

Vojaška smer:

 • Prehod s Splošne smeri na Vojaško je možen po merilih za prehode med študijskimi programi 1. stopnje na FPP. Prehod na Vojaško smer je omogočen kandidatom, vpisanim na študijske programe področij pomorski strojnik ali navtik, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po drugem študijskem programu.

 

Fakulteta izvaja programe kot:

 • redni študij in
 • izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.   

Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani. 

Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.   

V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur. 

Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem. 

Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter izdelati in zagovarjati diplomsko nalogo.

 

 • Ime: Pomorsko strojništvo
 • Ime v angleščini: Marine Engineering
 • Izvajajo: Fakulteta za pomorstvo in promet
 • Lokacije izvajanja: UL FPP - Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, Slovenija  

 

 • KLASIUS-SRV: Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203)
 • ISCED: transportne storitve (84)
 • KLASIUS-P: Transportne (prevozne) storitve (drugo) (8409)
 • KLASIUS-P-16: Motorna vozila, ladje in letala (0716)
 • Frascati: Tehniške vede (2)  

 

 • Predvideno število razpisanih mest po načinu študija: 30 rednih, 15 izrednih
 • Jeziki: Slovenščina (sl)  

 

 • Raven SOK: Raven SOK 7
 • Raven EOK: Raven EOK 6
 • Raven EOVK: Prva stopnja

 

 • Trajanje v letih: 3
 • ECTS na letnik: 60
 • ECTS na program: 180  
 • Šifra eVŠ: 0026075  
 • Načini izvajanja študija: redni in izredni.
 • Raven SOK: Raven SOK 7
 • Raven EOK: Raven EOK 6
 • Raven EOVK: Prva stopnja
 • Trajanje v letih: 3
 • ECTS na letnik: 60
 • ECTS na program: 180
 • Ime

  Pomorsko strojništvo

  Ime v angleščini

  Marine Engineering

  Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (moški)

  diplomirani inženir pomorskega strojništva (VS)

  Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (ženski)

  diplomirana inženirka pomorskega strojništva (VS)

  Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (okrajšava)

  (dipl. inž. pom. stroj. (VS))

  Strokovni oz. znanstveni ali umetniški naslov (poimenovanje v angleškem jeziku in okrajšava)

  Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.)