Promet

1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU PROMET

Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja drugostopenjski študijski program Promet, ki:

 • traja 2 leti, oziroma 4 semestrov,
 • je ovrednoten s 120 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: magister inženir prometa, magistrica inženirka prometa, okrajšano mag. inž. prom.

 

2. UČNE ENOTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PROMET.

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Promet ima skupaj 21 predmetov, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Promet,
 • 8 izbirnih predmetov študijskega programa Promet (študent izbire 2),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo,
 • 2 skupna izbirna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo (študent izbere 1),
 • Magistrsko delo.

Študent mora za dokončanje študija zaključiti 14 učnih enot, in sicer:

 • 8 obveznih predmetov študijskega programa Promet,
 • 2 izbirna predmeta študijskega programa Promet (izbira med 8),
 • 2 obvezna skupna predmeta za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo,
 • 1 obvezen skupni izbirni predmet za študente študijskega programa Promet in študijskega programa Pomorstvo (študent izbira med 2 izbirnima skupnima predmetoma),
 • Magistrsko delo.

1. Temeljni cilji študijskega programa.

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa »Promet« je nadgradnja  strokovnega znanja in zagotavljanje usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem  prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito delovanje prometnega sistema.

Predlagani študijski program omogoča oblikovanje takšnega profila strokovnjakov, ki bodo usposobljeni za načrtovanje in vodenje storitev v skladu z značilnostmi transportnih, prometnih in logističnih procesov, eksploatacije prometne infrastrukture in transportno-manipulacijskih sredstev integralnega transporta ter varnosti v prometu, skladno s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, geo-prometnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji integriranih prometnih panog.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti transporta, prometa, transportne logistike, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr.

 

2. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom.

Splošne kompetence, ki se s predlaganim študijskim programom pridobijo so s področja transporta,  prometne tehnologije ter transportne logistike in se nanašajo na pridobitev sposobnosti:

 • analiziranja problemov s področja prometnih ved, iskanje ustreznih podatkov, informacij in na osnovi tega predvidevanje možnih rešitev,
 • reševanja problemov z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in razmišljanjem,
 • razumevanja problematike sodobnih transportnih problemov, ter s pomočjo raziskovalnih metod in različnih virov, reševanje le teh na najvišji ravni,
 • sposobnost povezovanja pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj ter prenos in uporabo znanja v praksi,
 • nadgradnje znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoju profesionalne etike v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 

3. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom.

Pri izobraževanju po tem študijskem programu študenti pridobijo sledeče kompetence:

 • poznavanje in razumevanje načrtovanja ter upravljanja prometnega sistema in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike  s teoretičnega in praktičnega vidika,
 • razumevanje splošne strukture prometnega sistema ter sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov načrtovanja ter eksploatacije intermodalnih terminalov, prometne infrastrukture in transportnih sredstev,
 • poznavanje in razumevanje načel digitalizacije v prometu, razvoja pametnih mest ter smernic trajnostnega razvoja prometa,
 • razumevanje prometnega planiranja in upravljanja ter karakteristike prometnih tokov,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov logističnih procesov, logističnega inženiringa in logističnih mrež, ter ekonomske podpore tem procesom,
 • razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja logističnih distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov, skladno z strateškim managementom in informacijsko podporo,
 • poznavanje in razumevanje dejavnikov numerične analize v prometu, prometne regulacije, prometno-tehnične ekspertize prometnih nesreč ter teoretične osnove prometne varnosti vseh prometnih panog, njihova tveganja in ocenjevanja
 • razvoj in uporaba novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, transportne logistike in varnosti v prometu vseh prometnih panogah,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature in sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih prispevkov.

od 2020/2021 dalje

1. letnik:

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1. semester

1

Poslovno ekonomska analitika.

ZANNE Marina

45

15

30

0

30

120

240

8

2

Sodobne prometne tehnologije.

BEŠKOVNIK Bojan

45

45

0

0

15

105

210

7

3

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov.

TWRDY Elen

45

45

0

0

15

105

210

7

4

Matematično modeliranje in simulacije.

BATISTA Milan

60

0

30

0

30

120

240

8

2. semester

5

Logistični inženiring.

BAJEC Patricija

45

0

45

0

30

120

240

8

6

Strategija upravljanja v prometu in logistiki.

MUHA Robert

45

30

15

0

15

105

210

7

7

Intermodalni terminali.

BEŠKOVNIK Bojan

45

30

15

0

30

120

240

8

 

Obvezni izbirni predmet (OIP).

 

45

15

30

0

15

105

210

7

SKUPAJ

375

180

165

0

180

900

1800

60

DELEŽ

21%

10%

9%

0%

10%

50%

100%

 

 

Obvezni izbirni predmet (OIP)

2. semester

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

8

Pomorska logistika.

TWRDY Elen

45

15

30

0

15

105

210

7

9

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje.

VIDMAR Peter

45

15

30

0

15

105

210

7

2. letnik:

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

10

Digitalizacija v prometu.

DIMC Franc

45

15

15

0

15

90

180

6

11

Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru.

BAJEC Patricija

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Izbirni predmet.

 

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Izbirni predmet.

 

45

15

15

0

15

90

180

6

20

Projektna naloga iz prometa.

 

15

0

0

0

75

90

180

6

4. semester

21

Magistrsko delo.

 

15

0

0

0

435

450

900

30

SKUPAJ

210

60

60

0

570

900

1800

60

DELEŽ

11%

4%

4%

0%

31%

50%

100%

 

 

Izbirni predmeti

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

3. semester

12

Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu.

MUHA Robert

45

15

15

0

15

90

180

6

13

Dimenzioniranje prometnih površin.

SEVER Drago

45

15

15

0

15

90

180

6

14

Optimizacija logističnih mrež.

TULJAK-SUBAN Danijela

45

15

15

0

15

90

180

6

15

Upravljanje podatkov v prometu.

KRMAC Evelin

45

15

15

0

15

90

180

6

16

Promet in trajnostni razvoj.

BAJT Oliver

45

15

15

0

15

90

180

6

17

Tehnična analiza prometnih nesreč.

BATISTA Milan

45

15

15

0

15

90

180

6

18

Marketing v prometu in logistiki.

JERMAN Damjana

45

15

15

0

15

90

180

6

19

Eksploatacija prometne infrastrukture.

MAHER Tomaž

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Učne enote programa:

Obvezne skupne učne enote programa (študent opravi 9 predmetov):

Poslovno ekonomska analitika.

Sodobne prometne tehnologije.

Logistični inženiring.

Strategija upravljanja v prometu in logistiki.

Intermodalni terminali.

Digitalizacija v prometu.

Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru.

Projektna naloga iz prometa.

Magistrsko delo.

Obvezni skupni učni enoti obeh programov (študent opravi 2 predmeta):

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov.

Matematično modeliranje in simulacije.

Izbirni skupni učni enoti obeh programov (študent izbere in opravi 1 predmet):

Pomorska logistika.

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje.

Izbirne učne enote programa (študent izbere in opravi 2 predmeta):

Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu.

Dimenzioniranje prometnih površin.

Optimizacija logističnih mrež.

Upravljanje podatkov v prometu.

 

*************************

Usmeritve v študijski smeri (velja do vključno 2019/2020):

Prometna tehnologija

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Eksploatacija prometne infrastrukture

45

15

15

30

105

7

210

6

Eksploatacija transportnih sredstev

45

15

15

30

105

7

210

7

Prometna strategija in planiranje

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

75

45

165

450

30

900

8

Upravljanje prometnega sistema

30

15

15

15

75

5

150

9

Teorija prometnega toka

30

30

0

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz prom. tehnologije

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

75

45

600

900

60

1800

Supaj program

360

270

165

705

1500

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

11

Izbrana poglavja prometne ekonom. (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Izbrana poglavja prometnega prava (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Promet in okolje

45

15

15

30

105

7

210

14

Geografski informacijski sistem v prometu (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

15

Vojaška prometna tehnologija (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Transportna logistika 

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

90

5

Strateški management v logistiki

45

15

15

30

105

7

210

6

Simulacija logističnih mrež

45

15

15

30

105

7

210

7

Logistični distribucijski centri

45

15

45

30

135

9

270

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Logistično pravo

30

15

15

15

75

5

150

9

Ekonomika logistike

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz transportne log.

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Supaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmeti

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

11

Logistični marketing

45

15

15

30

105

7

210

12

Razbremenilna logistika (od 2015/2016 se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

13

Kakovost v transportni logistiki

45

15

15

30

105

7

210

14

Informacijski sistemi v logistiki

45

15

15

30

105

7

210

15

Vojaška transportna logistika (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Prometna varnost

 

1. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

1. semester

180

135

60

75

450

30

900

1

Kvantitativne metode v prometu

45

15

45

30

135

9

270

2

Teorija prometnega sistema in organizacije

45

45

0

15

105

7

210

3

Teorija prometne tehnologije

45

45

0

15

105

7

210

4

Teorija transportne logistike

45

30

15

15

105

7

210

2. semester

180

60

90

120

450

30

900

5

Prometno tehnične ekspertize

45

15

45

30

135

9

270

6

Prometna kriminalistika

45

15

15

30

105

7

210

7

Dinamika vozil

45

15

15

30

105

7

210

*

Izbirni predmet programa

45

15

15

30

105

7

210

Skupaj

360

195

150

195

900

60

1800

 

 

2. letnik

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

D

3. semester

165

60

60

165

450

30

900

8

Psihologija prometa

30

15

15

15

75

5

150

9

Ergonomija v prometu

30

15

15

15

75

5

150

10

Projektna naloga iz prom. varnosti

15

0

0

75

90

6

180

 

Blok izbirnih predmetov usmeritve

90

30

30

60

210

14

420

4. semester

15

0

0

435

450

30

900

 

Magistrsko delo

15

0

0

435

450

30

900

Skupaj

180

60

60

600

900

60

1800

Supaj program

540

255

210

795

1800

120

3600

 

 

2. letnik - izbirni predmet

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

D

11

Prometna regulacija (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

12

Teorija prometne varnosti

45

15

15

30

105

7

210

13

Zanesljivost in vzdrževanje

45

15

15

30

105

7

210

14

Biomehanika v prometu 45 15 15 30 105 7 210

15

Izbrana poglavja prom. inženirstva (se ne izvaja)

45

15

15

30

105

7

210

 

Opombe: P – predavanja, S – seminar, V – vaje (auditorne, laboratorijske ipd.), D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (projektne naloge, programi, elaborati ipd.), ECTS – kreditne točke evropskega sistema, OŠ – obremenitve študenta.

 

****

od 2020/2021 dalje

Predmetnik

1. letnik:

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1. semester

1

Poslovno ekonomska analitika

ZANNE Marina

45

15

30

0

30

120

240

8

2

Sodobne prometne tehnologije

BEŠKOVNIK Bojan

45

45

0

0

15

105

210

7

3

Metodologija načrtovanja pomorskih in prometnih sistemov

TWRDY Elen

45

45

0

0

15

105

210

7

4

Matematično modeliranje in simulacije

BATISTA Milan

60

0

30

0

30

120

240

8

2. semester

5

Logistični inženiring

BAJEC Patricija

45

0

45

0

30

120

240

8

6

Strategija upravljanja v prometu in logistiki

MUHA Robert

45

30

15

0

15

105

210

7

7

Intermodalni terminali

BEŠKOVNIK Bojan

45

30

15

0

30

120

240

8

 

Obvezni izbirni predmet (OIP)

 

45

15

30

0

15

105

210

7

SKUPAJ

375

180

165

0

180

900

1800

60

DELEŽ

21%

10%

9%

0%

10%

50%

100%

 

 

Obvezni izbirni predmet (OIP)

2. semester

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

8

Pomorska logistika

TWRDY Elen

45

15

30

0

15

105

210

7

9

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje

VIDMAR Peter

45

15

30

0

15

105

210

7

 

2. letnik:

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

10

Digitalizacija v prometu

DIMC Franc

45

15

15

0

15

90

180

6

11

Optimizacija procesov v logistično distribucijskem centru

BAJEC Patricija

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Izbirni predmet

 

45

15

15

0

15

90

180

6

 

Izbirni predmet

 

45

15

15

0

15

90

180

6

20

Projektna naloga iz prometa

 

15

0

0

0

75

90

180

6

4. semester

21

Magistrsko delo

 

15

0

0

0

435

450

900

30

SKUPAJ

210

60

60

0

570

900

1800

60

DELEŽ

11%

4%

4%

0%

31%

50%

100%

 

 

Izbirni predmeti

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

3. semester

12

Eksploatacija tehničnih sredstev v prometu

MUHA Robert

45

15

15

0

15

90

180

6

13

Dimenzioniranje prometnih površin

SEVER Drago

45

15

15

0

15

90

180

6

14

Optimizacija logističnih mrež

TULJAK-SUBAN Danijela

45

15

15

0

15

90

180

6

15

Upravljanje podatkov v prometu

KRMAC Evelin

45

15

15

0

15

90

180

6

16

Promet in trajnostni razvoj

BAJT Oliver

45

15

15

0

15

90

180

6

17

Tehnična analiza prometnih nesreč

BATISTA Milan

45

15

15

0

15

90

180

6

18

Marketing v prometu in logistiki

JERMAN Damjana

45

15

15

0

15

90

180

6

19

Eksploatacija prometne infrastrukture.

MAHER Tomaž

45

15

15

0

15

90

180

6

od 2020/2021 dalje/ Na podiplomski magistrski študijski program Promet se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami iz ustreznega strokovnega področja »Transportne (prevozne) storitve«: Cestni promet, Železniški promet, Letalski promet, Pomorski in rečni promet, Poštni promet, Upravljanje viličarjev, dvigal, oziroma strokovnega področja »Tehnike«: Strojništvo, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
 2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študijske zadeve UL FPP in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.«

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v študijskem programu Promet, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP, na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj.

 

Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve UL FPP upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v študijski program Promet, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta pri katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

od 2020/2021 dalje

Pogoji za napredovanje.

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil z učnimi načrti predpisane obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa Statut UL.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. O izjemnem vpisu odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z zakonom, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Redni in izredni študent napreduje v višji letnik, če je opravil obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.) in z uspešno opravljenimi izpiti dosegel predpisano število kreditnih točk (KT) iz študijskega programa, in sicer:

za vpis v

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK (IZJEMEN VPIS - opravičljivi razlogi)

2. letnik programov

2. stopnje POM, PROM predmetov 1. letnika

45 KT

40 KT

 

Pogoji za ponavljanje.

Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 ECTS.

 

Na drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet se, v skladu z določili ZVŠ-ja ter opredelitvami strokovnega področja tega študijskega programa lahko, v okviru prehodov, vpiše kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje in je:

 • Uspešno zaključil kateri koli nebolonjski dodiplomski univerzitetni študijski program, ki je ovrednoten z najmanj 240 ECTS ali kateri koli nebolonjski podiplomski specialistični študij z direktnim vpisom v 2. letnik.

Tem kandidatom se prizna 60 ECTS

 • Možen je prehod iz katerega koli akreditiranega drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa, ki ima primerljiv program, če so izpolnjeni pogoji za vpis v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet.

V primeru, da ima kandidat opravljene izpite iz 1. letnika v obsegu 45 ECTS, ki mu jih je Komija za študijske zadeve FPP priznala kot primerljive izpite na drugostopenjskem študijskem programu Prometa, se lahko kandidat direktno vpiše v 2. letnik drugostopenjskega študijskega programa Prometa.

Redni in izredni študij.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal ter izdelati in zagovarjati magistrsko delo.

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000914
Naziv študijskega programa Promet
Stopnja Druga stopnja
Vrsta programa Magistrski
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 17003 - Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 2
Število ECTS 120
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava magister inženir prometa
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika magistrica inženirka prometa
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika mag. inž. prom.
Kraj izvajanja študijskega programa Ljubljana - AŠKERČEVA CESTA 6, LJUBLJANA, 1000-LJUBLJANA (0003598),Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/57-2007 (05.10.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-161/2014/11 (21.05.15)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 5.10.2007

 

 

IME KVALIFIKACIJE

MAGISTER INŽENIR PROMETA/

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA

Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja   2 leti
Kreditne točke 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja Transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, obveznosti skupaj obsegata 14 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, Inteligentni transportni sistemi 4 KT, Prometna varnost 5 KT, obveznosti skupaj obsegajo 23 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo vpisni kriteriji.

ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 8
EOK 7
Druga stopnja

 

 

Več na povezavi.

 

MAGISTER INŽENIR PROMETA/

MAGISTRICA INŽENIRKA PROMETA