Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

MERILA ZA PRIZNAVANJESplošna smer:

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Pomorsko strojništvo, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

Pri priznavanju znanja pridobljenega pred vpisom bo Komisija za študijske zadeve UL FPP upoštevala naslednja merila:

  • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje), primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava, ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.

Poseben primer priznavanja znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom je priznavanje predmeta »Strokovna praksa za strojnike« v primeru, da je študent redno zaposlen v organizacijah pomorskega gospodarstva ali državne uprave s področja pomorstva najmanj eno leto. Zaposlitev je v tem primeru potrebno dokazati z ustreznim dokumentom, iz katerega je razvidno trajanje zaposlitve in dejavnosti organizacije.

 

Vojaška smer:

Kandidatu/študentu se iz nabora predmetov v 6. semestru lahko prizna predmet glede na znanje, dokumentirano pridobljeno v različnih oblikah strokovnega izobraževanja pred začetkom vojaške smeri.