Pomorstvo in promet

Področje pomorstva in prometa združuje znanja integralnih tehnično-tehnoloških sistemov in procesov v pomorstvu, transportu, prometu in transportni logistiki. 

 

Pomorstvo je dejavnost, ki ima velik pomen za svetovno gospodarstvo. Promet se lahko definira kot dejavnost, ki v integriranih transportnih, prometnih in transportno logističnih procesih vseh prometnih panog zagotavlja premagovanje prostora in časa pri prevozu najrazličnejših tovorov, potnikov in informacij ter učinkovito funkcioniranje celotnega prometnega sistema.  

 

Potrebo po kakovostnem in sodobnem doktorskem študijskem programu za pridobitev ustreznih znanj s področja prometnih in pomorskih ved narekuje tudi izjemno dinamičen razvoj, ki je pod vplivom globalizacijskih procesov v svetovnih razmerah postal eden od najpomembnejših gospodarskih dejavnosti in predstavlja gonilno silo celotnega družbeno-gospodarskega napredka.

 

Znanstveno utemeljene rešitve najkompleksnejših problemov s področja pomorstva in prometa so zmožni ponuditi samo visoko izobraženi in usposobljeni raziskovalni kadri. V visokošolskih in znanstveno-raziskovalnih zavodih, državni upravi ter gospodarskih in društvenih ustanovah, obstaja stalna potreba po visoko usposobljenih kadrih. Z doktorskim študijem s področja pomorstva in prometa omogočamo, da zahtevana znanja lahko pridobijo na najvišji ravni teoretičnih in raziskovalnih spoznanj.

 

Novi štiriletni doktorski študijski program na UL FPP nadomešča obstoječi študijski program Podiplomskega magistrskega študija prometnih ved, v okviru katerega so se v dveh letih študija izobraževali magistri prometnih ved in v štirih letih doktorji znanosti s področja pomorstva in prometa.

 

Cilj doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet je izobraževati nadpovprečno uspešne magistre študijskih programov druge stopnje s širšega področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika, ter jih usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na tem področju.

 

Po priporočilih Evropskega združenja univerz (EUA) je predvidena mednarodna izmenjava študentov in objava najmanj enega znanstvenega članka kot končni rezultat raziskovalnega dela. Poseben poudarek je namenjen ustreznemu odnosu med doktorandom in mentorjem. Študentje si mentorje lahko izbirajo med mednarodno priznanimi in uveljavljenimi strokovnjaki, v skladu s pravili univerze in članice, kjer bo doktorand vpisan.

 

Študijski program Pomorstvo in promet traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo. 

a. Temeljni cilji programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet je izobraževanje nadpovprečno uspešnih študentov študijskih programov II. stopnje bolonjskega študija v visoko usposobljene strokovnjake, ki bodo sposobni samostojno opravljati znanstveno raziskovalno delo in ustvarjati nova znanja na področju pomorstva in promet.

Po končanem doktorskem študiju bo doktorand sposoben za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in za reševanje znanstvenih problemov na področju pomorstva in prometa, ki jih ima sodobna družba. Pridobil bo sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju zahtevnih in obsežnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj.

 

b. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, se nanašajo na sposobnost za kritično analizo, oceno in sintezo kompleksnih sistemov in procesov, kot tudi na razvoj novih metodoloških znanstveno raziskovalnih postopkov v pomorstvu in prometu.

 

Skladno s tem so splošne kompetence doktoranda po končanem študiju naslednje:

 • sposobnost prepoznavanja, razumevanja in definiranja temeljnih znanstvenih problemov ter reševanje zahtevnih uporabniško usmerjenih znanstvenih izzivov in s tem povezanim organiziranjem ter vodenjem znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela na področju pomorstva in prometa,
 • sposobnost abstrakcije z razvitim kritičnim, analitičnim in sintetičnim mišljenjem,
 • sposobnost identifikacije potrebnih podatkov za oblikovanje novih znanj in tehniško-tehnoloških in organizacijskih rešitev,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanstvenih dognanj, 
 • sposobnost timskega dela na ožjem in širšem interdisciplinarnem področju,
 • sposobnost oblikovanja novih teoretičnih znanj in na njih temelječih aplikativnih tehniških rešitev ob upoštevanju okoljske in socialne odgovornosti ter spoštovanju inženirskega kodeksa,
 • sposobnost uporabe sodobnih raziskovalnih metod in postopkov,
 • sposobnost komuniciranja s strokovno javnostjo v različnih oblikah,
 • sposobnost kritične presoje in predstavitve lastnih raziskovalnih rezultatov, sprejemanja razvoja v svetu ter s tem vezanega nadaljevanja samostojnega izobraževanja, raziskovanja in spremljanja literature.

 

c. Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom

Predmetno specifične kompetence se za področje Pomorstvo nanašajo na pridobivanje sposobnosti za nadgrajevanje temeljnih znanj, poglobljenega razumevanja in implementacije razvojnih dosežkov na področjih:

 • navtike,
 • pomorskega inženirstva,
 • luških sistemov,
 • zaščite morskega okolja in obale.

 

Za področje Promet, se predmetno specifične kompetence posebej nanašajo na pridobivanje sposobnosti za nadgrajevanje temeljnih znanj, poglobljenega razumevanja in implementacije razvojnih dosežkov na področjih:

 • tehnologije prometa,
 • transportne logistike,
 • prometne varnosti,
 • celostne prometne politike.

 

1. letnik - Temeljni izbirni predmeti programa (TIP - doktorand izbere 1 predmet)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
2 Matematične metode v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
3 Modeli in simulacije v prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
4 Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov 30 10 0 0 60           127 167 10
1. letnik - Izbirni predmeti področja Pomorstvo (Predmeti IPO - doktorand izbere 2 predmeta)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Moderne metode v oceanografiji           30 30 0 0 0 127 187 10
2 Pomorski sistemi           30 30 0 0 0 127 187 10
3 Pomorsko inženirstvo           30 30 0 0 0 127 187 10
4 Vodenje in upravljanje vodnega transporta           30 30 0 0 0 127 187 10
1. letnik - Izbirni predmeti področja Promet (Predmeti IPR - doktorand izbere 2 predmeta)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Celostna prometna politika           30 30 0 0 0 127 187 10
2 Prometna varnost           30 30 0 0 0 127 187 10
3 Prometne tehnologije           30 30 0 0 0 127 187 10
4 Transportna logistika           30 30 0 0 0 127 187 10
1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Poročanje o raziskovalnem delu           0 30 0 0 0 120 150 5
2 Raziskovalno delo           30 10 0 0 90 127 167 25
2. letnik - Izbirni predmeti programa (IPP - doktorand izbere 2 predmeta)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Analize tveganja v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
2 Ljudje v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
3 Metodologija planiranja pristaniških sistemov 30 10 0 0 60           127 167 10
4 Model v podporo odločanju v prometu in pomorstvu 30 10 0 0 60           127 167 10
5 Razvoj avtonomnih sistemov 30 10 0 0 60           127 167 10
6 Sistemi in procesi v cestnem prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
7 Sistemi in procesi v cevovodnem transportu 30 10 0 0 60           127 167 10
8 Sistemi in procesi v zračnem prometu 30 10 0 0 60           127 167 10
9 Transportno ekonomske analize 30 10 0 0 60           127 167 10
10 Upravljanje oskrbovalnih verig 30 10 0 0 60           127 167 10
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Priprava in zagovor doktorske teze           10 0 0 0 40 127 137 10
2 Raziskovalno delo           20 0 0 0 127 127 147 30
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Raziskovalno delo           40 0 0 0 127 127 167 60
4. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor 0 0 0 0 25           100 100 5
2 Raziskovalno delo           35 0 0 0 127 127 162 55

Izbirnost:

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet nima usmeritev, temveč znanstveni področji Pomorstvo in Promet ki imata posebno strukturirane učne enote z možnostjo izbire in sicer:

 • en predmet iz skupine temeljnih izbirnih predmetov TIP,
 • dva (izmed sedmih) izbirnih predmetov iz skupine predmetov področja (IPO ali IPR),
 • dva (izmed 15; 7 z UL FPP in 8 iz študijskih programov drugih fakultet UL) izbirnih predmetov programa (IPP),

Skladno s tem ima celotni študijski program vse vsebine izbirne.

 

 

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani ECTS
Numerične metode 10
Procesi varjenja 10
   
  10
Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA na Univerzi v Ljubljani ECTS
Požari in vplivi na okolje 10
Izbirni predmeti iz podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija in doktorata STATISTIKA na Univerzi v Ljubljani ECTS
Multivariatna analiza 10
Anketna metodologija 10
Načrtovanje in analiza poskusov 10

 

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko v skladu z zadnjim odstavkom 38.a člena ZviS ter 16. členom prehodnih in končnih določb ZviS (Ur.l. RD št. 119/20.11.2006) lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • bolonjski študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija,

 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 ECTS ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,

 • dosedanji (stari) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,

 • dosedanji (stari) študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu 30 do 60 ECTS kandidatom, pred vpisom v doktorski študijski program,  določi Komisija za doktorski študij UL FPP,

 • Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo, skladno z določili v 4. odstavku 41. člena ZviS, temeljil na uspehu pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), uspehu pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. 

 

Izbira kandidatov bo temeljila na:

 • povprečni oceni študija (15%),

 • oceni diplomske ali magistrske naloge (5%) in

 • uspehu pri izbirnem izpitu (80%), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja pomorstva in prometa.

Razpisano je 5 vpisnih mest za doktorski študijski program Pomorstvo in promet.

 

Kraj izvajanja: Portorož

Način študija: izredni

Prijava

 

Obvezne priloge:

 • Diplomska listina 
 • Priloga k diplomi 
 • Izjava mentorja 
 • Idejni osnutek
 • Življenjepis

 

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2015-2020) na dan 18.12.2020
Ladijsko strojništvo   Z A1/2
1 doc. dr. Marko Perković 570,62 263,95
2 izr. prof. dr. Peter VIDMAR, predstojnik 600,03 255,97
Katedra za pomorske in prometne sisteme   Z A1/2
1 prof. dr. Elen TWRDY, predstojnica 1379.39 334.62
2 doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK, član 564.52 250.45
Katedra za transportno logistiko   Z A1/2
1 doc. dr. Patricija BAJEC, predstojnica 350.32 239.40
Katedra za tehniko vozil   Z A1/2
1 doc. dr. Robert MUHA, predstojnik 372.66 212.69
2 izr. prof. dr. Oliver BAJT, zunanji član 383.15 269.08
3 doc. dr. Sebastjan Škerlič 512.22 210.13
Tehnologijo prometa   Z A1/2
1 doc. dr. Marjan LEP, zunanji član 317.84 217.77
Katedra za varnost v prometu   Z A1/2
1 prof. dr. Milan BATISTA, predstojnik 2367.81 1582.33
2 prof. dr. Vlado MALAČIČ, zunanji član 287.97 266.77
3 doc. dr. Aleksander GRM, član 293.10 120.97
4 prof. dr. Jadran FAGANELI, zunanji član 427.10 255.78
5 prof. dr. Jože BALAŽIC, zunanji član 201.36 156.36
6 prof. dr. Matija SVETINA, zunanji 302.59 243.47
Katedra za kvantitativne metode   Z A1/2
1 prof. dr. Aleksej TURNŠEK, predstojnik 675.10 675.10
2 doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN, članica 467.19 193.86
3 doc. dr. Evelin KRMAC, članica 452.05 284.81
4 izr. prof. dr. Marijan ŽURA, zunanji član 227.27 169.46
Katedra za inženirstvo v prometu   Z A1/2
1 doc. dr. Franc DIMC, predstojnik 313.14 140.70
2 prof. dr. Stojan PETELIN, član 332.09 158.27
3 doc. dr. Blaž Luin, član 340.33 150.06
Katedra za ekonomijo in management v prometu   Z A1/2
1 doc. dr. Marina ZANNE, predstojnica 512.18 188.42
2 doc. dr. Damjana Jerman 217,5 180
Katedra za tuje jezike   Z A1/2
1 izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ, predstojnica 625.89 510.06
Pravna katedra   Z A1/2
1 prof. dr. Marko Pavliha 295,33 70
2 izr. prof. dr. Patrick Vlačič 229,43 39,43

 

 

***************

PREDLOGI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ (3. stopnje)- 2020/2021

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

1) doc. dr. Patricija Bajec

 

Naslov teme: Ustrezna lokacija polnilnih postaj sistema za izmenjavo e-koles v mestnih jedrih

Kratka vsebina: Veliko študij obstaja na temo določitve ustrezne lokacije polnilnih postaj sistema za izmenjavo koles v mestnih jetrih. Malo raziskav pa je bilo narejenih v primeru sistemov za izmenjavo e-koles. Ustrezno lociranje e-koles je v zadnjih letih poželo zanimanje precejšnjega števila raziskovalcev. Veliko različnih metod in kombinacij metod je bilo predlaganih za izbor ustrezne lokacije. Večina metodologij pa ni upoštevala vseh kriterijev za izbor lokacije. Obenem imajo predlagane metode še vedno veliko pomanjkljivosti. Doktotrska disertacija bi z upoštevanjem velike večine kriterijev in eliminiranjem slabosti metod rešila te vrzeli preteklih raziskav. 

 

2) izr. prof. dr. Oliver Bajt

 

Naslov teme: Onesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Kopičenje in spiranje ogljikovodikov s ceste

Kratka vsebina: Ogljikovodiki so pomembna skupina onesnaževal, ki so močno povezana s prometom. Na cestišču se kopičijo in z dežjem spirajo v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

Naslov teme: Cestni promet kot vir mikroplastike v okolju

Kratka vsebina: Na cestišču se kopičijo delci zaradi obrabe gum, drugih sestavnih delov cestnih vozil in ostankov tovora. Padavine spirajo te delce s cestišča in z meteornimi vodami v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

3) doc. dr. Bojan Beškovnik

 

Tema s potencialnim doktorandom se predhodno uskladi pričakovanjem doktoranda glede na posebnost raziskovalnega polja.

 

4) doc. dr. Franc Dimc

 

Naslov teme: Zmanjšanje vplivov večpotja na varnost plovbe v pogojih večpotja

Kratka vsebina: Večžarkovno razširjanje elektromagenntih valov z radijskih navigacijskih satelitov zaradi odbojev od objektov je znan in analitično težko opisljiv pojav, ki povečuje raztros rezultatov položaja plovila. Naloga obsega analizo surovih podatkov v sprejemniku GNSS in z ustreznim modeliranjem pristaniških objektov pokazati prednost uporabe surovih podatkov ladij in GNSS kompasa pri od ladje neodvisnem določanju integritete.

 

5) doc. dr. Evelin Krmac

 

Katerakoli tema na predlog kandidata, ki vključuje programska orodja in informacijsko tehnologijo v širšem smislu ali je povezana z inteligentnimi transportnimi sistemi.

Primeri naslovov:

 • Model merjenja učinkovitosti logistike s pomočjo metod umetne inteligence
 • Model izbire najprimernejše informacijske tehnologije za skladiščno poslovanje

6) prof. dr. Marko Pavliha

 

Naslov teme: zaenkrat nimam predvidene teme, a če si me bo kakšen študent izbral za mentorja, bo prišla v poštev katera koli problematika s področja prometne politike.

 

7) prof. dr. Stojan Petelin

 

Naslov teme: Kriteriji sprejemljivosti infrastrukturnih sistemov in obvladovanje izrednih dogodkov

Naslov teme: Alternativna goriva v pomorstvu (potniške ladje, RO-RO ladje, tovorne ladje, …)

 

8) doc. dr. Sebastjan Škerlič

 

Naslov teme: Metodologija obvladovanja procesa skladiščenja

Kratka vsebina: Skladiščenje kot podporni proces znotraj logistike ima pomembno funkcijo koordinatorja med poslovnimi funkcijami pri materialnem poslovanju podjetja, z namenom premostitve časovnih razlik med časom proizvodnje in časom uporabe različnih proizvodov. Ima velik vpliv na stroške podjetja in po več mednarodnih raziskavah skladiščni stroški predstavljajo drugo kategorijo največjih logističnih stroškov, takoj za transportnimi. Z izdelavo sistemske metodologije se lahko izboljša odločitveni proces skladiščenja v podjetjih in nadgradi obstoječe znanstvene študije.

 

9) doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

 

Naslov teme: katerakoli tema na predlog kandidata, ki vključuje večkriterijsko odločanje, fuzzy logiko ali numerično optimizacijo v transportu ali logistiki.

Kratka vsebina: vsebina bo določena ob upoštevanju želja / potreb kandidata in trendov na področju Operacijskih raziskav

 

10) prof. dr. Elen Twrdy

 

Naslov teme: /

Kratka vsebina: Vsebine povezane z razvojem, analizo in načrtovanjem pomorskega in prometnega sistema.

 

11) izr. prof. dr. Peter Vidmar

 

Naslov teme: Ocen tveganja pomorsko prometnih sistemov

Kratka vsebina: Naloga zajema ugotavljanje oprimelnih metod za analizo tveganja pomorsko prometnih sistemov kot so plovne poti, sidrišča, luški terminali. Specifika pristanišč, ki se nahajajo v neposredni bližini naseljenih območij in analiza čezmejnih vpliviv.

 

12) izr. prof. dr. Patrick Vlačič

 

Naslov teme: Pravni izzivi pri informatizaciji nakladnice

Kratka vsebina: Nakladnica je v 21. stoletju še vedno v papirni obliki. V preteklosti je bilo nekaj poskusov, da bi nakladnico začeli uporabljati v eletktronski obliki, vendar so doživeli zelo omejen uspeh (npr. essDocs ali Bolero). Nove tehnologije, zlasti tehnologija veriženja blokov, prinaša s seboj novosti in tehnološke rešitve, ki bodo lahko bistveno spremenile poslovanje v pomorski industriji in ga začele voditi v smer brezpapirnega poslovanja.

 

Naslov teme: Zaustavitev ladje za dosego poplačila terjatve za gorivo

Kratka vsebina: Zaustavitev ladij (arrest of ships) je instrument, s katerim upniki dosežejo zavarovanje za plačilo morebitnega sodno prisojenega zneska za neplačano terjatev za gorivo. Značilnosti naročanja goriva, kjer imamo posrednike pri naročilu, dejanske izponitelje dobave goriva na eni strani in naročnike za gorivo, ki včasih tudi niso ladjarji (npr. naročniki iz ladjarske pogodbe za čas) in ladjarje na drugi strani, povzroča kar nekaj zmede. Doktorska disertacija bi morala odgovoriti, kaj bi bil pravi način naročila, zavarovanja za prodjalca in drugih odprtih vprašanj med prodjalalci in kupci goriva ter ladjarji, ki s v skladu s konvencijama iz 1952 ali 1999 lahko doživijo, da bo njihova ladja zaustavljena. Ob enotni pravni ureditvi je praksa na svetu glede tega vprašanja precej različna.

O priznavanju obveznosti iz organiziranih oblik študija 1. letnika, v obsegu 20KT, odloča Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi dokazil predhodne izobrazbe (diploma, potrdila o izpitih, učnih načrtih opravljenih izpitov po predhodni izobrazbi).

 • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD, 

 • 25 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika, 

 • 10 KT iz individualnega raziskovalnega dela 2. letnika.

 

 

Doktorandi morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik, z opravljenimi študijskimi in raziskovalnimi nalogami, ki so predvidene po programu za ta letnik, in morajo:

 • za vpis v 2. letnik imeti doseženih najmanj 50 ECTS, od katerih najmanj 20 ECTS iz organiziranih oblik študija 1. letnika,
 • za vpis v 3. letnik morajo opraviti vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika. Pogoja za vpis v 3. letnik sta tudi opravljen doktorski seminar z uspešno predstavitvijo teme in rezultatov dela na doktorski disertaciji ter soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.
 • za napredovanje v 4. letnik doktorskega študija so morajo imeti opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov.

Tretji letnik študija je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije. 

 

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Kandidatom, ki so uspešno zaključili znanstveni magistrski študijski program, po katerem so prejeli naziv magister znanosti, se prizna 60 KT študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa in se omogoči vpis v 2. letnik doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet.

 

Magistrom znanosti Prometnih ved naše Fakultete se prizna 60 KT iz naslednjih študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet:

 • 30 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika (predmet TIP ter oba predmeta IPO in IPR),

 • 10 KT iz organiziranih oblik študija 2. letnika (en predmet IPP),

 • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD,

 •  15 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika.

 

Magistrom znanosti iz drugih področij (drugih fakultet, univerz) se prizna 60 KT iz naslednjih študijskih obveznosti doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet:

 • 20 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika (ali predmet TIP in en izmed predmetov IPO in IPR oziroma oba predmeta IPO in IPR),

O priznavanju obveznosti iz organiziranih oblik študija 1. letnika, v obsegu 20KT, odloča Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi dokazil predhodne izobrazbe (diploma, potrdila o izpitih, učnih načrtih opravljenih izpitov po predhodni izobrazbi).

 • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD,
 • 25 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika,
 • 10 KT iz individualnega raziskovalnega dela 2. letnika.

Izredni študij.

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/ doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 KT.

Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka s prvim avtorstvom. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

 

Pogoji za uspešen zaključek študija

Doktorski študijski program uspešno zaključi doktorand, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti iz prvega letnika, uspešno opravi oba izbirna predmeta programa (IPP), objavi vsaj en znanstveni članek v domači ali tuji periodični publikaciji in predloži ter uspešno zagovori predloženo doktorsko disertacijo.

 

Objava znanstvenega članka

Doktorand mora do zaključka doktorskega študija objaviti vsaj en znanstveni članek v eni izmed domačih ali tujih periodičnih publikacij, ki jih indeksira SCI in jih kot ustrezne določi ali potrdi Komisija za razvojno in raziskovalno delo. Komisija za razvojno in raziskovalno delo lahko sprejme sklep, da pogoju enakovredno zadosti tudi objava (dela) domače ali tuje znanstvene monografije. Kot objava se šteje tudi izjava izdajatelja, da je članek sprejet v objavo. Oceno, ali objava izpolnjuje merila znanstvenega članka in ali je ustrezno izkazano prvo oziroma enakovredno avtorstvo doktoranda, sprejme Komisija za razvojno in raziskovalno delo.

Doktorand se na Poročanje o RD prijavi s Prijavnico za oceno poročanja o RD (obrazec 1). Prijavnici kandidat priloži pisno poročilo o njegovem raziskovalnem delu na največ dveh straneh. Prijavnico obravnava Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi katere kandidatu določi komisijo za oceno poročanja o RD v sestavi treh članov. Izbrani mentor je član imenovane komisije. Termin Poročanja o RD mentor uskladi z ostalima članoma komisije ter kandidatom.

 

Doktorand opravi Poročanje o RD, na katerem predstavi in zagovarja pregled znanstvenih spoznanj ožjega področja svojega raziskovalnega dela in obenem potrdi zahtevano znanje in sposobnost izbire in uporabe ustreznih metod in postopkov znanstvenega raziskovanja. Poročanje o RD se oceni z oceno uspešno ali neuspešno.

 

Po uspešno opravljenem Poročanju o RD se kandidatu prizna Individualno raziskovalno delo (IRD) v obsegu 25 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti v 1. letniku.

Mentor s pisno izjavo potrdi, da je njegov doktorski študent raziskovalno delo opravil.

 

Opravljeno raziskovalno delo študenta doktorskega študija vodi njegov mentor. S pisno izjavo doktorskemu študentu potrdi obseg opravljenega raziskovalnega dela, in sicer za:

 

›  Raziskovalno delo 1. letnik v obsegu __ECTS od 20 ECTS (1. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 1. letnik v obsegu __ECTS 5 ECTS (2. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 2. letnik v obsegu __ECTS 10 ECTS (3. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 2. letnik v obsegu __ECTS 25 ECTS (4. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 3. letnik v obsegu __ECTS 30 ECTS (5. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 3. letnik v obsegu __ECTS 30 ECTS (6. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 4. letnik v obsegu __ECTS 30 ECTS (7. semester) ali/ in

›  Raziskovalno delo 4. letnik v obsegu __ECTS 25 ECTS (8. semester).

Na podlagi 135. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji, dne 27. 6. 2017, sprejel

 

PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UNIVERZE V LJUBLJANI

 

 

PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 

35. člen

Doktorand temo doktorske disertacije prijavi na članici, na kateri je vpisan, oziroma na članici, ki v primeru interdisciplinarnih študijskih programov vodi postopek za pridobitev znanstvenega naslova.

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje:

· podatke o doktorandu,

· podatke o mentorju in morebitnem somentorju,

· ime študijskega programa,

· naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,

· morebitni predlog pisanja v drugem jeziku v skladu s Statutom UL.

 

Priloge:

· izjava mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, ter seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata,

· življenjepis,

· bibliografija doktoranda (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),

· dispozicija doktorske disertacije (od 3 do 5 strani brez literature),

· soglasje etične komisije, če je potrebno.

 

Dispozicija doktorske disertacije obsega:

· predlog naslova disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,

· znanstveno področje teme doktorske disertacije,

· pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo doktorand obravnaval,

· opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:

- prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,

- jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,

- zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,

- opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,

- seznam relevantne literature s področja teme.

 

Doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec, če sta tujca doktorandov mentor ali somentor ali če je tujec član KSDŠ. V primeru študija tujih jezikov in književnosti je lahko predlog teme napisan tudi v drugem jeziku.

 

 

36. člen

Če prijava teme doktorske disertacije ni popolna, se pozove doktoranda, da jo v določenem roku, ki ne sme biti daljši od enega leta, dopolni. V primeru, da doktorand v tem roku prijave ne dopolni, se prijava s sklepom zavrže.

 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA SPREMLJANJE DOKTORSKEGA ŠTUDENTA

 

37. člen

Senat članice v roku 30 dni od prijave teme imenuje KSDŠ, ki spremlja doktoranda od prijave teme doktorske disertacije do ocene in njenega zagovora.

Komisijo sestavljajo najmanj trije ocenjevalci iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so strokovnjaki s širšega področja teme doktorske disertacije, z veljavnim učiteljskim ali znanstvenim nazivom. Najmanj en ocenjevalec mora biti z druge univerze ali druge raziskovalne organizacije, izjemoma z druge članice UL. Če sta mentor in somentor člana KSDŠ, se število članov ustrezno poveča.

Člani komisije, mentor in somentor so se pri svojem delu dolžni izogibati položajem, ki bi lahko pomenili ali pomenijo nasprotje interesov v skladu s Pravilnikom o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL.

Predsednik komisije koordinira delo članov komisije in pripravi skupno oceno ustreznosti teme.

O imenovanju komisije se izda sklep, o tem se pisno obvesti člane komisije, doktoranda, mentorja in somentorja.

 

PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 

38. člen

Doktorand predstavi temo KSDŠ in raziskovalni javnosti.

KSDŠ pripravi zapisnik o predstavitvi, ki vključuje morebitne pripombe ter rok za dopolnitev predloga teme doktorske disertacije, in ga podpiše.

 

POTRDITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

 

39. člen

KSDŠ najkasneje v mesecu dni po predstavitvi teme doktorske disertacije oziroma po oddaji dopolnjene dispozicije doktorske disertacije predloži oceno o ustreznosti teme doktorske disertacije. Ocena je praviloma skupna, član komisije lahko poda svoje mnenje tudi ločeno. V primeru, ko je član komisije tujec, ki ne razume slovenskega jezika, se priložita poročili v slovenskem in angleškem jeziku.

 

40. člen

Iz pisne ocene o ustreznosti teme doktorske disertacije morata biti razvidna aktualnost teme in pričakovani prispevek k znanosti.

Ocena vsebuje:

· naslov predlagane teme doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku;

· oceno ustreznosti predlaganega naslova teme in področja disertacije s predvideno vsebino, če je treba vključuje tudi predlog spremembe naslova;

· oceno predlagane teme doktorske disertacije ter osvetlitev njene znanstvene relevantnosti;

· oceno ustreznosti hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj;

· oceno ustreznosti predvidenih metod raziskovanja in njihovo izvedljivost;

· oceno, ali v predlogu za odobritev teme navedena literatura ustrezno podpira predlog raziskav, ki jih doktorand namerava izvesti v okviru disertacije;

· sklep, v katerem sta navedena in utemeljena ocena in področje, na katerem bo lahko pridobljen doktorat znanosti;

· jasno razvidno mnenje članov KSDŠ, ali je predlagana tema doktorske disertacije zastavljena tako, da se lahko od nje pričakuje samostojen in izviren prispevek k znanstvenemu področju;

· oceno ustreznosti mentorja in morebitnega somentorja;

· datum in podpise članov KSDŠ.

 

41. člen

Oceno o ustreznosti teme doktorske disertacije obravnava pristojni organ članice najpozneje v dveh mesecih in senatu članice predlaga, da:

· potrdi pozitivno oceno KSDŠ o ustreznosti teme ali

· doktorandu določi rok, v katerem mora predlagano temo spremeniti, dopolniti ali kako drugače upoštevati pripombe KSDŠ, ali

· zavrne predlog teme v primeru negativne ocene.

KSDŠ po roku, ki ga doktorandu postavi senat članice za spremembo oziroma dopolnitev predloga teme doktorske disertacije, pregleda dopolnjen predlog teme in predloži novo pisno oceno o ustreznosti teme na prvo naslednjo sejo senata. Če doktorand v roku ne odda dopolnjenega predloga teme, mora KSDŠ kljub temu podati oceno predloga teme doktorske disertacije.

Če senat članice sprejme negativno oceno KSDŠ, zavrne predlog teme in se postopek zaključi. Doktorand iste teme ne more ponovno predložiti.

 

42. člen

Ko senat članice sprejme pozitivno oceno o ustreznosti teme doktorske disertacije, članica pošlje prijavo teme (doktorandovo vlogo, življenjepis, bibliografijo, dispozicijo z navedbo glavnih virov, oceno KSDŠ, sklep senata članice in morebitne druge priloge) Senatu UL v potrditev.

Pred obravnavo na Senatu UL obravnava gradivo Komisija za doktorski študij UL, ki jo lahko senat pooblasti za izdajo (ne)soglasij k predlaganim temam doktorskih disertacij. Komisija za doktorski študij UL lahko zahteva od članice, da doktorand v določenem roku prijavo teme doktorske disertacije dopolni ali spremeni oziroma da v določenem roku v soglasju z doktorandom predlaga drugega mentorja in somentorja in da KSDŠ v skladu s tem dopolni ali spremeni oceno o ustreznosti teme.

Senat UL najkasneje v dveh mesecih odloči o predlagani temi in o (ne)soglasju obvesti članico. Soglasje teme velja še dve leti od izgube statusa.

Članica o (ne)soglasju Senata UL k temi doktorske disertacije obvesti doktoranda, mentorja in somentorja ter člane KSDŠ.

PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKOVALNEGA DELA PRED ZAGOVOROM DOKTORSKE DISERTACIJE

 

43. člen

Ko je raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji, doktorand članom KSDŠ, mentorju in somentorju odda osnutek doktorske disertacije in predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku k znanosti.

O predstavitvi se piše zapisnik, v katerem se navedejo ali priložijo pisna vprašanja članov KSDŠ in sklep o uspešnosti/neuspešnosti predstavitve. V primeru potrebnih popravkov osnutka doktorske disertacije KSDŠ doktorandu določi rok za predložitev osnutka, ki ne sme biti daljši od enega leta.

Predstavitev je praviloma javna. Zlasti v primeru podatkov zaupne narave lahko mentor, somentor in doktorand predlagajo, da predstavitev ni javna. V tem primeru je namenjena le članom KSDŠ ter mentorju in somentorju.

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela, ki je bila neuspešna, se lahko ponovi le enkrat.

 

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0001379
Naziv študijskega programa Pomorstvo in promet
Stopnja Tretja stopnja
Vrsta programa Doktorski študij
   
KLASIUS_SRV 18202 - Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3 in 4
Število ECTS 180 oz 240
KLASIUS-P glavni 8400
   
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava doktor znanosti
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika doktorica znanosti
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika dr.
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 6033-71/2010/10 (19.05.11)
   
Datum začetka veljavnosti akreditacije

19.05.2011

 

Povezava 

IME KVALIFIKACIJE: DOKTOR ZNANOSTI/ DOKTORICA ZNANOSTI S PODROČJA POMORSTVO IN PROMET

Tip kvalifikacije Doktorat
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Doktorsko izobraževanje
Kreditne točke 180 oz 240 kreditnih točk
Vstopni pogoji:
 • zaključen bolonjski študijski program druge stopnje ne glede na smer in področje študija,
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 KT, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT,
 • zaključen dosedanji (stari) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, zaključen dosedanji (stari) študijski program za pridobitev specializacije, zaključen visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 KT kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program določi Komisija za razvojno in raziskovalno delo UL FPP.
 • Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, in sicer skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.
ISCED področje:
 • transport,
 • varnost,
 • gostinstvo in turizem,
 • osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije:
 • SOK 10
 • EOK 8
 • Tretja stopnja
Več na povezavi.

 

Po dokončanju Doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet se pridobi znanstveni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih in sicer:

 • doktor znanosti, okrajšano dr.,

 • doktorica znanosti, okrajšano dr.